Vandaag mijn 550ste weblogdag!

29 11 2009

Op 12-10 schreef ik iets over de 500ste weblogdag. http://wp.me/pg2BH-sM
Ik had naar aanleiding van Duurzame Dinsdag een aantal bijzondere duurzame dates; zowel op het Ministerie van Economische Zaken, VROM als LNV. Op Duurzame Dinsdag Gelderland kreeg ik evenals de andere deelnemers honderd flyers cadeau van de Provincie Gelderland, waarop ik informatie over de multidisciplinaire werkconferenties en de globaliseringcentra kon vermelden. Want daar doen we het allemaal voor! Opdat de mensenrechten en de Millenniumdelen wereldwijd gerealiseerd worden!

Onze Minister van Buitenlandse zaken Maxime Verhagen heeft de mensenrechten als speerpunt van diens beleid. Ik ben dan ook bijzonder verheugd dat hij mij op Twitter volgt! Wekelijks zet ik vijf artikelen van de UVRM op Twitter. Vandaag mocht ik tevens de vijfhonderdste volger op twitter verwelkomen! Hoe meer goede volgers hoe beter, want daardoor ontstaat er draagvlak voor de werkconferenties.

De mensenrechten, de millenniumdoelen en de maatschappelijke disciplines

Ik ben nu bezig met een serie artikelen waarin ik de mensenrechten aan de diverse maatschappelijke disciplines koppel, met mogelijke acties. Daardoor gaan de mensenrechten voor de diverse betrokkenen meer leven en wordt de mogelijke inhoud van de diverse werkconferenties concreter.

Tweetkind

Op 1 november werd Tweetkind geboren. Zie de artikelen daarover bij categorie Tweetkind. Ik ben geen kinderboekenschrijver, maar het is een boeiende uitdaging om mijn boek “De mens in de 21e eeuw” in twittertekens te herschrijven. En daarbij te proberen dit in dusdanige taal en volgorde te doen dat er een kinderboekenreeks van gemaakt kan worden. Uiteindelijk is het doel om een onderwijsmethodiek te realiseren vanaf groep 1 tot en met het beroepsonderwijs. Gun ieder zijn/haar eigen uitdaging en werk er s.v.p. aan mee.

Oproep aan lezers van artikel over symbiose

18 11 2009

Het artikel “Symbiose in gezinnen en loyaliteit in organisaties: Oorzaken en oplossingen” zie http://wp.me/pg2BH-dn wordt nog steeds heel veel gelezen. Ik ben erg benieuwd hoe dat komt en door wie het gelezen wordt. Willen de lezers zich s.v.p. melden? Reacties erop zijn van harte welkom

Met dank en hartelijke groeten

Bert-Jan.

Wij hebben allemaal ons verhaal: Je levensverhaal in beeld vastgelegd

15 11 2009

Wij hebben allemaal onze levensvisie en levenservaringen. Het is mooi om die door te geven aan anderen. Wellicht kwam het daar niet van door drukte, omdat je er niet aan dacht, of niet wist hoe. Dat is jammer, want was het niet mooi geweest als je meer zou hebben geweten over het leven van je ouders of grootouders, of een andere belangrijke persoon in je leven? Of dat die bijzondere gebeurtenis destijds was vastgelegd? Ik bied je die gelegenheid, door deze voor je op dvd vast te leggen.

“Wist ik het maar” / “Zo wil ik herinnerd worden”

Veel kinderen weten weinig over en van hun ouders en/of grootouders. Ze willen het graag weten of voor het nageslacht behouden. De behoefte om inzicht te krijgen en te geven is er vaak wel. Het bevordert de onderlinge relatie en is een inspiratiebron en stimulans voor gesprekken. Vele herinneringen, gebeurtenissen, en de achtergronden daarvan, vervagen. Terwijl die onze levensloop juist in belangrijke mate bepaald hebben. In een levensdocument kun je je biografie vertellen aan de hand van feiten, ervaringen en belevenissen. Je kunt je levensvisie, missie en toekomstverwachtingen aangeven. Wat je wilde bereiken, bereikt heeft en nog wilt bereiken.

“Dit beelddocument is zo belangrijk voor ons om te hebben”

Welke keuzes maakte je, welke belangrijke beslissingen nam je en hoe kwam je daartoe en in welke omstandigheden? Wat hield je bezig in leven, wonen en werken? Waar ben je trots op en waar genoot je intens van? Een levensdocument voegt belangrijke informatie toe aan de herinneringen die men aan je heeft. Het leidt tot een beter beeld over je en tot meer en beter begrip. Je eigen unieke document over jouw unieke persoonlijkheid en unieke levensverhaal op dvd. Maak het kenbaar! Een origineel en uniek geschenk voor je omgeving en je nabestaanden! Lees de rest van dit artikel »

De eerste elf weken van “De avonturen van Tweetkind” in twittertekst

14 11 2009

Op 02 november j.l. schreef ik het artikel “De avonturen van tweetkind” op twitter”. http://bit.ly/2YsMNe, waarin ik het begin daarvan aankondigde. Op 07 november schreef ik het tweede bericht daarover, om het nader toe te lichten: “De avonturen van Tweetkind” in kindertaal: Zie: http://wp.me/pg2BH-tZ. Voor het goede begrip omtrent mijn bedoeling met dit project, wil ik je vragen deze artikelen te lezen.

