MVO, globalisering en de externe vertrouwenspersoon

30 11 2008

In het artikel “Bewustwordingsmanagement als basis voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van 23-09(zie o.a. bij “Globalisering”) gaf ik de uitgangspunten en voorwaarden aan om duurzame globalisering en duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen te realiseren. Ten behoeve van het denken over, het realiseren en/of optimaliseren van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen en duurzame, waarachtige globalisering kan ik van dienst zijn door:

1. Het bevorderen van de bewustwording omtrent duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen en waarachtige globalisering. Dat kan o.a. door het verzorgen van maatwerkworkshops, trainingen, cursussen en (interactieve) lezingen.
2. Adviseren en begeleiden van de integrale implementatie en uitvoering van duurzaam MVO en waarachtige globalisering
3. Coachen in het omgaan met waarden en normen, ethiek, integriteit en pluriformiteit
4. Counselen van aanwezige menselijke belemmeringen en weerstanden en het mobiliseren en optimaliseren van aanwezige motivatie en mogelijkheden

Daar waar organisaties beginnen met het denken over MVO en globalisering kan het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon zeer zinvol zijn. Iedereen kan dan vrijelijk diens visie, gedachten en gevoelens omtrent kansen en bedreigingen, mogelijkheden en beperkingen en mogelijke individuele en collectieve consequenties ventileren. Als externe vertrouwenspersoon kan ik vervolgens geanonimiseerd adviseren ten aanzien van visie, missie, strategie, beleid en uitvoering ervan. Het bovenstaande kan uiteraard ook zeer zinvol zijn voor organisaties die al veel langer bezig zijn met MVO en globalisering. Resulterend in krachtig, renderend en duurzaam beleid en een integere en gewaardeerde profilering. En zeker ook in optimale individuele en collectieve motivatie van alle betrokkenen.

Is het iets voor jouw organisatie of van een uit je netwerk, laat het me dan weten. Een gesprek erover is altijd zinvol voor alle gesprekspartners.

De tijd is rijp voor het Ennisme: De filosofie van de Verbinding

30 11 2008

In de filosofie gaat het om wie en wat we zijn, mogen, willen, kunnen en doen. Om ethisch zijn en ethisch handelen. Om de realiteit van ons zielsverlangen en om bewust worden, bewust zijn en bewust doen. Ik ga uit van de en-en-filosofie, die ik – als opvolger van het (post)modernisme – “Het Ennisme” noem; de filosofie van de Verbinding. Het Ennisme / de filosofie van de Verbinding is een filosofische, psychologische, levensbeschouwelijke, integrale benadering van de werkelijkheden waarin wij leven, gericht op het verleden, het heden en de toekomst. Met de volgende uitgangspunten:

01. Er is sprake van een logische aaneenschakeling, in volgorde en tijd en naast elkaar
02. Er is een onderling verband tussen al het geschapene en hetgeen plaatsvindt
03. Alles is, in specifieke onderlinge relaties, met elkaar verbonden
04. Er is continu sprake van verdieping en intensivering
05. Er is sprake van voortzetting en progressie in ontwikkeling en ontplooiing
06. Er is onderscheid en verscheidenheid en eenheid
07. Er is de wet van oorzaak en gevolg
08. Realisme en idealisme gaan in wezen samen en vullen elkaar aan
09. Ratio en emotie zijn in wezen in evenwicht en vullen elkaar aan
10. Er Zijn en de dialoog, uitnodigend tot vragen en antwoorden, is de basis van samenwerken
11. Korte termijn doelstellingen staan in dienst van de lange termijn doelstellingen en komen daaruit voort
12. Er is legitiem eigenbelang en collectief belang. Waarachtig eigenbelang gaat niet ten koste van het collectief belang en het collectief belang respecteert het eigenbelang
13. Geen filosofie en theorie zonder praktische toepassing en resultaten ervan.

Resultaten van het Ennisme

In mijn boek “De mens in de 21e eeuw” licht ik deze uitgangspunten toe en bied ik concrete inzichten en handvatten ter realisatie daarvan. Deze uitgangspunten zijn van belang, omdat het de individuele en collectieve ontwikkelingen in deze wereld, van lokaal tot en met mondiaal niveau, in een ander per perspectief plaatst. Het is een uitdaging om alle huidige aan de gang zijnde processen eens vanuit het Ennisme onder de loep te nemen. En te onderzoeken wat de positieve consequenties daarvan zijn en welke concrete mogelijkheden en kansen het Ennisme biedt.

