Wat betekent veiligheid voor jou, de ander, voor ons en voor hen?

5 11 2011

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens staan zeven artikelen die gaan over veiligheid en wetsbescherming: We hebben allemaal recht op erkenning en zijn allen gelijk voor de wet. We hebben recht op gelijke bescherming door de wet en op een eerlijke, openbare behandeling door onafhankelijke, onpartijdige en bevoegde (inter)nationale rechterlijke instanties. Niemand mag een ander willekeurig arresteren, zonder goede reden in de gevangenis stoppen, of het land uit sturen. Iemand is onschuldig, totdat diens schuld bewezen is en we kunnen alleen schuldig zijn aan een handeling of verzuim dat op dat moment een strafrechterlijk vergrijp was. We hebben allemaal recht op een rechtmatige straf. Niemand mag op willekeurige wijze de privacy van een ander schenden, diens huis binnendringen, of diens eer of goede naam aantasten. Deze Artikelen hebben betrekking op de wettelijke en juridische bescherming en veiligheid, waar we allemaal als mens recht op hebben. Lees de rest van dit artikel »

Respect in de samenleving en in organisaties

4 11 2011

De artikelen 3, 4, en 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaan over respect. We hebben allemaal het recht om in vrijheid en veiligheid te leven en niemand heeft het recht een ander tot slaaf te maken. We mogen elkaar geen pijn doen, niet martelen of folteren, of onderwerpen aan enig andere onmenselijke behandeling of bestraffing.

Respect is het tonen van bewondering, eerbied, hoogachting, ontzag of waardering voor de ander door je gedrag. Iemand beleefd, met eerbetoon bejegenen. De mens dient met respect met elkaar en al het geschapene om te gaan. Een beschaafde samenleving wordt gekenmerkt door respect. Zowel voor het wezenlijke van zichzelf, de ander als voor het andere. De Stichting Globaliseringscentrum stelt zich ten doel om respect in de samenleving te bevorderen. Ik hoop dan ook dat zowel hier als in de discussiegroep Ik Verbind op Linked In: http://linkd.in/osXYTh en gedurende de werkconferentiecyclus er een intensieve uitwisseling over dit onderwerp zal plaatsvinden. Lees de rest van dit artikel »

Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen

31 10 2011

In een serie van acht artikelen behandel ik de acht mensenrechtenthema’s http://www.ikverbind.nl/pages/a-8mensenrechten.html Telkens beginnend met de daarbij behorende mensenrechtenartikelen. Daarna geef ik een visie weer op dit thema, bedoeld als aanzet voor een dialoog. Ik hoop dan ook dat velen op de artikelen zullen reageren en hun visie zullen weergeven.

De eerste twee artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geven aan dat we allemaal vrij en gelijkwaardig geboren zijn, met onze eigen gedachten en ideeën en ons Gewetene. We leven allemaal verbonden met elkaar. Zonder enig onderscheid in aard en status hebben wij deze mensenrechten allemaal. Lees de rest van dit artikel »

Maak een sprong voorwaarts in je persoonlijke ontwikkeling en werk mee aan een humanere samenleving!

12 10 2011

Jij kan je Zelf ontwikkelen en meewerken aan een humanere wereld door ‘Verbinding’, dat is waar ik in geloof! Om die reden heb ik het platform Ik Verbind opgericht, met als doel om acht mensenrechtenthema’s te realiseren op ons werk, bij ons thuis en in binnen- en buitenland. We gaan dit doen door de kennis en kunde van mensen uit alle acht maatschappelijke disciplines met elkaar te verbinden tijdens acht werkconferenties. Door middel van “co-creatie” komen we tot visies en een manifest, inclusief roadmaps en verslagen van projecten. En tot acties en projecten die leiden tot betere en snellere resultaten en bijdragen aan de realisatie van de mensenrechten. De eerste werkconferentie is op 4 november a.s. Doe jij ook mee?

Particulieren en professionals

Via het platform Ik Verbind gaat de Stichting Globaliseringscentrum het creatieve vermogen van mensen mobiliseren. De stichting streeft naar een opbouw van een multidisciplinair netwerk van particulieren en professionals uit het bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties, overheid, politiek, religie en de wetenschap. Het bijeenbrengen en mengen van zoveel verschillende expertises maakt het mogelijk om door co-creatie en via multidisciplinaire projecten maatschappelijke vernieuwing écht aan te jagen en met z’n allen een duurzamere samenleving te creëren. Het doel is om onder de paraplu van Ik Verbind tal van acties en projecten in gang te zetten. Gericht op zelfontplooiing en realisatie van de mensenrechten.

Wat levert het je op?

