Verjaardagen en -momenten

29 09 2008

Vele mensen hebben moeite met hun verjaardag. Ze worden er liever niet aan herinnerd, omdat ze weer een jaartje ouder worden en daar negatieve, vervelende associaties aan koppelen. Immers:“De ouderdom gaat met gebreken”. Een verjaardag kan ook vervelend zijn door het “verplicht” bezoeken of “moeten” uitnodigen. Een veel gehoorde klacht:“De kamer zit helemaal vol, je rent en draaft maar en spreekt eigenlijk niemand”. Maar het kan ook anders: Lees de rest van dit artikel »

Op weg naar duurzame en waarachtige globalisering, deel 2.

28 09 2008

Goede keuzes maken

In de komende decennia zal de wereld bestaan uit drie grote machtsblokken: China, de Europese Unie en de Verenigde Staten. Met in hun kielzog India, Japan, Brazilië en Rusland. Absolute noodzaak is dat er geen sprake is van onderlinge wedijver en conflicten, maar dat men kiest voor vertrouwen, verbinding en samenwerking. De wereldproblemen op het gebied van armoede, diversiteit, energie, gezondheid, kinderarbeid, klimaatverandering, milieu, natuur, schaarste, veiligheid, voedselvoorziening, waterhuishouding en een eerlijke verdeling van welvaart en welzijn voor eenieder vragen om collectieve, internationale en mondiale inspanningen. Dat kan alleen op basis van wederzijds vertrouwen, het realiseren en verstevigen van verbindingen en erkenning van en respect voor verscheidenheid. Dan kan men waarachtige en duurzame resultaten boeken ten behoeve van een vreedzame en duurzame wereld. Waarbij men komt tot internationale regelgeving en afspraken op basis van een continue dialoog. De Europese Unie kan daarin, met behulp van de Stichting Globaliseringscentrum, het voortouw nemen. Onder andere door het oprichten van diverse globaliseringcentra. Welke (politieke) uitgangspunten zijn voorwaarde voor het realiseren daarvan? Lees de rest van dit artikel »

Op weg naar duurzame en waarachtige globalisering, deel 1.

28 09 2008

Globalisering is het tot stand brengen van een wereld waarin de mens – zich herinnerend wat onze Oorsprong is, wie hij/zij Zelf is en wat het Doel van het Zijnde is – met behoud van en respect voor de eigen identiteit en cultuur, één is in verscheidenheid en welvaart en welzijn met elkaar deelt en verbindt en samenleeft op basis van waarheid, liefde en vertrouwen. Globalisering is het tot stand brengen van een wereld vol levenskunstenaars. Duurzame, waarachtige globalisering is gebaseerd op wat ik “de filosofie van de verbinding” noem. Welke uitgangspunten zijn van belang en wat zijn de consequenties voor de economie? Lees de rest van dit artikel »

Hoofd en Hart

27 09 2008

De biljoenen vlogen de machthebbers om de oren, maar de gewone burgers in de VS en elders in de wereld blijven met een leeg omhulsel achter van de wrange vruchten die de “Wallstreeters en consorten” – niet te verwarren met hangjongeren – als zoete vruchten tot zich namen. Maar voor de gewone burger, die te maken heeft met de realiteit van de reële economie, is er misschien nog hoop. Alhoewel, hoezo en welke dan? Lees de rest van dit artikel »

Eenzaamheid: Het meest verborgene!?

25 09 2008

“Het huilt van binnen” zei de directeur tegen mij. “Ik krijg vrijwel dagelijks bezoek, maar ze moesten eens weten hoe eenzaam ik me voel”, zei de bejaarde. “Ik ben stik eenzaam in mijn relatie” zei de vrouw. “Ik heb altijd de tv of de radio aan, de hele dag” vertelde een ander. “Als ik ’s morgens wakker word dan is het er. Gelukkig niet altijd”. “Ik lees mezelf min of meer in slaap”. In leven en werken word ik regelmatig geconfronteerd met diepe eenzaamheid. Het is een zwart gat, een schijnbaar onoplosbaar gegeven. Het is een van de redenen waarom ik in mijn mensmodel het lijdens-ik heb opgenomen. Mensen kennen diepe, schrijnende gevoelens en gedachten van eenzaamheid, angst en verdriet. Als je goed kijkt naar de ander – en naar jezelf – dan kun je het zien. In de ogen, de blik, het gezicht, de lichaamstaal. Ook – en wellicht juist – op feesten en partijen, maar ook in het dagelijkse leven en in vergaderingen kun je het waarnemen. Het onuitsprekelijke en het meest verborgene verdriet, gekoppeld aan eenzaamheid. Wat kunnen we er mee doen? Lees de rest van dit artikel »

Krijtstreepcriminaliteit in de 20e en 21e eeuw, maar………!