Uitnodiging en uitwisseling

Intussen roep ik de wetenschappelijke wereld op om zorg te dragen voor een integrale wetenschappelijke onderbouwing van bovengenoemde uitgangspunten en onderzoek te doen naar de toepassingsmogelijkheden van de filosofie van de Verbinding. Mocht je zelf daarover met mij in gesprek willen gaan en/of anderen weten die daarover met mij van gedachten willen wisselen, met als doel te komen tot concretisering en acties op basis van het Ennisme, dan verneem ik dat graag. Er zijn ook mogelijkheden voor workshops en (interactieve) lezingen hierover.

In welke politieke uitgangspunten kunnen we ons met elkaar verbinden?

30 11 2008

Economische en technologische vooruitgang dient in dienst te staan van het geluk van al het geschapene. Het economisch wereldsysteem op basis van westerse superioriteit dient vervangen te worden door een wereldsysteem van groeiende spreiding van welzijn, welvaart en individuele en collectieve ontwikkeling en ontplooiing, met behoud van de unieke individuele en collectieve verscheidenheid. De vrijheid en de veiligheid van de mens dient beschermd te worden door een goed werkend rechtssysteem, een democratische samenlevingsvorm en welzijn en welvaart voor eenieder.

De politiek dient zich te richten op democratie, het stimuleren van de politieke betrokkenheid en op welvaart in dienst van welzijn. Zij dient de individuele en collectieve verantwoordelijkheid als uitgangspunt te nemen. Zij dient tevens uit te gaan van gelijkheid, respect voor de individuele en collectieve verscheidenheid, het zelfbeschikkingsrecht van de mens en de menselijke authenticiteit, uniekheid en autonomie. Maar wel op basis van solidariteit en individuele vrijheid in verbondenheid. De mens is niet alleen vrij als individu maar ook onderdeel van een sociaal geheel. Het belang van het individu mag niet ten koste gaan van het algemeen belang. De politiek geeft ruimte aan verschillen en verscheidenheid en bevordert (het herstel van) de eenheid en beschermt het collectieve belang.

De bewustwordingspsychologie, het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement en de bewustwordingswetenschap bieden voor alle mensen, van welke levensovertuiging en achtergrond dan ook, een basis en handvatten voor een eigen, individuele en publieke moraal. Het daarop gebaseerde vertrouwensmanagement zorgt voor de concrete vertaling ervan in de praktijk. Zij bieden die voor een maatschappijbeeld, een cultuur en een wereld- en mensbeeld die tot een gezonde politiek leiden, gericht op welzijn en welvaart voor eenieder. Daar gaat een curatieve en preventieve werking vanuit ten aanzien van alle problemen in deze wereld die (dringend) om een oplossing vragen.

Graag verneem ik je mening over bovengenoemde uitgangspunten en je aanvullende reactie. Voor lezingen en workshops over deze materie kun je contact met mij opnemen.

De Bewustwordingswetenschap

29 11 2008

De bewustwordingswetenschap bestudeert de individuele en collectieve bewustwording. De volledige definitie ervan luidt: “Bewustwordingswetenschap is het systematisch geordende geheel van het innerlijk weten: Het bewustzijn van, het inzicht in en het begrijpen van het Zijnde. En van de regels, wetmatigheden, theorieën, axioma’s en hypotheses op basis waarvan het Zijnde herinnerd kan worden en de individuele en collectieve bewustwording omtrent de geest, de schijn en de stof zich kan verdiepen.”

Het doel van de bewustwordingswetenschap is het Zijnde te herinneren en bij te dragen tot ontwikkeling en ontplooiing. Het verenigt de mensheid in gemeenschappelijk begrip en is de basis van een democratische en wereldomspannende cultuur, met behoud van de bestaande lokale, regionale en nationale culturen. Lees de rest van dit artikel »

Tienminutenpresentatie 21 november 2008

28 11 2008

Als lid van het Business Network International geven de leden om de zoveel tijd een tienminutenpresentatie. Bij deze tref je mijn presentatie aan voor de leden van Chapter Vivaldi. Voor de liefhebber.

http://www.slideshare.net/vandermieden/pyramide-bni-21-november-2008-presentation/

Loyaliteit en symbiose; oorzaken en oplossingen.

26 11 2008

Naar aanleiding van het – op verzoek – geschreven artikel “Loyaliteit: Wie is loyaal vanuit en naar wie?” van 08 november j.l. Zie http://wp.me/pg2BH-cw ontving ik per mail een aantal vragen en reacties, waar ik in dit artikel nader op in ga.

Een binding heeft een negatieve invloed op de eigen wil. Men volgt de ander slaafs. Dat kan, zeker binnen sektarische gemeenschappen, maar ook in gewone dagelijkse leef-, woon- en werksituaties, zeer ver gaan. De gebondene laat dat echter wel zelf toe. Onmiskenbaar is dat de spirituele aspecten: de waarden, normen en levensovertuigingen, de psychische aspecten en de relationele aspecten van ons mens zijn, elkaar – over en weer en zowel positief als negatief – (kunnen) beïnvloeden. Mensen die, bewust of onbewust, in een symbiotische relatie zitten van wederzijdse psychische, relationele en spirituele afhankelijkheid, cijferen hun Zelf geheel of grotendeels weg en verliezen zo de grip op hun eigen authenticiteit. Vanuit een innerlijke leegte en door hun zielsverlangen te projecteren op de ander, geven ze de ander macht over hen. En zijn ze geheel of deels afhankelijk van de positieve en negatieve aandacht die ze van de ander krijgen. Lees de rest van dit artikel »

Overheidsdienaren, krijtstreepcriminaliteit, wietkwekerijen en andere creamiliteit

24 11 2008

Als we nu eens alle criminaliteit legaliseren en niets meer een misdaad noemen, dan scheelt dat wellicht een hoop ambtenaren. Krijgen we dan de ideale, waarachtige samenleving met christelijke waarden en normen? Ik denk het niet. Jarenlang zijn softdrugs gedoogd en gelegaliseerd. Met alle schadelijke gevolgen van dien. Zogenaamd om controle te krijgen op en erger te voorkomen. Burgemeesters willen nu hetzelfde met wietkwekerijen. Ik ben ooit de psychiatrie uitgestapt o.a. vanwege het feit dat ik nog net geen softdrugs hoefde te gebruiken, maar wel met de cliënt een wandelingetje moest maken, terwijl die een jointje mocht roken. Wij lieten ze op de gesloten afdeling afkicken en probeerden ervoor te zorgen, dat ze clean weer in de maatschappij konden functioneren. Moeizaam genoeg, maar beter dan slappe heelmeesters die ze van de regen in de drup hielpen/helpen! Lees de rest van dit artikel »

Persoonlijk leiderschap en management is bewust kiezen

23 11 2008

We kiezen continu bewust en veelal onbewust hoe wij leven en hoe wij reageren op alle informatie die, bewust en onbewust, op ons afkomt. Hoe meer wij ons bewust zijn van alles dat op ons afkomt, des te beter kunnen wij daar grip op krijgen en bewust kiezen. Omdat het ondoenlijk is alle informatie tot ons te nemen, maken wij daar, bewust en onbewust, een selectie uit. Wij maken die selectie op alle zes de kwaliteitsniveaus van leven: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel. De keuzes die wij maken op bijvoorbeeld fysiek niveau heeft invloed op de andere niveaus. Besluit je te gaan sporten in groepsverband dan ontmoet je andere mensen. Enz. Wij beginnen met kiezen vanaf onze geboorte. En als je uitgaat van de reïncarnatietheorie dan kiezen we al voor de geboorte om op deze aarde in te dalen. Hier is al sprake van een keuze, op spiritueel niveau, ten aanzien van je levensvisie. Lees de rest van dit artikel »

Gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen blijft een illusie, tenzij……………

22 11 2008

Na vijftig jaar emancipatie breekt de vrouw ook in Zweden niet door het glazen plafond en is er ook geen sprake van gelijke beloning op alle fronten. Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw ligt dieper constateert men na vijftig jaar, waarin overigens wel verbeteringen tot stand zijn gebracht. In mijn boek gaf ik al aan dat het van wezenlijk en maatschappelijk belang is dat men vanaf de vroegste jeugd in het onderwijs de bewustwordingspsychologie toepast. Maar net zo min als het zin heeft als opvoeders kinderen voorhouden niet te roken, terwijl ze het zelf wel doen, begint ook de emancipatie bij de opvoeders zelf. Vandaar dat ik graag als externe vertrouwenspersoon en als (team)coach werkzaam ben in het onderwijs en hoop dat mijn boek haar weg vindt in pedagogische opleidingen. Lees de rest van dit artikel »

Wetenswaardigheden vóór het gesprek

14 11 2008

Ondernemers, zzp’ers, onderhandelaars en mensen die uit hoofde van een bepaalde functie gesprekken voeren met klanten, leveranciers, opdrachtgevers of andere partijen weten hoe belangrijk het is om goed voorbereid en (daardoor) goed beslagen ten ijs te komen. Na het artikel “effectief communiceren op basis van doelstellingen(24-10) en over evalueren(31-10) schreef ik op 07-11 het artikel “goed voorbereid staat borg voor wel bestede tijd”. Voordat ik nu een en ander aangeef over het voeren van een goed gesprek, vertel ik iets over de weg daar naartoe. Lees de rest van dit artikel »