Deelname aan de werkconferenties als particulier, bedrijf of organisatie kan je het volgende opleveren:
1. Realisatie van de mensenrechten op lokaal, nationaal en internationaal niveau!
2. Meer inzicht in jezelf en de ander. Leidend tot meer geluk in wonen, werken en leven en een grotere impact op je omgeving.
3. Een multidisciplinair netwerk voor duurzame oplossingen. Dus niet het zoveelste netwerk met louter ondernemers en ZZP-ers of mensen uit je eigen branche, maar particulieren en professionals met invalshoeken uit alle beroepsgroepen.
4. Goed reputatiemanagement. De beste medewerkers kiezen tenslotte voor de beste werkgevers. Oftewel, organisaties waar zij trots op kunnen zijn en die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
5. Inzicht in hoe de mensenrechten verankerd kunnen worden in de dagelijkse bedrijfsprocessen. Kortom, realisatie van de mensenrechten zorgt voor een duurzame verbinding en support van klanten, medewerkers en andere belanghebbenden!

Doe je ook mee op 4 november?

De eerste werkconferentie gaat over het mensenrechtenthema persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Twee sprekers, ieder uit een andere maatschappelijke discipline, zullen een korte inleiding houden over het onderwerp. De een geeft een visie weer op het thema en de ander behandelt het thema vanuit de praktijk. Om vervolgens met z’n allen aan de slag te gaan voor de realisatie van het mensenrechtenthema.

Meer informatie en opgeven

Uitgebreide informatie over het Platform Ik Verbind, het programma van 4 november en over de werkconferentiecyclus is te vinden op http://www.ikverbind.nl . http://www.ikverbind.nl Je kunt je opgeven via het inschrijfformulier op http://www.ikverbind.nl/pages/i-inschrwerkconferenties.html

Heb je naar aanleiding van deze mail nog een vraag of een verzoek, neem dan zeker contact met ons op: Telefoon: 055 5 22 39 26. Mobiel: 0653 31 31 47. Graag tot 4 november!

Met vriendelijke groeten,

Bert-Jan van der Mieden.
Voorzitter Stichting Globaliseringscentrum

Hoe vul jij de mensenrechten voor jou in? Vanaf nu ben je gelukkiger.

14 05 2011

De Stichting Globaliseringscentrum http://www.ikverbind.nl stelt zich o.a. ten doel bij te dragen aan het bekend maken en realiseren van de mensenrechten. Ik heb de dertig mensenrechten gerubriceerd in acht waarden: 1. Gelijkwaardigheid 2. Respect 3. Veiligheid 4. Vrijheid 5. Privacy 6.Ontwikkeling en ontplooiing 7. Welvaart en welzijn en 8. Plichten/verantwoordelijkheid.

In de loop der eeuwen is gebleken dat de mens – gelovig of niet gelovig en met welke levensbeschouwing ook – deze acht waarden van belang vindt. Ieder mens heeft daar ook recht op. In de afgelopen eeuwen heeft het opkomen voor deze waarden vele mensen tot grote daden gebracht en geïnspireerd tot fantastische uitvindingen en ontdekkingen. Door deze indeling gaan de mensenrechten naar ik hoop meer leven. Lees onderstaande verkorte versie eens rustig door en onderzoek eens welke rol deze acht waarden en de mensenrechten in jouw leven vervullen. Voel je je nu gelukkiger en/of heb je zin om jouw bijdrage aan een betere wereld meer inhoud te geven? Laat het me s.v.p. weten via de mail b.j.p.vandermieden@ikverbind.nl. Wil jij ook bijdragen aan realisatie van de mensenrechten? Word dan Vriend van de Stichting Globaliseringscentrum.

Je reacties op dit artikel zie ik graag tegemoet.

Samenvatting Mensenrechten

01. Gelijkwaardigheid:

Artikel 1: We zijn allemaal vrij en gelijkwaardig geboren met onze eigen gedachten en ideeën en ons Gewetene. We leven allemaal verbonden met elkaar.

Artikel 2: Deze mensenrechten hebben wij allemaal, zonder enig onderscheid in aard en status.

02. Respect:

Artikel 3: We hebben allemaal het recht om in vrijheid en veiligheid te leven, zonder schending van onze persoon.

Artikel 4: Niemand heeft het recht een ander tot slaaf te maken. Horigheid, slavernij en slavenhandel zijn verboden.

Artikel 5: Niemand heeft het recht een ander pijn te doen, te folteren of te onderwerpen aan enig andere onmenselijke behandeling of bestraffing.

03. Wetsbescherming:

Artikel 6: We hebben allemaal, waar we ons ook bevinden, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 7: We zijn allen gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid recht op gelijke bescherming door de wet. Ook bij schending van onze mensenrechten.

