De Mensenrechten en de Millenniumdoelen: 68 acties!

26 10 2009

In de voorgaande acht artikelen koppelde ik een aantal artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(de UVRM) aan de acht Millenniumdoelen. Per Millenniumdoel formuleerde ik diverse acties die gerealiseerd kunnen worden. Hierbij geef ik een overzicht van de tot nu toe gedefinieerde 68 acties. Doel van deze artikelenserie en de daarbij gegeven actiemogelijkheden is om jou en anderen te inspireren en te stimuleren om kennis te nemen van deze serie aangaande de mensenrechten en de millenniumdoelen en met voorstellen, verbeteringen en aanvullingen te komen. Gezamenlijk wil ik met vertegenwoordigers uit de zeven maatschappelijke disciplines en met particulieren komen tot multidisciplinaire acties. Ik ontwikkel en organiseer de multidisciplinaire werkconferentiecyclus met als doel te komen tot internationaal verspreide globaliseringcentra. In deze globaliseringcentra is informatie verkrijgbaar over de mensenrechten en de Millenniumdoelen en worden projecten geïnitieerd en ondersteund. Ik verneem graag van je.

Je kunt je, als je dat wilt, inschrijven op deze artikelenserie. Dat kost je alleen een mailtje. Zet daarop “Mensenrechten” en ik zet je op de verzendlijst daarvoor. Er verschenen artikelen over de mensenrechten op 23-09 en 23-10. De eerste acht artikelen in de serie “Mensenrechten en de Millenniumdoelen” verschenen op 12-10, 15-10, 16-10, 18-10, 19-10, 20-10, 21-10 en 22-10.
De Mensenrechten en Millenniumdoel 1. Het uitbannen van armoede en honger.

Actie 01.01. Wij maken ons sterk voor het opheffen van de handelsbelemmeringen en het opheffen van alle vluchtelingenkampen.

Actie 01.02. De handel in mensen, in vrouwen die gedwongen worden tot prostitutie, en kinderen die gedwongen worden tot arbeid, wordt stopgezet.

Actie 01.03. Wij zorgen voor minimaal een minimum bestaan en minimaal welzijn voor eenieder door gebundelde inspanningen door de World Health Organization. We dopen deze wellicht om in de World Welfare and Health Organization.

Actie 01.04. De uitbuiting door overheden en ondernemingen wordt stopgezet.

Actie 01.05. Wij voorzien zowel in werk, gelijke beloning als in sociale zekerheid voor eenieder.

Actie 01.06. Eenieder krijgt de in artikel 25 van de UVRM omschreven levensstandaard en sociale zekerheid. De voedselbanken worden opgeheven. Er wordt een belasting geheven naar draagkracht om dit te realiseren en te waarborgen voor de toekomst.

De mensenrechten en Millenniumdoel 2: Het bereiken van een universele basiseducatie.

Actie 02.01. Zorg voor flexibele schooltijden, zodat kinderen hun bijdrage thuis kunnen leveren.

Actie 02.02. Bouw scholen binnen een acceptabele afstand van huis.

Actie 02.03. Stel het onderwijs en de boeken en materialen gratis ter beschikking.

Actie 02.04. Zorg voor onderwijs van optimale kwaliteit. Leidt mensen daartoe op.

Actie 02.05. Zorg wereldwijd voor een plan die de kinderarbeid opheft en voorkomt dat kinderen als kindsoldaten misbruikt worden.

Actie 02.06. Binnen de grote wereldgodsdiensten vergen de artikelen 18 en 19 van de UVRM een enorme omwenteling in het denken. De enorme psychische, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele druk, tirannie – en zelfs terrorisme, bij vele godsdiensten voorkomend – op basis van vermeend eigen gelijk en het de waarheid in pacht menen te hebben, dient opgeheven te worden.

Actie 02.07. In vele landen is nog geen algehele persvrijheid en vrijheid van mening en meningsuiting. Vanuit de VN de acties ter realisatie van deze vrijheid uitbreiden en intensiveren. Het werk van organisaties als Amnesty International optimaal ondersteunen.

