Philosophy of life in the 21st century, part one.

31 03 2009

We are all confronted with life’s issues, the meaning and purpose of our existence. Through the ages religions have had a lot of followers. Religious doctrine gave a firm and “safe” scope, which people had to follow and generally did follow. In the previous century resistance to taboos and imposed dogmas led to dechristianisation and secularisation and the rise of atheism, humanism and new spiritual movements. In the present century the Islam is on the rise in western society. The handed-down commandments, bans and religion doctrine are not taken for granted any more. People try in vain to realize a world that can be moulded and measured. More and more a lot of people ask themselves the probing question “Where and how are we to find something to hold on to?”

In my opinion the inner knowledge, the truth, is in our Self. Active belief does not mean to follow but it means having an inner dialogue with oneself and an essential conversation with one another. Belief in the 21st century means developing awareness of, searching for and refinding our Self, others and the Being. We will find the answers to life’s issues in our Self and in our experiences and vicissitudes of life. By way of (inner) dialogue. With a positive, but critical eye we will look at the values, conventions and convictions of our ancestors and educators. And then we will ask ourselves (our Selves) whether we agree with it entirely, partially or not at all. That is the end of repeating and reflecting uncritically and the beginning of reflection and thorough consideration. We will no longer uncritically follow a leader, but we will be our own leaders.

That means that we will be individually and jointly responsible for the world(s) in which we live, reside and work. We will discover the common source of the various philosophies of life and the common answers to life’s issues, through openness to our Selves, other people and another things. We will (re)discover our unique personal identity and our collective solidarity. We can help each other by our awakening and awareness and by our conscious acts. Along that way we will get to a colorful and dynamic belief and knowledge. The time is definitely ripe for sustainable, true, spiritual globalization based on unity in multiplicity.

Nu is het Llink: De 150.000 leden zijn gehaald.

31 03 2009

Het is gelukt. Bedankt voor jullie steun. Omroep Llink heeft 150.000 leden binnengehaald waardoor ze kunnen blijven voortbestaan. Ik hoop dat de oproepen die ik deed daar aan hebben bijgedragen. Nu is het te hopen dat ze de financiën goed op orde krijgen en we geen steun hebben gegeven aan de enige groene omroep in Nederland, dat een zinkend schip blijkt te zijn. Daarom zal ik het ook nauwlettend volgen en houd ik jullie op de hoogte. Maar uiteraard kun je ze ook zelf volgen door naar hun website te gaan http://www.Llink.nl

Stichting BWM brengt wetenschap en burger dichter bij elkaar

29 03 2009

“In brede kring het inzicht bevorderen in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing van de biowetenschappen, in het bijzonder met het oog op de betekenis en gevolgen voor mens, dier en maatschappij.” Dat is de doelstelling van de onafhankelijke stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (BWM). Het voornaamste instrument daarvoor zijn de cahiers, themaboekjes die steeds één actueel thema van alle kanten belichten. Er verschijnen vier cahiers per jaar. Het eerste verscheen in 1972 en was getiteld “Zeven commentaren op het rapport van de Club van Rome”. In de daaropvolgende decennia is een stroom van bijna honderd verschillende onderwerpen in cahiervorm, folders en andere uitgaven, alsmede op vele publieksbijeenkomsten door BWM aan de orde gesteld. De cahiers onderscheiden zich van veel populair-wetenschappelijke uitgaven doordat ze worden geschreven door vooraanstaande wetenschappers die zich in ons land met het betreffende thema bezighouden. De redactie bestaat eveneens uit experts zodat een hoge graad van betrouwbaarheid wordt bereikt. Door een professionele eindredacteur worden de artikelen voor ‘leken’ toegankelijk gemaakt. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ethische en maatschappelijke gevolgen van de behandelde thema’s. Zo bereikt BWM een schakeling tussen de gespecialiseerde wetenschappers en de geïnteresseerde Nederlander. Lees de rest van dit artikel »

Mondiale interdisciplinaire klimaatconferenties: Zes boodschappen.