Artikel 8: We hebben allemaal, overeenkomstig onze grondrechten, recht op een eerlijke behandeling door bevoegde (inter)nationale rechtbanken.

Artikel 9: Niemand heeft het recht een ander op willekeurig te arresteren, zonder goede reden in de gevangenis te stoppen en daar te houden, of het land uit te sturen.

Artikel 10: Iedereen heeft recht op een eerlijke, openbare behandeling van diens zaak door een onafhankelijke, onpartijdige rechterlijke instantie.

Artikel 11: Eenieder is onschuldig, totdat diens schuld bewezen is en alleen schuldig te verklaren aan een handeling of verzuim dat op dat moment een strafrechterlijk vergrijp was. En ieder heeft recht op een rechtmatige straf.

Artikel 12: Niemand mag op willekeurige wijze de privacy van een ander schenden, diens huis binnendringen, of diens eer of goede naam aantasten. Iedereen heeft recht op bescherming daartegen door de wet.

04. Keuzevrijheid:

Artikel 13: Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. En het recht welk land ook, inclusief het eigen land, te verlaten en daarnaar terug te keren.

Artikel 14: We hebben allemaal het recht om in andere landen asiel te zoeken. Strafvervolging is wel mogelijk bij een misdrijf van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 15: We hebben allemaal het recht op een nationaliteit en om die te veranderen. Niemand mag willekeurig diens nationaliteit worden ontnomen.

Artikel 16: Iedere volwassene heeft, zonder enige beperking in aard of status, het recht te trouwen en een gezin te stichten. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van beide partners. Mannen en vrouwen hebben dezelfde (huwelijks)rechten. Een gezin heeft recht op bescherming.

05. Privacy:

Artikel 17: Iedereen heeft het recht op eigendom en dat te delen met anderen. Niemand mag een ander beroven.

Artikel 18: Iedereen heeft recht op vrijheid van gedachten en levensbeschouwing en die te veranderen. En de vrijheid om die te uiten en te belijden.

Artikel 19: Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting en de vrijheid om informatie en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20: We hebben allemaal recht op en vrijheid van vreedzame ontmoeting, vereniging en vergadering. Niemand mag de ander dwingen tot een groep of vereniging e.d. te behoren.

Artikel 21: Er is sprake van eerlijke, vrije en goed georganiseerde verkiezingen. Op basis van algemeen en gelijkwaardig kiesrecht. De vrijheid van stemmen is verzekerd.

06. Ontwikkeling en ontplooiing:

Artikel 22: Eenieder heeft recht op maatschappelijke zekerheid en economische, sociale en culturele rechten, onmisbaar voor menswaardige ontwikkeling en ontplooiing. Gerealiseerd door nationale inspanning en internationale samenwerking.

Artikel 23: Iedereen heeft recht op arbeid, vrije beroepskeuze, rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden, bescherming tegen werkloosheid en gelijk loon voor gelijke arbeid. Wie arbeid verricht heeft recht op een rechtvaardige, gunstige beloning ter verzekering van een menswaardig bestaan. Indien nodig aangevuld met sociale bescherming. Iedereen mag een vakvereniging oprichten of zich daarbij aansluiten.

Artikel 24: We hebben allemaal recht op rust en vrije tijd, beperkte arbeidstijd en vakantie met behoud van loon.

07. Welvaart en welzijn:

Artikel 25: Iedereen heeft recht op een levensstandaard, hoog genoeg voor gezondheid en welzijn, voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging, enz. En op voorzieningen in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van partner, ouderdom of ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van diens wil. Moeders en, al dan niet wettige, kinderen hebben recht op bijzondere zorg, bijstand en sociale bescherming.

Artikel 26: Iedereen heeft recht op onderwijs. Lager onderwijs is verplicht en gratis. Ieder heeft het recht een vak te leren en kennis, talenten en vaardigheden te ontwikkelen en te ontplooien. Het onderwijs is tevens gericht op eerbied voor en realisatie van de mensenrechten en ondersteuning van de werkzaamheden van de Verenigde Naties. Ouders hebben het eerste recht om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen voor hun kinderen.

Artikel 27: Iedereen mag deel nemen aan en genieten van kunst en cultuur en mee profiteren van wetenschappelijke vooruitgang. Iedereen heeft het recht op auteursbescherming.

Artikel 28: We hebben allemaal recht op een zodanige maatschappelijke, internationale orde, dat de mensenrechten overal ter wereld ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

08. Plichten / Verantwoordelijkheid

Artikel 29: We hebben een plicht naar de gemeenschap en de ander. Zonder plichten is vrije en volledige ontwikkeling en ontplooiing niet mogelijk. We oefenen onze rechten en vrijheden uit binnen de bepalingen van de wet en met erkenning en eerbiediging van de mensenrechten en vrijheden van de ander en respect voor het algemeen welzijn.