Onderstaand geef ik het resultaat tot nu toe(inmiddels 13-01-2010) weer, voor degenen die ze tot nu toe nog niet gevolgd hebben. Realiseer je s.v.p. dat ik geen kinderboekenschrijver ben. Ik houd me voor suggesties en verbeteringen en een andere woordkeus nadrukkelijk graag aanbevolen. Maar de basis voor een verhaal wordt bij deze wel gelegd. Als je het leuk en boeiend vindt om deze avonturen, en ook deze eerste schreden op het realiseren van een kinderboek, vanaf het begin te volgen, dan ben je van harte welkom! Lees de rest van dit artikel »

De dertig artikelen van de UVRM in Twittertekst

14 11 2009

Voor wie op Twitter de dertig artikelen gemist heeft geef ik er hier een overzicht van.
Voor je verwijzingen en reacties ben ik je erkentelijk. Zie voor andere artikelen over de mensenrechten in deze categorie Millenniumdoelen / Mensenrechten. Zie ook mijn account op Twitter: http://twitter.com/vandermieden.

UVRM/Art.1: Alle mensen worden vrij en gelijkwaardig geboren. Zij hebben een geweten en leven in broederschap.

UVRM/Art.2: Ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden zonder enig onderscheid van welke aard of status ook.

UVRM/Art.3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

UVRM/Art.4: Niemand wordt in slavernij of horigheid gehouden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

UVRM/Art.5: Niemand wordt onderworpen aan folteringen, wrede, onmenselijke, onterende behandeling of bestraffing.

UVRM/Art.6: Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

UVRM/Art.7: Ieder is gelijk voor de wet en heeft aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling.

UVRM/Art.8: Ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp tegen handelingen in strijd met de grondrechten.

UVRM/Art.9: Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

UVRM/Art.10: Ieder heeft recht op eerlijke, openbare behandeling door onafhankelijke, onpartijdige rechter.

UVRM/Art.11: Ieder is onschuldig totdat schuld bewezen wordt, heeft recht op verdediging en een toepasselijke straf.

UVRM/Art.12: Geen onderwerping aan willekeurige inmenging in persoonlijke aangelegenheden of aantasting eer of goede naam.

UVRM/Art.13: Ieder mag zich vrij verplaatsen en vertoeven en het recht het land te verlaten en er naar terug te keren.

UVRM/Art.14: Iedereen mag elders asiel zoeken en genieten tegen vervolging.Tenzij sprake is van niet-politiek misdrijf.

UVRM/Art.15: Ieder heeft recht op een nationaliteit en mag die veranderen. Die mag niet willekeurig ontnomen worden.

UVRM/Art.16: Mannen en vrouwen hebben het vrije recht op huwen en gezin stichten en gelijke (huwelijks)rechten.

UVRM/Art.17: Ieder heeft recht op eigendom, alleen of met anderen. Niemand mag daar willekeurig van worden beroofd.

UVRM/Art.18: Ieder heeft recht op vrijheid van (verandering van) gedachte, geweten en godsdienst en mag die praktiseren.

UVRM/Art.19: Ieder heeft vrijheid van mening(suiting) en mag inlichtingen en denkbeelden opsporen, ontvangen en doorgeven.

UVRM/Art.20: Vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering en geen dwang om tot vereniging te behoren.

UVRM/Art.21: Deelnamerecht landsbestuur en overheidsdienst. Periodieke, eerlijke verkiezingen, stemvrijheid en kiesrecht.
UVRM/Art.22: Recht op maatschappelijke zekerheid & economische, sociale, culturele rechten t.b.v. waardigheid en ontplooiing

UVRM/Art.23: Recht op arbeid,vrije beroepskeuze, rechtmatige arbeidsvoorwaarden, rechtvaardige beloning, sociale bescherming, vakvereniging.

UVRM/Art.24: Recht op rust, vrije tijd, redelijke beperking van arbeidstijd en op periodieke vakanties met behoud loon.

UVRM/Art.25: Recht op menswaardige levensstandaard,huisvesting, sociale voorzieningen. Sociale bescherming moeder en kind.

UVRM/Art.26: Recht op (deels kosteloos)onderwijs. Hoger onderwijs mogelijk. Gericht op mensenrechten. Ouder heeft keuzerecht.

UVRM/Art.27: Recht op cultuur en (vruchten van)wetenschap.Bescherming van belangen, voortspruitend uit voortgebracht werk.