29 03 2009

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) werd in 1988 opgericht en is een onpartijdige organisatie van de Verenigde Naties (WMO en UNEP). Het panel bestaat uit honderden experts uit de hele wereld, vanuit universiteiten, onderzoekscentra, ondernemingen, milieu-organisaties en andere organisaties. Het IPCC(http://www.ipcc.ch) heeft als doel wetenschappelijk een duidelijke en objectieve evaluatie te maken van de beschikbare wetenschappelijke, technische en socio-economische informatie in verband met de klimaatveranderingen. Het IPCC doet dus zelf geen onderzoek en wordt als de meest neutrale bron van informatie over klimaatverandering beschouwd. Op 12 oktober 2007 werd in Oslo bekend gemaakt dat aan het IPCC, samen met de voormalige Amerikaanse vice-president, Al Gore de Nobelprijs voor de Vrede 2007 was toegekend “voor het vergroten en verspreiden van de kennis over de door de mens veroorzaakte klimaatverandering en voor het bevorderen van maatregelen om deze tegen te gaan.” Lees de rest van dit artikel »

Het Earth Charter; het Handvest voor de Aarde, een mondiaal initiatief.

29 03 2009

In 1987 riep de ‘World Commission on Environment and Development’ (de Brundtland Commissie) op tot een ‘Universeel Handvest’ om te komen tot duurzame ontwikkeling (Our Common Future, 1987). Tijdens de wereldtop in Rio de Janeiro in 1992 werd een VN Earth Charter-ontwerp gepresenteerd, maar de tijd was er kennelijk nog niet rijp voor. Men kwam met de Verklaring van Rio. In 1994 zorgden Maurice Strong (secretaris-generaal van de Top van Rio) en Mikhail Gorbachov via hun organisaties Earth Council( http://www.earthcouncilalliance.org) en Green Cross International(http://www.gci.ch) voor een herstart van het Earth Charter. In 1997 riepen Strong and Gorbachov een onafhankelijke Earth Charter Commissie bijeen. In juni 2000 werd het document in het Vredespaleis in Den Haag gelanceerd. Sindsdien verscheen het in meer dan dertig talen en werd het door meer dan tweeduizend organisaties en duizenden individuen onderschreven. Zo ook de UNESCO(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) en de IUCN(The International Union for Conservation of Nature). Het Earth Charter wordt in toenemende mate erkend als een handvest dat wereldwijd wordt erkend als leidraad voor duurzaamheid, als basis bij vredesonderhandelingen, als verwijzingsdocument in de ontwikkelingssector, als bron voor overheids- en wetgevingsprocessen en voor diverse andere contexten. Het NCDO(http://www.ncdo.nl) is in Nederland het aanspreekpunt voor het mondiale initiatief. Lees de rest van dit artikel »

Politiek: Wat is Klink en klaar? Gemiste kansen naar de kiezers.

27 03 2009

Vooruitschuiven wekt geen vertrouwen. Angst voor gezichtsverlies en stemmenverlies ook niet. Dit alles neemt de onzekerheid bij de burger niet weg. Een Minister van Volksgezondheid die de onderbouwde kritiek van o.a. gerenommeerde wetenschappelijke onderzoekers, het Nederlands HuisartsenGenootschap, de Gezondheidsraad en andere medici op de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker niet noemt en naast zich neerlegt en de kritische geluiden van de betrokken burgers in de media respectloos en denigrerend afdoet met “kwalijke nonsens via Hyves”, bevestigt alleen maar het beeld dat niet alleen de Tweede Kamer zich er terecht over beklaagt dat zij door het Kabinet buitenspel wordt gezet, maar dat ook de burger niet wordt gerespecteerd en serieus wordt genomen.

Zo roept het Kabinet, door hun manier van communiceren, over zichzelf het beeld af van arrogant, zelfgenoegzaam, regentesk, egocentrisch en egoïstsich gedrag. Hetzelfde geldt overigens voor andere politici, wel of niet in de oppositiebankjes zittend, en de sociale partners. Dat beeld is klink en klaar! Wel of niet terecht! In plaats van dat de uiterst waardevolle waarden en normen, die zowel het socialisme als het christendom in zich hebben, worden uitgedragen en gepraktiseerd. Burgers hebben behoefte aan leiders en hebben daar recht op. Daarvoor gingen en gaan burgers o.a. naar de stembus! Weldenkende burgers hebben geen behoefte aan populistische demagogen, die het volk met op het sentiment inspelende, inhoudsloze, opruiende en respectloze praatjes om de tuin leiden. Die zitten gelukkig ook niet in dit Kabinet en komen hopelijk nooit (meer) aan de macht! Maar burgers willen wel krachtige leiders die idealen uitdragen en praktiseren. Die effectief, efficiënt en realistisch de handen ineen slaan. De persoonlijke en partijpolitieke en organisatiebelangen opzij zettend ten dienste van het algemeen belang. Die, letterlijk en figuurlijk, broodnodige leiders hebben wij node gemist. Welke integere professionele (politieke) leiders dienen zich aan? Die investeren in innovatie, duurzame energie, lange termijn investeringen, infrastructuur, milieu, onderwijs, gezondheidszorg, kunst en cultuur, creativiteit en integratie. Wetend dat dat welvaart en welzijn oplevert!

Zie het artikel over vaccinatie “Zorgen voor of zorgen om bijna vierhonderdduizend jonge vrouwen”(04-03) bij “Gezondheidszorg” en de andere artikelen in de categorie “Politiek”:

– “Egoreflectie of Zelfreflectie”(09-12)
– “Politieke uitgangspunten ten behoeve van de gewenste toekomst”(22-04)
– “Willen politici echt een echt reanimatieplan?”(12-09)
– “De authentieke politicus”(29-08)
– “Hoe kan de politiek beter aansluiting vinden bij de bevolking?”(23-07)
– “Politiek en inspiratie”(15-07) en meerdere artikelen op 15-07
– “Kiezersbedrog?”(13-06)

Waar smul(de) jij van? Vandaag driehonderdste weblogdag!

24 03 2009

Op 06-09-2008 schreef ik het artikel “Evalueer elke honderd dagen” met waardevolle tips. Dat was naar aanleiding van de honderdste weblogdag. Op 15-12-2008 schreef ik over de tweehonderdste dag en vandaag zijn we dan op dag driehonderd beland! Met gemiddeld ruim veertig bezoekers per dag en 240 artikelen hebben we nog ambities genoeg, maar ik leer in dit leven wel dat alles zijn tijd nodig heeft. Ask my dear Joke! In deze periode verscheen het eerste Engelse artikel “”The 21st century: End of the privacy of business economics principles”(11-02 bij Awakening management) en er zullen er de komende tijd meer volgen. Waar kon je (blijkbaar) van smullen de afgelopen honderd dagen? Lees de rest van dit artikel »

Nederland wil innoveren, maar dat vergt intensievere aandacht.

23 03 2009

Het Innovatieplatform is opgericht in 2003. Een goed initiatief van de overheid. Zie voor de resultaten tot nu toe http://www.innovatieplatform.nl. Critici beweren dat er weinig concrete doelen behaald zijn, door stroperigheid, bureaucratie en overdaad aan regelgeving. Als de critici gelijk hebben is dat geen goed teken. We staan wereldwijd nu op de achtste plaats van de innovatieve landen. Het Europees gemiddelde ligt op 5.5 wetenschappelijke onderzoekers per 1000 inwoners. Nederland heeft er 4,8. Van de Europese wetenschappers is 30% vrouw. Nederland heeft er slechts 19,5% en staat onderaan de lijst van 27-EU-lidstaten. Het Charter “Talent naar de Top” is in mei 2007 opgericht met als doel meer vrouwelijk talent aan de top te krijgen. Het is inmiddels door ruim zestig organisaties ondertekend. Dat is een begin. Diversiteit is van belang voor verhoging van de arbeidsparticipatie, maar ook voor innovatie. Zie voor meer informatie hierover http://www.talentnaardetop.nl.
Is kleindochter Laura(04-06-2008) wellicht een jeugdig talent naar de top? foto-laura-maart-2009
In 2000 werd door de leden van de EU in Lissabon afgesproken dat iedere lidstaat 3% van het Bruto Binnenlands Product zou uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling. Mooie woorden zijn echter nog geen daden. In 2007, vier jaar na oprichting van het Innovatieplatform, besteedde Nederland hieraan slechts 0,4% en we halen de doelstellingen nog steeds niet. Het gaat niet aan de verantwoordelijkheid daarvoor eenzijdig bij het bedrijfsleven neer te leggen. Een bijkomend probleem is dat er in Nederland een groot tekort is aan ingenieurs en er steeds minder studenten zijn met een technische opleiding.