Actie 02.08. Ontwikkel een onderwijsmethodiek vanaf het kleuteronderwijs die gericht is op de volle ontwikkeling van de persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Vertaal en verspreidt die wereldwijd, aangepast overeenkomstig de culturele verschillen en ontwikkelingsniveaus.

Actie 02.09. Ondersteun en faciliteer het omwerken van mijn boek “De mens in de 21e eeuw” tot een kinderboek en het uitgeven daarvan in meerdere talen, en de vertaling van het boek in meerdere (wereld)talen.

Actie 02.10. Maak de toegang tot universitair onderwijs voor ieder die daartoe de capaciteiten heeft mogelijk en maak de toegang tot culturele activiteiten, zoals concerten en theaterbezoek, qua prijs laagdrempeliger en optimaal toegankelijk. Geef veel meer subsidies en investeer veel meer in kunst en cultuur en actieve deelname daaraan. Benut al het creatieve potentieel in de samenleving.

De mensenrechten en het Derde Millenniumdoel: Gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen.

Actie 03.01. Maak meisjes en jongens vanaf het basisonderwijs al bewust van het belang van gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen in het onderwijs en ten aanzien van het verkrijgen van werk, politieke posities, hogere posities en gelijke beloning.

Actie 03.02. Zorg via de VN, de EU, NGO’s, regeringen en de leiders van diverse godsdiensten voor het opheffen van eerwraak, besnijdenis en vrouwenhandel.

Actie 03.03. Zorg voor bewustwording hieromtrent via onderwijsprogramma’s en (voorlichting)campagnes.

Actie 03.04. Mobiliseer vakbonden, ondernemersraden en het beroepsonderwijs om gelijke behandeling van vrouwen te bevorderen

Actie 03.05. Stem op een partij die daadwerkelijk werk maakt van gelijke rechten voor vrouwen. Politici laat van je horen.

Actie 03.06. Zorg ervoor dat er geen politieke vluchtelingen en gevangenen meer zijn. Steun het werk van Amnesty International en andere organisaties daarin. Vanuit regeringen en internationale politieke organisaties kan meer invloed worden uitgeoefend.

Actie 03.07. Nationaal en internationaal maken werkgevers- en werknemersorganisaties en politici zich sterker voor realisatie van gelijke rechten en kansen voor vrouwen.

De bewustwordingspsychologie gaat uit van waarden en normen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect tussen vrouwen en mannen. En biedt de inzichten en handvatten die mensen deze doet herinneren en de ongelijkwaardigheid doet opheffen.

Actie 03.08. Verspreidt nationaal en internationaal (de vertaling van) mijn boek “De mens in de 21e eeuw” waarin inzichten en handvatten gegeven worden ten aanzien van diversiteit en het omgaan met waarden en normen en relaties.

De mensenrechten en het vierde Millenniumdoel: Kindersterfte teruggebracht.

Actie 04.01. De World Health Organization maakt het preventiebeleid en het voorkomen van kindersterfte en doodgeborenen tot haar voornaamste speerpunt. De aangescherpte doelstellingen worden ultimo 2015 gehaald.

Actie 04.02. Alle vrouwen hebben toegang tot de PMTCT, die alle benodigde middelen krijgt om haar werk te doen.

Actie 04.03. Alle kinderarbeid wordt afgeschaft en er wordt een situatie gecreëerd waarin er voldoende inkomsten zijn binnen het desbetreffende gezin.

Actie 04.04. Kinderen worden vanaf de basisschool onderwezen in hun vrijheid van denken, voelen en levensovertuiging. Volwassenen en kinderen worden onderwezen in de bewustwordingspsychologie en er wordt les gegeven op basis van bewustwordingsmanagement en de bewustwordingswetenschap. Hierdoor zijn zij in staat te komen tot en/of behouden van innerlijke vrijheid en keuzevrijheid in denken, voelen, waarden en normen en levensbeschouwing.

