Wat betekent veiligheid voor jou, de ander, voor ons en voor hen?

5 11 2011

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens staan zeven artikelen die gaan over veiligheid en wetsbescherming: We hebben allemaal recht op erkenning en zijn allen gelijk voor de wet. We hebben recht op gelijke bescherming door de wet en op een eerlijke, openbare behandeling door onafhankelijke, onpartijdige en bevoegde (inter)nationale rechterlijke instanties. Niemand mag een ander willekeurig arresteren, zonder goede reden in de gevangenis stoppen, of het land uit sturen. Iemand is onschuldig, totdat diens schuld bewezen is en we kunnen alleen schuldig zijn aan een handeling of verzuim dat op dat moment een strafrechterlijk vergrijp was. We hebben allemaal recht op een rechtmatige straf. Niemand mag op willekeurige wijze de privacy van een ander schenden, diens huis binnendringen, of diens eer of goede naam aantasten. Deze Artikelen hebben betrekking op de wettelijke en juridische bescherming en veiligheid, waar we allemaal als mens recht op hebben.

We kunnen ons veilig voelen in een omgeving die niet zo veilig is en we kunnen ons onveilig voelen in een veilige omgeving. Het beleven van veiligheid is dus ook een persoonlijke beleving. We kennen veiligheid in leef-, woon- en werksituaties. Producten en diensten moeten veilig zijn.

Wat zijn de consequenties van onveiligheid?

De Europese Unie zorgt ervoor dat de aangesloten landen geen oorlog meer met elkaar voeren. Maar sociaal-economisch is de situatie niet conflictloos te noemen. De oneigenlijke focus op het eigenbelang maakt dat de economische situatie nog verre van veilig is. Sterker nog, we leven in een diepe economische en ecologische crisis. Hierdoor is er ook geen sprake van sociale stabiliteit. Het terrorisme als derde wereldoorlog en de manier waarop daarmee wordt omgegaan maakt dat wereldwijd veel mensen in angst en met bedreiging leven. De bestrijding van terrorisme is vaak niet gericht op het komen tot vrede, maar wordt veelal gebruikt als dekmantel voor oneigenlijke machtswil, egocentrisme, egoïsme en hebzucht. Door het op een oneigenlijke, volstrekt onrechtvaardige en generaliserende manier benadrukken en uitvergroten van verschillen in waarden, normen en levensbeschouwing, worden andersdenkenden als vijand weggezet. Niet gericht op herstel en vergroten van verbinding, maar op afscherming van de eigen waarden en normen, op verwijdering en haat.

Hoe komen we tot een veiliger samenleving?

Economische, politieke en spirituele samenwerking en verbindingen zijn noodzakelijk om veiligheid, evenwicht en democratie te bewerkstelligen en te waarborgen. Veel meer dan tot nu toe is aandacht nodig voor preventiebeleid en voorlichting op het gebied van welvaart, welzijn en veiligheid. Bijvoorbeeld ten aanzien van arbeid, gezondheid, mobiliteit, milieu en energie. Er zullen lokaal, nationaal, internationaal en mondiaal geheel andere prioriteiten(Priority) gesteld moeten worden. Risico-, preventie- en veiligheidsmanagement in de meest brede zin dient vertaald te worden naar (internationale) wetgeving en naar praktische adviezen voor organisaties en burgers. Velen zijn zich nog niet of onvoldoende bewust van de problemen die er zijn. En men weet veelal niet waardoor en waarom ze zijn ontstaan en hoe men ze moet oplossen. Daarom is bewustwordingsmanagement cruciaal.

01. Wat kunnen wij zelf doen vanuit onze individuele verantwoordelijkheid en mogelijkheden en wat dienen we gezamenlijk te doen?
02. Hoe kunnen wij individuele, lokale, nationale, internationale en mondiale wensen optimaal op elkaar afstemmen?
03. Hoe is de veiligheidsbeleving op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau?
04. Hoe kunnen de verschillende doelgroepen en bevolkingsgroepen het beste worden voorgelicht?
05. Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we onszelf, de ander en elkaar helpen?
06. Hoe kunnen we komen tot bewust worden, bewust zijn en bewust doen? Tot ander gedrag?
07. Het is noodzakelijk om het verleden en het heden grondig te evalueren. Wat ging er goed, wat ging er fout, en waarom? Wat kunnen we daarvan leren?
08. Welke bedreigingen, kansen en mogelijkheden zijn er?

Dat zijn een aantal vragen waar dringend een antwoord op gevonden dient te worden.

Een visie op veiligheid

Organisaties en overheden dienen een visie missie, strategie en beleid ten aanzien van veiligheid planmatig vast te leggen. Veiligheidsmanagement zorgt ervoor dat men continue risico’s signaleert, inventariseert en analyseert en mogelijkheden en kansen tot verbetering vastlegt. En dat men een veiligheidsstrategie en -beleid bepaalt, uitvoert en evalueert, waarbij alle belanghebbenden worden betrokken. Daardoor worden risico’s verminderd, de veiligheid geborgd en de veiligheidsbeleving vergroot en verstevigd.

Er zijn twee soorten veiligheid: persoonlijke veiligheid en procesveiligheid; de mate waarin de organisatieprocessen veilig zijn voor de mens, de organisatie en de omgeving. De veiligheid van organisaties gaat verder dan de afwezigheid van ongevallen. Veiligheid wordt mede bepaald door de motivatie, inzet, openheid en bereidheid van betrokkenen en hun risico- en veiligheidsbewustzijn, om te komen tot een optimale veilige situatie en veiligheidsbeleving. Dit vraagt om een lange termijnvisie en oplossingen die gericht zijn op veiligheid op korte en lange termijn.

Een multidisciplinaire aanpak door de diverse maatschappelijke disciplines leidt tot innovatieve, creatieve en effectieve oplossingen, een breed draagvlak en optimale veiligheid in de (internationale) samenleving.

Vragen die je kunt beantwoorden zijn:

1. Hoe ervaar jij de veiligheid in jouw leef-, woon- en werkomgeving?
2. Hoe ervaar jij de veiligheid in jouw land en in de wereld?
3. Wat heb jij en wat hebben wij nodig om ons veilig te voelen?
4. Welke acties / projecten zouden we multidisciplinair in gang kunnen zetten ten aanzien van het verkrijgen van veiligheid: lokaal, nationaal, internationaal en mondiaal?

Deel s.v.p. met ons jouw ervaringen met het omgaan met veiligheid en praat erover met je leef- en werkomgeving.

Dit is het derde artikel in een serie van acht artikelen waarin ik de acht mensenrechtenthema’s http://www.ikverbind.nl/pages/a-8mensenrechten.html behandel.Telkens beginnend met de daarbij behorende mensenrechtenartikelen. Daarna geef ik een visie weer op dit thema, bedoeld als aanzet voor een dialoog. Ik hoop dan ook dat velen op de artikelen zullen reageren en hun visie zullen weergeven.
De eerste twee artikelen over gelijkwaardigheid en respect werden geplaatst op respectievelijk 31-10 en 04-11-2011.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: