Hoe vul jij de mensenrechten voor jou in? Vanaf nu ben je gelukkiger.

14 05 2011

De Stichting Globaliseringscentrum http://www.ikverbind.nl stelt zich o.a. ten doel bij te dragen aan het bekend maken en realiseren van de mensenrechten. Ik heb de dertig mensenrechten gerubriceerd in acht waarden: 1. Gelijkwaardigheid 2. Respect 3. Veiligheid 4. Vrijheid 5. Privacy 6.Ontwikkeling en ontplooiing 7. Welvaart en welzijn en 8. Plichten/verantwoordelijkheid.

In de loop der eeuwen is gebleken dat de mens – gelovig of niet gelovig en met welke levensbeschouwing ook – deze acht waarden van belang vindt. Ieder mens heeft daar ook recht op. In de afgelopen eeuwen heeft het opkomen voor deze waarden vele mensen tot grote daden gebracht en geïnspireerd tot fantastische uitvindingen en ontdekkingen. Door deze indeling gaan de mensenrechten naar ik hoop meer leven. Lees onderstaande verkorte versie eens rustig door en onderzoek eens welke rol deze acht waarden en de mensenrechten in jouw leven vervullen. Voel je je nu gelukkiger en/of heb je zin om jouw bijdrage aan een betere wereld meer inhoud te geven? Laat het me s.v.p. weten via de mail b.j.p.vandermieden@ikverbind.nl. Wil jij ook bijdragen aan realisatie van de mensenrechten? Word dan Vriend van de Stichting Globaliseringscentrum.

Je reacties op dit artikel zie ik graag tegemoet.

Samenvatting Mensenrechten

01. Gelijkwaardigheid:

Artikel 1: We zijn allemaal vrij en gelijkwaardig geboren met onze eigen gedachten en ideeën en ons Gewetene. We leven allemaal verbonden met elkaar.

Artikel 2: Deze mensenrechten hebben wij allemaal, zonder enig onderscheid in aard en status.

02. Respect:

Artikel 3: We hebben allemaal het recht om in vrijheid en veiligheid te leven, zonder schending van onze persoon.

Artikel 4: Niemand heeft het recht een ander tot slaaf te maken. Horigheid, slavernij en slavenhandel zijn verboden.

Artikel 5: Niemand heeft het recht een ander pijn te doen, te folteren of te onderwerpen aan enig andere onmenselijke behandeling of bestraffing.

03. Wetsbescherming:

Artikel 6: We hebben allemaal, waar we ons ook bevinden, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 7: We zijn allen gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid recht op gelijke bescherming door de wet. Ook bij schending van onze mensenrechten.

Artikel 8: We hebben allemaal, overeenkomstig onze grondrechten, recht op een eerlijke behandeling door bevoegde (inter)nationale rechtbanken.

Artikel 9: Niemand heeft het recht een ander op willekeurig te arresteren, zonder goede reden in de gevangenis te stoppen en daar te houden, of het land uit te sturen.

Artikel 10: Iedereen heeft recht op een eerlijke, openbare behandeling van diens zaak door een onafhankelijke, onpartijdige rechterlijke instantie.

Artikel 11: Eenieder is onschuldig, totdat diens schuld bewezen is en alleen schuldig te verklaren aan een handeling of verzuim dat op dat moment een strafrechterlijk vergrijp was. En ieder heeft recht op een rechtmatige straf.

Artikel 12: Niemand mag op willekeurige wijze de privacy van een ander schenden, diens huis binnendringen, of diens eer of goede naam aantasten. Iedereen heeft recht op bescherming daartegen door de wet.

04. Keuzevrijheid:

Artikel 13: Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. En het recht welk land ook, inclusief het eigen land, te verlaten en daarnaar terug te keren.

Artikel 14: We hebben allemaal het recht om in andere landen asiel te zoeken. Strafvervolging is wel mogelijk bij een misdrijf van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 15: We hebben allemaal het recht op een nationaliteit en om die te veranderen. Niemand mag willekeurig diens nationaliteit worden ontnomen.