UVRM/Art.28: Recht op maatschappelijke en internationale orde, die rechten en vrijheden in UVRM genoemd, waarborgen.

UVRM/Art.29: Ieder heeft plichten jegens gemeenschap.Is onderworpen aan wetten, niet in strijd zijnde met UVRM en VN.

UVRM/Art.30: Staat, groep of persoon mag door handelen/ondernemen de rechten en vrijheden van UVRM niet vernietigen.

Organisatieverandering in de 21e eeuw, deel 2.

13 11 2009

Het nieuwe denken en een nieuwe methodiek

In het eerste artikel gaf ik aan dat en waarom het de hoogste tijd wordt dat de oude manier van denken en doen vervangen wordt door een nieuwe manier van omgaan met veranderingsprocessen. Ik gaf de kenmerken weer van het oude en nieuwe denken. En ik gaf aan hoe we om kunnen gaan met positieve en generatieve energie. In dit artikel ga ik in op de vraag hoe we negatieve energie kunnen ombuigen.

Ik maakte er mijn vak van en schreef en schrijf erover. Psychologie en levensbeschouwing – de twee pijlers op basis waarvan ieder mens communiceert – worden methodisch nog nauwelijks ingezet in organisaties. Het aan de gang gaan met de communicatie wordt veelal veilig en hanteerbaar gemaakt door tools, structurering en (ludieke) acties. De voornaamste twee vraagstukken van het management zijn “hoe kom ik tot resultaten door optimale motivatie” en “hoe kom ik tot optimale communicatie”. De bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement geven daartoe de inzichten en concrete handvatten. Het lijkt utopisch om organisaties, die een samenstelling zijn van individuen, te veranderen, door bij de mens te beginnen, maar het is wel mogelijk. Lees de rest van dit artikel »

Organisatieverandering in de 21e eeuw, deel 1.

12 11 2009

Het wordt hoog tijd dat we afscheid nemen van het oude denken in het begeleiden van veranderingsprocessen. Het nieuwe denken vindt plaats vanuit een totaal andere houding, vanuit een andere visie en vanuit een andere kijk op de werkelijkheid. Een ware paradigmaverschuiving dus; veranderen vanuit een ander perspectief. In dit artikel geef ik aan waarom deze revolutionaire omwenteling noodzakelijk en gewenst is en welke voordelen en resultaten deze biedt. Lees de rest van dit artikel »

“De avonturen van Tweetkind” in kindertaal!

7 11 2009

Ik zal jullie vertellen over de avonturen van een schrijver die een kinderboek gaat schrijven. Vol verwachting en enthousiast begon ik als volgt: “De avonturen van Tweetkind”. 011109 werd ik geboren in Twitterland. Ik neem je mee op mijn reis in deze 21e eeuw. Ik vertel over onze in- en ontwikkeling en ontplooiing. Over wie en hoe wij zijn en we door bewust worden, bewust zijn en doen een bewustere en daardoor betere, gelukkiger wereld realiseren. Voor kinderen en volwassenen. Voor mij een uitdaging en avontuur. Alle suggesties en verbeteringen zijn welkom. Tot zover deze inleiding. Hier volgen:”De avonturen van Tweetkind”. Lees de rest van dit artikel »

“De avonturen van Tweetkind” op Twitter

2 11 2009

In mijn boek “De mens in de 21e eeuw” roep ik op om in het onderwijs vanaf de eerste groep in het basisonderwijs de kinderen al te doen herinneren aan wie zij zijn en inzicht te geven in de menselijke persoonlijkheid. Dan wordt de basis gelegd voor respect voor elkaars levensbeschouwing en krijgen zij inzicht in de ware persoonlijkheid en de schijnpersoonlijkheid van zichzelf en de ander. Van kind af aan leren zij dan van waaruit en hoe mensen communiceren. Dan ontstaat er een bewuste generatie die bewust met hun idealen en verlangens in deze realiteit hun weg weet te vinden. En daardoor beter met zichzelf en elkaar communiceert. Met dit initiatief wil ik tevens de mensenrechten en de millenniumdoelen op hun niveau onder de aandacht van kinderen brengen en zodoende een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een generatie die zich inzet voor duurzame, waarachtige globalisering.

Voor mij is het een enorme uitdaging om van mijn boek een uittreksel te maken in Twitterteksten van 140 tekens. Maar het is zeker ook een uitdaging om het als kinderboek te schrijven. Want dat is een vak apart. Ik hoop dan ook dat auteurs en lezers mij van tips en verbeteringen willen voorzien. Alle kritiek is van harte welkom. Help je mee?

Om dit avontuur aan te gaan heb ik op 1 november de account http://www.twitter.com/tweetkind aangemaakt. Via dat account kun je dit avontuur volgen. Uiteindelijk wil ik komen tot de kinderboekenserie “De avonturen van tweetkind”. Ga naar http://www.twitter.com/tweetkind en laten we er samen voor gaan.