Actie 04.05. Elke minderjarige kan een beroep doen op een internationale organisatie, met vertakkingen binnen de afzonderlijke landen, die er op toeziet dat de rechten van het kind worden beschermd, nageleefd en gewaarborgd. Dit internationale recht gaat ter bescherming van het kind boven het landelijke recht.

Actie 04.06. Kinderen worden niet uitgehuwelijkt. Geen enkele godsdienst, of welke religieuze beweging of levensbeschouwing dan ook, is voorstander van uithuwelijking en staat dit dan ook niet toe. Bij wet is dit tevens nationaal en internationaal geregeld en vastgelegd.

Actie 04.07. Kinderen hebben wereldwijd recht op bereikbaar onderwijs en optimale ontwikkelings- en ontplooiingskansen en -mogelijkheden. Regeringen nemen daartoe hun verantwoordelijkheid.

Actie 04.08. Kinderen zijn de toekomst. Iedere maatschappelijk discipline maakt een actieplan per discipline ter realisatie van de mensenrechten en dit Millenniumdoel. Tevens worden er multidisciplinaire actieplannen opgesteld en uitgevoerd.

De mensenrechten en het vijfde Millenniumdoel: Moedersterfte teruggebracht.

Actie 05.01. De WHO en andere relevante organisaties dragen zorg voor een opleidingsprogramma voor doktoren, verpleegkundigen en vroedvrouwen in de landen waar dat nodig is.

Actie 05.02. In de diverse op te richten globaliseringcentra is informatie verkrijgbaar over de opleidingsmogelijkheden en de vacatures ten aanzien van deze beroepsgroepen.(zie 05.01) Alsmede over het voorkomen van abortussen en het verkrijgen van voorbehoedsmiddelen. Vanuit de globaliseringcentra worden projecten geïnitieerd en ondersteund.

Actie 05.03. Op scholen en in de media wordt meer aandacht besteed aan dit Millenniumdoel en aan de consequenties van moedersterfte. Van daaruit en vanuit de multidisciplinaire werkconferenties worden projecten opgestart.

Actie 05.04. Politieke en religieuze leiders zorgen actief voor het (doen) geven van voorlichting en het realiseren van projecten die de gelijke rechten, de keuzevrijheid en de autonomie van de vrouw, en van moeders in het bijzonder, bevorderen en bewerkstelligen.

Actie 05.05. Vrouwen worden niet gedwongen tot het krijgen van kinderen. Door opleiding en scholing en voorlichting worden vrouwen bewust gemaakt van hun mensenrechten.

Actie 05.06. De menswaardige en respectvolle werkomstandigheden van vrouwen worden wereldwijd bij wet geregeld. Vrouwen kunnen lid worden van vakbonden en deze geven voorlichting en zetten projecten op ter realisatie van goede arbeidsomstandigheden voor vrouwen en moeders.

Actie 05.07. Multidisciplinair worden projecten ontwikkeld die de gelijke beslissingsbevoegdheid van vrouwen binnen het gezin realiseren.

Actie 05.08. Multidisciplinair worden projecten ontwikkeld die de mogelijkheden tot het volgen van onderwijs voor vrouwen / moeders optimaliseren.

De mensenrechten en het zesde Millenniumdoel: Het uitbannen van HIV/AIDS, malaria en andere dodelijke ziekten.

Actie 06.01. Wereldwijd worden door de WHO en regeringen multidisciplinaire projecten gestart die zorgen voor optimale preventie en voorlichting inzake HIV/AIDS.

Actie 06.02. Organisatie als Het Rode Kruis start een wereldwijde campagne ter optimale ziektebehandeling van HIV/AIDS, malaria en tbc en krijgt wereldwijd daartoe de middelen.

Actie 06.03. Uitvoering van mijn voorstel ten aanzien van de farmacie en gratis medicatieverstrekking ter bestrijding van HIV, malaria en tbc.

Actie 06.04. Dit recht geldt vanaf de conceptie, hetgeen impliceert dat men uiterst terughoudend dient te zijn ten aanzien van abortus. Zowel mannen als vrouwen krijgen voorlichting inzake de veelal onbewuste psychische consequenties voor vrouwen die een abortus hebben laten plaatsvinden.

