De mensenrechten op Twitter!

29 10 2009

Omdat het alweer enige tijd geleden is, start ik vanaf nu, 31 maart 2010, mede voor mijn nieuwe volgers, voor de tweede keer met het plaatsen van de dertig UVRM-artikelen op Twitter. Zie onderstaande toelichting.

Vanaf 28 oktober wordt door mij dagelijks(van maandag t/m vrijdag) een artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(de UVRM) op Twitter gezet. Zie http://www.twitter.com/vandermieden. Met een verwijzing naar dit weblog. Voor de Twitteraars die hier terecht zijn gekomen: Van harte welkom op dit weblog! Het artikel waar alle dertig Artikelen van de UVRM in genoemd worden, verscheen op 30-09 met als titel:”De UVRM, de zeven P’s en de zeven eigenschappen van de mens. Zie http://bit.ly/4ay1BB Vragen en reacties zijn van harte welkom en verwijzingen ernaar worden op prijs gesteld.

Doel is om meer bekendheid tegen aan de mensenrechten en de millenniumdoelen en aan te geven wat we er zelf en met elkaar mee kunnen doen. Er zullen nu artikelen verschijnen waarin de Mensenrechten gekoppeld worden aan de zeven maatschappelijke disciplines: bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties, overheid, politiek, religie en wetenschap en aan de particulieren. Tevens verschijnen er artikelen waar de mensenrechten gekoppeld worden aan de zeven eigenschappen van de mens.

Dit alles ter voorbereiding op de multidisciplinaire werkconferenties waarin alle maatschappelijke disciplines en particulieren samenkomen. Van daaruit komen we tot actieplannen en acties. Doel hiervan is te komen tot meerdere globaliseringcentra van waaruit de mensenrechten en de millenniumdoelen worden gerealiseerd. Laat je ook inspireren en leef, woon en werk met meer plezier en succesvoller, door alle andere maatschappelijke disciplines te ontmoeten en daarmee samen te werken! Doe mee door te reageren op de diverse artikelen en ernaar te verwijzen.

De Mensenrechten en de Millenniumdoelen: 68 acties!

26 10 2009

In de voorgaande acht artikelen koppelde ik een aantal artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(de UVRM) aan de acht Millenniumdoelen. Per Millenniumdoel formuleerde ik diverse acties die gerealiseerd kunnen worden. Hierbij geef ik een overzicht van de tot nu toe gedefinieerde 68 acties. Doel van deze artikelenserie en de daarbij gegeven actiemogelijkheden is om jou en anderen te inspireren en te stimuleren om kennis te nemen van deze serie aangaande de mensenrechten en de millenniumdoelen en met voorstellen, verbeteringen en aanvullingen te komen. Gezamenlijk wil ik met vertegenwoordigers uit de zeven maatschappelijke disciplines en met particulieren komen tot multidisciplinaire acties. Ik ontwikkel en organiseer de multidisciplinaire werkconferentiecyclus met als doel te komen tot internationaal verspreide globaliseringcentra. In deze globaliseringcentra is informatie verkrijgbaar over de mensenrechten en de Millenniumdoelen en worden projecten geïnitieerd en ondersteund. Ik verneem graag van je.

Je kunt je, als je dat wilt, inschrijven op deze artikelenserie. Dat kost je alleen een mailtje. Zet daarop “Mensenrechten” en ik zet je op de verzendlijst daarvoor. Er verschenen artikelen over de mensenrechten op 23-09 en 23-10. De eerste acht artikelen in de serie “Mensenrechten en de Millenniumdoelen” verschenen op 12-10, 15-10, 16-10, 18-10, 19-10, 20-10, 21-10 en 22-10. Lees de rest van dit artikel »

Vijfhonderdste weblicht! Bemoediging, inspiratie, stimulans en hoop gevend

23 10 2009

Vandaag is er een mijlpaal bereikt: Het vijfhonderdste weblicht. Ik had ze van tevoren niet kunnen bedenken. Een bijzondere ervaring voor mijzelf en ook voor mij een proces. Ze geven mijn gevoelens, gedachten, verlangens en inzichten weer. Gevoed door ontmoetingen en hetgeen het leven op mijn pad brengt en vanuit inspiratie door anderen. Dank daarvoor. Ook voor de vele positieve reacties die ik mocht ontvangen. Ik schrijf ze om mensen te bemoedigen, te inspireren, te stimuleren en hoop te geven. Dat gebeurt kennelijk en daar ben ik blij om. Wat mij betreft zullen er nog vele weblichtjes volgen. Reacties en vragen zijn altijd welkom. Hoe meer mensen er wat aan hebben hoe beter, dus verwijs er s.v.p. naar.