Artikel 30: Niemand; geen persoon, groep, organisatie of Staat kan en mag deze mensenrechten en vrijheden afnemen. Mensenrechten zijn rechtsgeldig voor iedereen in alle landen.

Wil jij ook bijdragen aan realisatie van de mensenrechten? Word dan Vriend van de Stichting Globaliseringscentrum.

Op http://www.amnesty.nl/uvrm vind je de dertig artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(UVRM) voluit.

Het Earth Charter. Deel 4: Ecologische integriteit

3 03 2011

In het eerste artikel over het Earth Charter schetste ik de uitdagingen waar we in deze wereld als mensheid voor staan en de noodzaak tot en behoefte aan gemeenschappelijke visie en actie. In het tweede schetste ik de oorsprong van het Earth Charter en de vier hoofdprincipes ervan. In het derde artikel behandelde ik de vier principes van het eerste hoofdprincipe: Respect en zorg voor alle levensvormen.
In dit vierde artikel behandel ik het tweede hoofdprincipe: Ecologische integriteit. Lees de rest van dit artikel »

Het Earth Charter. Deel 1: De Aarde, jij en ik: Samen leven, wonen en werken.

20 02 2011

In het tweede decennium van de 21e eeuw staan we allemaal voor een enorme uitdaging: Hoe kunnen we in een globaliserende wereld, in verbondenheid, vrede, welvaart en welzijn, gelukkig leven? Met een steeds grotere hoeveelheid mensen levend op een kwetsbaarder wordende aarde. Waarbij we meer en meer afhankelijk worden van elkaar, om tot welvaart en welzijn voor eenieder te komen. Lees de rest van dit artikel »

Ik Verbind. U ook? Deel 4. Missie, visie en doelstellingen.

18 02 2011

In het eerste artikel beschreef ik de ingeving die ik kreeg toen ik een jaar of twintig was en hoe dit uiteindelijk in 2005 leidde tot oprichting van de Stichting Globaliseringscentrum. In het tweede artikel schetste ik het belang aan van duurzaamheid, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen en organiseren. En gaf ik aan waar de Stichting Globaliseringscentrum onderscheidend en aanvullend wil zijn in het bijdragen aan realisatie van de mensenrechten en de millenniumdoelen. In het derde artikel gaf ik aan dat we de huidige wereldproblemen niet meer geïsoleerd kunnen aanpakken en oplossen. De bewustwordingspsychologie, het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement, vertrouwensmanagement en het Ennisme; de Filosofie van de Verbinding bieden daartoe nieuwe perspectieven. In dit artikel geef ik de visie, missie en doelstellingen weer van de Stichting Globaliseringscentrum. Lees de rest van dit artikel »

Ik Verbind! U ook? Deel 3: Uitgangspunten voor realistische idealisten

12 02 2011

In het eerste artikel beschreef ik de ingeving die ik kreeg toen ik een jaar of twintig was en hoe dit uiteindelijk in 2005 leidde tot oprichting van de Stichting Globaliseringscentrum. In het tweede artikel schetste ik het belang aan van duurzaamheid, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen en organiseren. En gaf ik aan waar de Stichting Globaliseringscentrum onderscheidend en aanvullend wil zijn in het bijdragen aan realisatie van de mensenrechten en de millenniumdoelen. In dit artikel geef ik aan op basis waarvan wij de wereldproblemen kunnen aanpakken. Lees de rest van dit artikel »

Ik verbind. U ook? Deel 2: Wat is het belang van innovatie, duurzaamheid en MVO?

9 02 2011

U en ik maken ons terecht o.a. zorgen over de economie, gezondheid, het milieu, honger en armoede, onderwijs, werkgelegenheid, botsende culturen en levensbeschouwingen, onveiligheid, oorlogen en conflicten. Veel van deze problemen vragen om een internationale en mondiale aanpak. We worden geconfronteerd met economische, ecologische en humanitaire crises, die dringend vragen om zelfreflectie en een lange termijnvisie. Kritiek op overheden, politici, maatschappelijke organisaties, multinationals en belangengroepen is in veel gevallen terecht en leidt bij velen tot cynisme, angst, boosheid en machteloosheid. Maar dat zijn slechte raadgevers. Wij zoeken naar oplossingen. Door bovengenoemde zorgen zien we de noodzaak van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en zingeving. En we weten dat, om tot een eerlijke en duurzame wereld te komen, een diepgaande verandering nodig is in het bewustzijn en het gedrag van mensen. We kunnen de wereldvraagstukken in twee vragen samenbundelen: Lees de rest van dit artikel »