Actie 06.05. Er wordt wereldwijd een actie gevoerd tegen grote en kleine criminaliteit.

Actie 06.06. Multidisciplinair wordt een project gestart voor het zorgen voor menswaardige omstandigheden in gevangenissen. Aan de hand van een lijst van criteria waaraan deze dienen te voldoen wordt een inventarisatie gemaakt en bekend gemaakt welke wel en (nog) niet daaraan voldoen.

Actie 06.07. Ex-delinquenten worden indien zij dat willen opgeleid en ingezet bij projecten ter preventie van criminaliteit. Al bestaande projecten worden geoptimaliseerd en uitgebreid.

Actie 06.08. Lokaal tot wereldwijd worden projecten opgestart ten aanzien van het geven van voorlichting, cursussen en workshops inzake de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement, o.a. ten behoeve van het herstel en behoud van het evenwicht in privé en werk.

Actie 06.09. Voor eenieder is er bereikbare medische zorg en medische voorzieningen en zijn er ziekenhuizen alsmede consultatiebureaus ter ondersteuning van de optimale zorg voor moeders en kinderen. Legers worden ingezet voor de bouw van en voor het realiseren van een goede infrastructuur en het vervoer van.

Actie 06.10. Multidisciplinair worden van lokaal tot en met wereldwijd projecten gestart die het in vrijheid ontplooien van creativiteit optimaal mogelijk maakt. Dat is de basis voor innovatie en welzijn.

Actie 06.11. Vanuit de globaliseringcentra en door alle maatschappelijke disciplines wordt een integraal project gestart ter bevordering van de democratie en een eerlijke rechtsgang overal ter wereld. Gezondheid in leven, wonen en werken wordt mede bepaald door onze individuele en collectieve verantwoordelijkheid ten aanzien van onze individuele en collectieve vrijheid op het fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele kwaliteitsniveau van leven.

Actie 06.12. Alle godsdiensten ter wereld verbinden zich met elkaar en verenigen zich in het realiseren van de millenniumdoelen. In ieder geval als het gaat om het bestrijden van ziekten en armoede en het optimaliseren van gezondheid. Dat is de plicht van iedere levensbeschouwing.

Mensenrechten en het zevende Millenniumdoel: Meer mensen in een duurzaam en schoon leefmilieu. Schoon drinkwater en opheffing sloppenwijken.

Actie 07.01. Dit Millenniumdoel wordt aangescherpt tot wereldwijd honderd procent veilig water en bereikbaarheid van sanitaire voorzieningen in 2015. De positieve impact op realisatie van de andere doelen is heel groot. Het is een minimale bestaansvoorwaarde.

Actie 07.02. De noodzaak tot een wereldwijd gecentraliseerde actie ten aanzien van bescherming en behoud van het milieu is aanwezig. Een wereldmilieu-organisatie als onderdeel van de VN gaat zich daarmee bezig houden. De EU, de VS en ook de andere internationale bondgenootschappen e.d. committeren zich hieraan.

Actie 07.03. Alle door de diverse landen in het verleden en heden toegezegde hulp wordt ook daadwerkelijk gegeven en alle beloftes worden nagekomen en uitgevoerd. Dit wordt vanuit de wereldmilieu-organisatie gecoördineerd.

Actie 07.04. Met de ontbossing wordt gestopt en er worden nieuwe bossen aangelegd. Er worden maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat men op andere wijze aan de benodigde inkomsten komt. Een multidisciplinaire aanpak kan tot snelle en duurzame oplossingen leiden.

Actie 07.05. Erkend wordt dat ondergrondse opslag van CO2 verplaatsing van het probleem is. We stappen af van het realiseren van deelbelangen en lossen de problematiek wereldwijd op. Daarmee zijn alle deelbelangen ook gediend.