Vandaag is het tevens mijn honderdste twitterdag. Zie http://www.twitter.com/vandermieden.
Van harte aanbevolen mee te twitteren. Twitter biedt vele boeiende ontmoetings- en informatiemogelijkheden. De weblichtjes vinden ook daar hun weg en ik verwijs o.a. naar de artikelen inzake de mensenrechten en de Millenniumdoelen. Alles ter ondersteuning van het komen tot de multidisciplinaire werkconferenties, met als doel het oprichten van globaliseringscentra. Voor een bewustere en daardoor betere en gelukkiger wereld. Graag tot gauw.

Met hartelijke groeten,

Bert-Jan.

Mensenrechten en het achtste Millenniumdoel: Wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling

22 10 2009

Alhoewel ik ze verbreed gaan de eerste zeven Millenniumdoelen met name over het verbeteren van de situatie in de ontwikkelingslanden. Het achtste gaat over wat de rijke landen moeten doen om die zeven doelen te realiseren en bepaalt dat de rijke landen meer hulp geven, meer schulden kwijtschelden en eerlijke afspraken maken over handel. Al in 1970 namen de 22 rijkste landen zich voor om 0,7 procent van hun bruto nationaal product (BNP) aan hulp uit te geven. Ook toen al een beschamend percentage. Maar nu komt het: Slechts vijf landen houden zich daaraan, te weten Denemarken, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en Zweden. Het gemiddelde is ruim onder de 0,3 procent gebleven. Op dit moment krijgen de armste landen giften en bestaat de hulp aan de rijkere arme landen vooral uit handel. Zoals al eerder aangegeven profiteren alle landen ervan als de armoede wordt uitgebannen. En niet op de manier zoals het nu gebeurt, namelijk dat de rijke landen geld verdienen aan de ontwikkelingslanden. Lees de rest van dit artikel »

Mensenrechten en het zevende Millenniumdoel: Meer mensen in een duurzaam en schoon leefmilieu. Schoon drinkwater en opheffing sloppenwijken.

21 10 2009

Het zal na lezing van de eerder verschenen artikelen duidelijk zijn dat de diverse Millenniumdoelen op elkaar inwerken en een integrale aanpak noodzakelijk is. Wat wereldwijd plaatsvindt op het gebied van het milieu is een mensonterende blamage en een door ons mensen veroorzaakte en in stand gehouden ontering van de schepping en al onze medeschepselen. In het zevende Millenniumdoel is vastgelegd dat het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater in 2015 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990. Onvoorstelbaar dat in 1990 zo’n magere doelstelling is vastgelegd, zeker gezien de bedragen die uitgegeven zijn en worden aan oorlogsvoering en andere nodeloze verspilling. Ieder mens, zonder enige vorm van opleiding, kan bedenken dat schoon water, een minimale welstand en het voldoen aan de primaire levensbehoeften in leef- en woonomstandigheden een enorme impuls geeft aan de economie en basisvoorwaarden zijn voor een goede gezondheid. Deze magere afspraak is dus in feite een belediging van de mens als soort. Maar verandering is mogelijk en daar gaan we voor! Lees de rest van dit artikel »

De mensenrechten en het zesde Millenniumdoel: Het uitbannen van HIV/AIDS, malaria en andere dodelijke ziekten