24 09 2008

Sinds een paar weken worden we geconfronteerd met de kredietcrisis in de Verenigde Staten. Mensen moeten hun huis verkopen, omdat ze niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. In de afgelopen decennia hebben een groot aantal ondernemers, bestuurders, banken en financiële handelaren zich verrijkt. De economie is in handen gekomen van speculanten en verstrikt geraakt in en door allerlei, zelfs voor de deskundigen, uiterst ingewikkelde en ondoorzichtige financiële producten. Er zijn genoeg voorbeelden bekend van absurd hoge salarissen en bonussen die verstrekt en geïncasseerd werden en worden, ook als men en de onderneming slecht presteerden en bedrijven zelfs geheel teloor gingen. Exorbitante zelfverrijking heeft er plaats gevonden en vindt er nog plaats ten koste van de gewone burgers, werknemers en belastingbetalers. Wat kunnen wij doen? Lees de rest van dit artikel »

Verbinding, vrijheid en vertrouwen

23 09 2008

In het bewust gekozen logo van de Stichting Globaliseringscentrum ”Ik Verbind”(http://www.ikverbind.nl) zeg ik het al: Verbinding begint bij jezelf. Hetzelfde geldt voor vertrouwen. Je kunt wachten tot de ander het initiatief tot verbinding en/of vertrouwen neemt, maar als we allemaal op elkaar zitten te wachten dan komt er van verbinding en vertrouwen niets terecht.

We bedenken en er zijn redenen genoeg om de verbinding met de ander niet aan te gaan: geen tijd, angst voor afwijzing of teleurstelling, andere prioriteiten. Het is goed om je daarbij te realiseren dat we allemaal onze eigen vrijheid en keuzevrijheid hebben. De een kan wel behoefte hebben en jij niet en andersom. Ieder mens heeft diens eigen prioriteiten gedurende diens levensloop, waardoor contacten ontstaan, op een laag pitje komen te staan of ophouden te bestaan. Je kunt naar elkaar toegroeien of uit elkaar groeien, in het samenkomen van twee individuele ontwikkelings- en ontplooiingsprocessen. Dat kan, vanuit onze afhankelijkheid aan de ander, leiden tot gevoelens en gedachten van eenzaamheid, teleurstelling en boosheid, bij de een en/of de ander.

Die kunnen we opheffen en voorkomen door ons Zelf te zijn en ons zelf, de ander en het leven te vertrouwen. Door eerlijk te kijken naar je eigen hoofd-, bij- en eventueel aanwezige schijnmotieven om het contact wel of niet aan te gaan en wel of niet te verbinden en te vertrouwen. Door ons te realiseren dat ieder diens eigen proces volgt, overeenkomstig diens levensopgave en levensopdracht. Geef jezelf en de ander daar de ruimte voor.

P.S. Zie ook het artikel op 02-09-2008: “Het cadeau: Innerlijke vrijheid”.

Bewustwordingsmanagement als basis voor MVO

23 09 2008

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kent verschillende vormen: MVO als winstbron, als motivator, als goed burgerschap, als vrijwilligerswerk en als liefdadigheid. Door intensivering van de informatiestromen, globaliseringsprocessen, de veranderende rol en positie van de overheid en het bedrijfsleven en door veranderingen in de organisatiestructuur en -cultuur neemt de individuele en collectieve belangstelling voor MVO toe. Lees de rest van dit artikel »

De bewustwordingspsychologie leidt tot duurzame oplossingen

23 09 2008

In deze tijd worden we steeds indringender geconfronteerd met vervreemding van elkaar en gebrek aan solidariteit, sociale verbondenheid en gemeenschappelijkheid. Met zinloos geweld en terrorisme, cynisme, moreel verval, egoïsme, egocentrisme en narcisme, korte termijn denken, onverschilligheid en oppervlakkigheid en met ongeloof en frustraties in relaties. Die continue confrontatie is een evenzoveel malen bewuste en onbewuste confrontatie met onze diepliggende gevoelens van machteloosheid en eenzaamheid. Het afscheid nemen van de opgelegde waarden en normen en levensbeschouwing van weleer hebben veelal tot gevolg gehad dat er een innerlijke leegte achter bleef en een gebrek aan houvast. Al deze aspecten van de buitenwereld roepen ons op om de weg naar binnen te gaan. En dat is een bijzondere weg. Lees de rest van dit artikel »

Politieke uitgangspunten ten behoeve van de gewenste toekomst

22 09 2008

De globalisering biedt kansen om markten, ondernemingen en informatiestromen met elkaar in verbinding te brengen en daardoor de tegenstelling tussen arm en rijk op te heffen. Maar een internationalisering van de economie vraagt ook om een internationalisering van de politiek. Er zijn drie miljard armen die gezamenlijk minder jaarinkomen hebben dan de vierhonderd rijkste families op aarde. Dat verklaart het diepe wantrouwen en de boosheid naar die economen, wetenschappers en politici die kiezen voor een niet-humane wijze van globaliseren en uitsluitend oog hebben voor aandeelhouderswaarde en winstmaximilisatie, desnoods ten koste van mens en milieu. Lees de rest van dit artikel »