Actie 07.06. Met een multidisciplinaire aanpak, gestimuleerd vanuit de werkconferenties en de lokale, nationale globaliseringcentra worden zowel alle sloppenwijken als de achterstandswijken en vluchtelingenkampen veranderd in duurzame leef-, woon- en werkomgevingen. Een menswaardige welvaart voorkomt en bestrijdt terrorisme, zinloos geweld en oorlogen. Waar mogelijk worden vluchtelingenkampen opgeheven en de mensen elders menswaardige leef-, woon- en werkomstandigheden aangeboden.

Ik herhaal nog maar eens hetgeen ik in andere artikelen al aantoonde, dat de menskracht, het geld, de mogelijkheden en de middelen allemaal ruimschoots aanwezig zijn om dit te realiseren. Ik bevorder graag het bewust worden, het bewust zijn, maar met name het bewust doen. Waar een bewuste wil is, is een duurzame weg!

Actie 07.07. Iemand die onder erbarmelijke omstandigheden leeft is niet in staat om te stemmen en kan geen bijdrage leveren aan de democratie. Elke democratie is gebaat bij een democratische omgeving. Milieu en democratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door bevordering van beide ontstaat een wederzijdse positieve wisselwerking. Door multidisciplinaire projecten wordt dit lokaal, nationaal en internationaal bevorderd.

Actie 07.08. De artikelen 22, 28, 29 en 30 impliceren dat het niet zorgen voor schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en een schoon milieu, het in stand houden van vluchtelingenkampen en het niet opheffen van sloppenwijken een schending is van deze artikelen. Daaraan wordt toegevoegd de fysieke, mentale, emotionele, relationele en spirituele rechten van de mens. Door middel van multidisciplinaire projecten en door de diverse wereldorganisaties en bondgenootschappen wordt dit Millenniumdoel met optimale inspanning zo spoedig mogelijk gerealiseerd. Wie tekent en nalaat tekent zichzelf.

Mensenrechten en het achtste Millenniumdoel: Wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling

Actie 08.01. Er worden nationale en internationale maatregelen genomen om tot oplossing van de schuldproblemen van de ontwikkelingslanden te komen. Men geeft 1% van het BNP.

Actie 08.02. Een open en eerlijk handels- en financieel systeem wordt gerealiseerd voor de ontwikkelingslanden om een gezonde en duurzame economie op te kunnen bouwen.

Actie 08.03. Er worden wereldwijd afspraken gemaakt over toeslag- en quotumvrije toegang voor hun exportproducten.

Actie 08.04. Er worden multidisciplinaire projecten gestart om in samenwerking met de ontwikkelende landen een gezonde arbeidsmarkt te creëren.

Actie 08.05. Nieuwe technologie, waaronder informatie- en communicatietechnologie wordt optimaal ingezet. Men krijgt optimaal toegang tot internet. Vanuit de globaliseringcentra worden projecten gecoördineerd.

Actie 08.06. Vanuit de globaliseringcentra worden lokaal en nationaal multidisciplinaire projecten opgezet die de vrijheid en autonomie van de bevolking in ontwikkelingslanden bevorderen. Iedere wereldburger een menswaardig bestaan.

Actie 08.07. Het werk van Amnesty International wordt optimaal gesteund en op nationaal en internationaal niveau worden wetten en het asielbeleid gestroomlijnd en op elkaar afgestemd.

Actie 08.08. Vanuit de globaliseringcentra en door de diverse nationale en internationale organisaties worden projecten opgezet die de onderlinge multidisciplinaire samenwerking en bundeling van krachten tussen de rijke en arme landen optimaliseert. Door middel van internationale werkconferenties wordt hier een aanzet toe gegeven.

Zie voor wat jij kunt bijdragen: http://www.ikverbind.nl


Acties

Informatie

One response

25 11 2009
Anoniem

Hallo broertje,

Ik kwam dit artikel tegen. RESPECT—geweldig — Ik ben echt onder de indruk geraakt. Je slaat de spijker op z’n kop. Je maakt de mensen opeens wakker, vooral als je het op eenvoudige wijze bij brengt. Het ”volk” moet je bereiken! We spreken er nog een keer over. Veel succes met je werk . Liefs uit Maitenbeth.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: