Hoe komen we als wereldburger tot welvaart en welzijn voor eenieder?

19 11 2011

In een serie van acht artikelen behandel ik de acht mensenrechtenthema’s http://www.ikverbind.nl/pages/a-8mensenrechten.html. Telkens beginnend met de daarbij behorende mensenrechtenartikelen. Daarna geef ik een visie weer op dit thema, bedoeld als aanzet voor een dialoog. Ik hoop dan ook dat velen op de artikelen zullen reageren en hun visie zullen weergeven. Lees de rest van dit artikel »

Wat zijn de voorwaarden voor optimale ontwikkeling en ontplooiing?

14 11 2011

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaan de artikelen 22, 23 en 24 over ontwikkeling en ontplooiing: We hebben allemaal recht op maatschappelijke zekerheid en economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor menswaardige ontwikkeling en ontplooiing. Door nationale inspanning en internationale samenwerking worden die mensenrechten gerealiseerd als het goed is. Iedereen heeft recht op arbeid, vrije beroepskeuze, rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden, bescherming tegen werkloosheid en gelijk loon voor gelijke arbeid. Wie arbeid verricht heeft recht op een rechtvaardige, gunstige beloning ter verzekering van een menswaardig bestaan. Indien nodig aangevuld met sociale bescherming. We mogen allemaal een vakvereniging oprichten of ons daarbij aansluiten. Ieder mens heeft recht op rust en vrije tijd, beperkte arbeidstijd en vakantie met behoud van loon. Lees de rest van dit artikel »

Hoe staat het met jouw privacy in Nederland?

12 11 2011

Privacy is onze privésfeer, ons privé-leven, onze eigen ruimte en persoonlijke vrijheid. We beschermen onze persoonlijke levenssfeer. We willen ongehinderd alleen, of naar vrije keuze met iemand anders, ergens kunnen zijn. We willen ook zelf bepalen welke informatie we wel of niet ontvangen. En we willen niet onvrijwillig bewaakt worden. Kortom: we willen onze rust. Het recht op privacy is iets dat pas sinds de 19e eeuw echt opgang doet, onder invloed van de verstedelijking en de industrialisatie. Het recht op privacy is o.a. vastgelegd in Artikel 17 van het VN-verdrag voor Burgerlijke en Politieke rechten(1966): Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam. Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaan de volgende artikelen over privacy: Lees de rest van dit artikel »

Wat betekent keuzevrijheid voor jou en voor de ander?

9 11 2011

De Artikelen 13 t/m 16 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaan over onze keuzevrijheid: We hebben allemaal het recht om ons vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. En het recht welk land ook, inclusief het eigen land, te verlaten en daarnaar terug te keren. We hebben tevens allemaal het recht om in andere landen asiel te zoeken. Strafvervolging is daarbij wel mogelijk bij een misdrijf van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties. We hebben het recht op een nationaliteit en om die te veranderen en niemand mag willekeurig diens nationaliteit worden ontnomen. Iedere volwassene heeft, zonder enige beperking in aard of status, het recht te trouwen en een gezin te stichten. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van beide partners en mannen en vrouwen hebben dezelfde (huwelijks)rechten. Lees de rest van dit artikel »

Wat betekent veiligheid voor jou, de ander, voor ons en voor hen?

5 11 2011

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens staan zeven artikelen die gaan over veiligheid en wetsbescherming: We hebben allemaal recht op erkenning en zijn allen gelijk voor de wet. We hebben recht op gelijke bescherming door de wet en op een eerlijke, openbare behandeling door onafhankelijke, onpartijdige en bevoegde (inter)nationale rechterlijke instanties. Niemand mag een ander willekeurig arresteren, zonder goede reden in de gevangenis stoppen, of het land uit sturen. Iemand is onschuldig, totdat diens schuld bewezen is en we kunnen alleen schuldig zijn aan een handeling of verzuim dat op dat moment een strafrechterlijk vergrijp was. We hebben allemaal recht op een rechtmatige straf. Niemand mag op willekeurige wijze de privacy van een ander schenden, diens huis binnendringen, of diens eer of goede naam aantasten. Deze Artikelen hebben betrekking op de wettelijke en juridische bescherming en veiligheid, waar we allemaal als mens recht op hebben. Lees de rest van dit artikel »

Respect in de samenleving en in organisaties

4 11 2011

De artikelen 3, 4, en 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaan over respect. We hebben allemaal het recht om in vrijheid en veiligheid te leven en niemand heeft het recht een ander tot slaaf te maken. We mogen elkaar geen pijn doen, niet martelen of folteren, of onderwerpen aan enig andere onmenselijke behandeling of bestraffing.

Respect is het tonen van bewondering, eerbied, hoogachting, ontzag of waardering voor de ander door je gedrag. Iemand beleefd, met eerbetoon bejegenen. De mens dient met respect met elkaar en al het geschapene om te gaan. Een beschaafde samenleving wordt gekenmerkt door respect. Zowel voor het wezenlijke van zichzelf, de ander als voor het andere. De Stichting Globaliseringscentrum stelt zich ten doel om respect in de samenleving te bevorderen. Ik hoop dan ook dat zowel hier als in de discussiegroep Ik Verbind op Linked In: http://linkd.in/osXYTh en gedurende de werkconferentiecyclus er een intensieve uitwisseling over dit onderwerp zal plaatsvinden. Lees de rest van dit artikel »