20 10 2009

Sinds 1990 is het aantal besmettingen met HIV toegenomen. Naar schatting waren er in 2004 39 miljoen mensen geïnfecteerd met HIV, waarvan 25 miljoen in Sub Sahara Afrika. In deze regio is aids de belangrijkste doodsoorzaak. Meer dan 15 miljoen Afrikaanse kinderen hebben door aids een of beide ouders verloren. De negatieve gevolgen daarvan voor de maatschappij en de economie zijn enorm. HIV/AIDS is een ongeneeslijke ziekte. Preventie en goede voorlichting zijn dus cruciaal. Veelal weet men niet hoe besmetting is te voorkomen en er is geen veilige seks. Dagelijks worden wereldwijd 14.000 nieuwe mensen geïnfecteerd door het hiv-virus. Ook de ziektebehandeling laat nog veel te wensen over. Vele miljoenen mensen ontvangen nog geen behandeling. Een goede behandeling verlengt de levensduur van de slachtoffers en verkleint het aantal zwangere vrouwen die HIV doorgeven aan hun kinderen. Ook op het gebied van malaria en tbc moet nog veel vooruitgang worden geboekt. Jaarlijks sterven 1 miljoen mensen aan malaria, waarvan 90% in Afrika. En 1,7 miljoen mensen sterven jaarlijks aan tuberculose. In het terugdringen van tbc in Azië en Latijns-Amerika is vooruitgang geboekt. De situatie in Sub-Sahara Afrika en Oost-Europa is echter verslechterd. Het aantal nieuwe geïnfecteerden is tussen 1990 en 2004 zelfs verdubbeld. De mate waarin malaria wordt teruggedrongen is moeilijk te bepalen, doordat de aanwezige informatie hierover niet betrouwbaar is. Het verspreiden van muskietennetten, behandeld met insekticiden, is één van de belangrijkste methodes om malaria te voorkomen. Er zijn nieuwe medicijnen ontwikkeld die ook beter beschikbaar zijn. Medicatie is van levensbelang, maar voor de meeste mensen in Afrika onbetaalbaar. Hierdoor sterven onnodig miljoenen mensen. In het eerste artikel over de Millenniumdoelen op 14-12 gaf ik aan hoeveel geld er wereldwijd beschikbaar is als er andere prioriteiten worden gesteld en andere keuzes worden gemaakt.

Onderstaand geef ik een aantal artikelen weer uit de UVRM die een directe relatie hebben met dit Millenniumdoel. Vervolgens geef ik een aantal mogelijke acties aan die we kunnen ondernemen. Haak s.v.p. niet af vanwege het feit dat deze acties wellicht te ver van je bed zijn! Laten we samen komen tot een vertaling van deze problematiek en acties naar hetgeen wij – als individu en in multidisciplinair verband – kunnen doen! Daartoe ontwikkel en organiseer ik de multidisciplinaire werkconferentiecyclus. In de diverse op te richten globaliseringcentra is informatie verkrijgbaar over de mensenrechten en dit Millenniumdoel en worden projecten geïnitieerd en ondersteund. Lees de rest van dit artikel »

De mensenrechten en het vijfde Millenniumdoel: Moedersterfte teruggebracht.

19 10 2009

Een ver-van-mijn-bed-show, omdat wij het hier zo goed hebben? Wil je dan medeverantwoordelijk zijn voor het nodeloos lijden van je medemensen en wat wij achterlaten voor volgende generaties? Besef dat in een globaliserende wereld je kinderen en kleinkinderen indringend geconfronteerd worden met de gevolgen van het toenemend aantal weeskinderen, de overbevolking en de ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Dit aangescherpte Millenniumdoel gaat ook veel verder dan het terugdringen van de moedersterfte. Daar waar moeders sterven ontstaan gebroken, onvolledige gezinnen en wordt er schade toegebracht aan de ontwikkeling van de aanwezige kinderen. Dat zal gezien kunnen worden als de levensopgave van de betrokkenen, maar dat ontneemt ons niet de verantwoordelijkheid om nodeloos leed en nodeloze sterfte te voorkomen.

Het Vijfde millenniumdoel geeft aan dat moedersterfte in 2015 met driekwart gedaald moet zijn. Jaarlijks overlijden meer dan een half miljoen vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap. Een veelvoud daarvan raakt ernstig gewond of deels gehandicapt tijdens de geboorte van hun kind. Velen sterven aan complicaties tijdens of na de bevalling, zoals bloedingen, infecties en hoge bloeddruk. Met goede medische hulp en kraamzorg kunnen die voorkomen worden. In 2015 dient 90% van alle bevallingen met professionele hulp plaats te vinden. Het aantal deskundig begeleide bevallingen is in Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië niet of nauwelijks toegenomen vergeleken met 1990. In Noord-Afrika, Zuidoost-Azië en Oost-Azië is wel winst geboekt. Om vooruitgang te bereiken, dienen er ter plekke meer doktoren, verpleegkundigen en vroedvrouwen te zijn. Daarnaast moeten vrouwen, indien nodig, op tijd een ziekenhuis kunnen bereiken. De hoge moedersterfte wordt mede veroorzaakt door illegale en gevaarlijke abortussen. Beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen is daarom essentieel. Lees de rest van dit artikel »

De mensenrechten en het vierde Millenniumdoel: Kindersterfte teruggebracht.