Artikel 16: Iedere volwassene heeft, zonder enige beperking in aard of status, het recht te trouwen en een gezin te stichten. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van beide partners. Mannen en vrouwen hebben dezelfde (huwelijks)rechten. Een gezin heeft recht op bescherming.

05. Privacy:

Artikel 17: Iedereen heeft het recht op eigendom en dat te delen met anderen. Niemand mag een ander beroven.

Artikel 18: Iedereen heeft recht op vrijheid van gedachten en levensbeschouwing en die te veranderen. En de vrijheid om die te uiten en te belijden.

Artikel 19: Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting en de vrijheid om informatie en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20: We hebben allemaal recht op en vrijheid van vreedzame ontmoeting, vereniging en vergadering. Niemand mag de ander dwingen tot een groep of vereniging e.d. te behoren.

Artikel 21: Er is sprake van eerlijke, vrije en goed georganiseerde verkiezingen. Op basis van algemeen en gelijkwaardig kiesrecht. De vrijheid van stemmen is verzekerd.

06. Ontwikkeling en ontplooiing:

Artikel 22: Eenieder heeft recht op maatschappelijke zekerheid en economische, sociale en culturele rechten, onmisbaar voor menswaardige ontwikkeling en ontplooiing. Gerealiseerd door nationale inspanning en internationale samenwerking.

Artikel 23: Iedereen heeft recht op arbeid, vrije beroepskeuze, rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden, bescherming tegen werkloosheid en gelijk loon voor gelijke arbeid. Wie arbeid verricht heeft recht op een rechtvaardige, gunstige beloning ter verzekering van een menswaardig bestaan. Indien nodig aangevuld met sociale bescherming. Iedereen mag een vakvereniging oprichten of zich daarbij aansluiten.

Artikel 24: We hebben allemaal recht op rust en vrije tijd, beperkte arbeidstijd en vakantie met behoud van loon.

07. Welvaart en welzijn:

Artikel 25: Iedereen heeft recht op een levensstandaard, hoog genoeg voor gezondheid en welzijn, voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging, enz. En op voorzieningen in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van partner, ouderdom of ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van diens wil. Moeders en, al dan niet wettige, kinderen hebben recht op bijzondere zorg, bijstand en sociale bescherming.

Artikel 26: Iedereen heeft recht op onderwijs. Lager onderwijs is verplicht en gratis. Ieder heeft het recht een vak te leren en kennis, talenten en vaardigheden te ontwikkelen en te ontplooien. Het onderwijs is tevens gericht op eerbied voor en realisatie van de mensenrechten en ondersteuning van de werkzaamheden van de Verenigde Naties. Ouders hebben het eerste recht om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen voor hun kinderen.

Artikel 27: Iedereen mag deel nemen aan en genieten van kunst en cultuur en mee profiteren van wetenschappelijke vooruitgang. Iedereen heeft het recht op auteursbescherming.

Artikel 28: We hebben allemaal recht op een zodanige maatschappelijke, internationale orde, dat de mensenrechten overal ter wereld ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

08. Plichten / Verantwoordelijkheid

Artikel 29: We hebben een plicht naar de gemeenschap en de ander. Zonder plichten is vrije en volledige ontwikkeling en ontplooiing niet mogelijk. We oefenen onze rechten en vrijheden uit binnen de bepalingen van de wet en met erkenning en eerbiediging van de mensenrechten en vrijheden van de ander en respect voor het algemeen welzijn.

Artikel 30: Niemand; geen persoon, groep, organisatie of Staat kan en mag deze mensenrechten en vrijheden afnemen. Mensenrechten zijn rechtsgeldig voor iedereen in alle landen.

Wil jij ook bijdragen aan realisatie van de mensenrechten? Word dan Vriend van de Stichting Globaliseringscentrum.

Op http://www.amnesty.nl/uvrm vind je de dertig artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(UVRM) voluit.