Ondanks de goede initiatieven en goede wil van velen komt een en ander kennelijk slechts moeizaam van de grond. Meer vrouwen aan de top, meer studenten met een technische opleiding en betere samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de universiteiten, dat zijn drie aandachtspunten die een hogere prioriteit behoeven. Er moet nog heel veel gebeuren, wil Nederland inderdaad tot de landen gaan behoren die excelleren in innovatie.

Nederland zou een internationaal centrum kunnen neerzetten, waar kennis en innovatie gestimuleerd en ingezet kunnen worden. Het is een van de onderdelen van de globaliseringcentra die de Stichting Globaliseringscentrum wil realiseren.

De brug naar een individueel en gemeenschappelijk doel

22 03 2009

Het evenwicht tussen de aandacht voor het materiële en het immateriële is volledig zoek. Veel mensen gaan voor zoveel mogelijk (beide) werken, status, erbij willen horen en geld, in plaats van voor aandacht voor de kinderen, het milieu en andere duurzame, lange termijnbelangen. Een overspannen consumptiemaatschappij, leidend tot verwaarlozing, vervuiling en uitputting van grondstoffen. Het gaat daarbij niet om het een of het ander, om “Er Zijn” of “Materialisme”. Er is niets mis met het tweeverdienerschap of met materiële genoegens en verlangens. Maar het evenwicht is zoek en meer aandacht voor het immateriële leidt tot meer welvaart en welzijn, niet alleen op de korte, maar zeker ook op de lange termijn.

Men heeft zich de afgelopen decennia teveel gericht op de buitenkant. Nu is het van belang ons te richten op wie we zijn en waarom en waarvoor we een en ander doen. Het is tijd voor psychologisch en levensbeschouwelijk inzicht. Wie zijn wij? Wie is de ander? En wat zijn de oorzaken en gevolgen daarvan? Dat inzicht voorkomt stress en teveel spanningen en maakt ons weerbaarder. Zelfkennis is onontbeerlijk om met veranderingen, tegenslagen en crisissituaties te kunnen omgaan. Zelfinzicht leidt tot evenwicht op alle kwaliteitsniveaus van leven. Zie het artikel “Dieperliggende verlies- en winstervaringen en de gevolgen daarvan”.(22-03). Lees de rest van dit artikel »

Dieperliggende verlies- en winstervaringen en de gevolgen daarvan

22 03 2009

Mensen nemen in het algemeen niet graag hun verlies. Dat merken we bijvoorbeeld in organisaties, in de politiek en als het gaat om beleggingen. Ook al worden beleggers daar ten aanzien van het laatste in de afgelopen tijd wel toe gedwongen, ten aanzien van verlies wil men de realiteit niet graag onder ogen zien. Daar kan dan tevens nog angst voor gezichtsverlies bijkomen. Omdat de maatschappelijke gevolgen hiervan bijzonder groot zijn, is het van cruciaal belang om ons te verdiepen in de dieper liggende oorzaken daarvan. Daardoor ontdekken we hoe we dit schijngedrag kunnen opheffen en de negatieve maatschappelijke gevolgen kunnen voorkomen. Het gaat daarbij om het antwoord op de volgende vragen:

1. Wat is de diepst liggende oorzaak van onze angst voor verlies?
2. Wat is gezichtsverlies eigenlijk ten diepste? Lees de rest van dit artikel »