18 10 2009

Dit door mij aangescherpte Millenniumdoel gaat niet alleen over kindersterfte, maar over kinderwelzijn en -welvaart in het algemeen. Het aantal kinderen dat voor de vijfde verjaardag overlijdt moet in 2015 met tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. In het huidige tempo wordt dit pas in 2045 gehaald! Jaarlijks sterven bijna 11 miljoen kinderen voor hun vijfde verjaardag. Dat zijn er ongeveer 30.000 per dag. In Afrika sterven ongeveer 1 op de 5 kinderen. Nog steeds overlijden veel kinderen aan ziektes die voorkomen of genezen hadden kunnen worden, zoals aids, diarree, mazelen, longontsteking en malaria. Zonder preventieve maatregelen zal ongeveer 35% van alle kinderen van een hiv-positieve moeder het virus overgedragen krijgen. Hiervoor is echter nog steeds veel te weinig aandacht: Slechts 9% van alle hiv-positieve vrouwen heeft toegang tot Prevention of Mother to Child Transmission (PMTCT). Preventie, toegang tot medicijnen, vaccinaties, goede gezondheidszorg en voorlichting zijn noodzakelijk om deze ziekten te helpen bestrijden en voorkomen. Lees de rest van dit artikel »

De mensenrechten en het derde Millenniumdoel: Gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen.

16 10 2009

Het derde millenniumdoel is dat in 2015 vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. De gelijkheid in rechten is formeel in mensenrechtenverdragen vastgelegd, maar in de praktijk worden wereldwijd vrouwen nog steeds achtergesteld en gediscrimineerd. Vrouwen hebben minder kans op onderwijs, minder vaak een betaalde baan, of werken in banen met een lage ‘status’ en hebben minder kans op een politieke positie. Ook in de ontwikkelde landen is er nog sprake van ongelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen, met name in hoge posities. Mannen spelen wereldwijd nog steeds een dominante rol. Verwerpelijke praktijken als eerwraak, besnijdenis en vrouwenhandel komen nog steeds voor. Nederland en andere ontwikkelde landen hebben zelf nog een hele weg te gaan als het gaat om het respectvol en gelijkwaardig omgaan met vrouwen, emancipatie en diversiteit.

Het is ronduit beschamend dat de ontwikkelde, rijke landen zo weinig beschaving tonen dat ze pas in 2015 deze doelstellingen gerealiseerd willen hebben. Godsdiensten hebben over het algemeen gesproken de ongelijkwaardigheid van vrouwen bevorderd en in stand gehouden en veelal gebeurt dit nog.

Onderstaand geef ik een aantal artikelen weer uit de UVRM die een directe relatie hebben met dit Millenniumdoel. Vervolgens geef ik een aantal mogelijke acties aan die we kunnen ondernemen. Haak s.v.p. niet af vanwege het feit dat deze acties wellicht te ver van je bed zijn! Diverse acties worden al ondersteund door (actief) lid te worden van een organisatie, die zich inspant op het desbetreffende gebied. Laten we samen komen tot een vertaling van deze problematiek en acties naar hetgeen wij – als individu en in multidisciplinair verband – kunnen doen! Daartoe ontwikkel en organiseer ik de multidisciplinaire werkconferentiecyclus. In de diverse op te richten globaliseringcentra is informatie verkrijgbaar over de mensenrechten en dit Millenniumdoel en worden projecten geïnitieerd en ondersteund. Lees de rest van dit artikel »

De mensenrechten en Millenniumdoel 2: Het bereiken van een universele basiseducatie

15 10 2009

Doelstelling is dat in 2015 alle kinderen, zowel meisjes als jongens, in de hele wereld naar de basisschool gaan en deze ook afmaken. Op dit moment zijn er ongeveer 115 miljoen kinderen die in de leeftijdsgroep zitten om basisonderwijs te volgen, maar dit niet doen. In de ontwikkelingslanden gaat 1 op de 5 kinderen, merendeels meisjes, nog niet naar school. Op dit millenniumdoel is sinds 1990 wel vooruitgang geboekt, maar er zijn nog vele gebieden waar de situatie heel zorgwekkend is. Oorzaken zijn o.a. geldgebrek en Aids, waardoor leraren uitvallen of kinderen hun zieke ouder(s) moeten verzorgen. Het volgen van basisonderwijs is sterk gerelateerd aan het inkomen van de ouders. Een belangrijke oorzaak is de kinderarbeid. Geschat wordt dat er wereldwijd ongeveer 250 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar werken. Verplicht en toegankelijk basisonderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid. Het is beschamend dat de rijke landen niet de verantwoordelijkheid hebben genomen en nemen dit Millenniumdoel zo spoedig mogelijk te realiseren. Voor ons is dat een mensenplicht! Lees de rest van dit artikel »