Het Earth Charter. Deel 4: Ecologische integriteit

3 03 2011

In het eerste artikel over het Earth Charter schetste ik de uitdagingen waar we in deze wereld als mensheid voor staan en de noodzaak tot en behoefte aan gemeenschappelijke visie en actie. In het tweede schetste ik de oorsprong van het Earth Charter en de vier hoofdprincipes ervan. In het derde artikel behandelde ik de vier principes van het eerste hoofdprincipe: Respect en zorg voor alle levensvormen.
In dit vierde artikel behandel ik het tweede hoofdprincipe: Ecologische integriteit.

Het tweede hoofdprincipe: Ecologische integriteit. Onderverdeeld in de principes 5 t/m 8.

Principe 5. Bescherm en herstel de ongeschonden staat van de ecologische systemen op aarde, met speciale aandacht voor de biologische diversiteit en de natuurlijke processen die het leven in stand houden.

5.1. Neem op alle niveaus plannen en verordeningen aan voor duurzame ontwikkeling waardoor bescherming en herstel van het milieu een integraal onderdeel worden van alle ontwikkelingsinitiatieven

5.2. Zorg voor levensvatbare natuur- en biosfeerreserves, inclusief wildernis en maritieme gebieden, en waarborg die ook, opdat zij bescherming geven aan de systemen die het leven op Aarde in stand houden en de biodiversiteit en ons natuurlijke erfgoed bewaren.

5.3. Bevorder het herstel van bedreigde diersoorten en ecosystemen.

5.4. Houd exoten of genetisch gemanipuleerde organismen die schadelijk zijn voor de inheemse soorten en het milieu onder controle en verwijder ze, en voorkom de introductie van dergelijke schadelijke organismen.

5.5. Beheer het gebruik van vernieuwbare hulpbronnen zoals water, bodem, bosproducten en het leven in zee, zodanig dat de regeneratiesnelheid niet wordt overschreden en de gezondheid van ecosystemen beschermd wordt.

5.6. Beheer de winning en het gebruik van niet vernieuwbare hulpbronnen zoals delfstoffen en fossiele brandstoffen zodanig dat de vermindering minimaal is en er geen ernstige milieuschade resulteert.

Dit principe refereert met name aan Schoonheid, Wijsheid en Zuiverheid en aan de Millenniumdoelen 7 en 8. Alsmede aan Peace, Perspective, Planet en Proud. Er is met name een rol voor het Bedrijfsleven, de Overheid, Particulieren, de Politiek en de Wetenschap. De artikelen 22 en 23 van de Mensenrechten inzake Ontwikkeling en Ontplooiing, de artikelen 25 t/m28 inzake Welvaart en Welzijn en de artikelen 29 en 30 inzake onze  Plichten en Verantwoordelijkheden zijn van belang.

Principe 6. Voorkom schade – de beste vorm van milieubescherming – en hanteer een behoedzame benadering wanneer de kennis beperkt is.

6.1. Tref maatregelen om de mogelijkheid van ernstige of onomkeerbare schade aan het milieu te vermijden, zelfs wanneer de wetenschappelijke kennis onvolledig of niet doorslaggevend is.

6.2. Leg de bewijslast bij degenen die beweren dat een voorgestelde activiteit geen substantiële schade zal aanrichten en stel de verantwoordelijke partijen aansprakelijk voor schade aan het milieu.

6.3. Vergewis u ervan dat besluitvorming de cumulatieve, langlopende, indirecte, verreikende en mondiale gevolgen van menselijk handelen aanpakt.

6.4. Voorkom vervuiling van elk onderdeel van het milieu en sta geen opeenhoping toe van radioactieve, giftige of andere gevaarlijke stoffen.

6.5. Vermijd militaire activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu.

Dit principe refereert met name aan Waarheid, Wijsheid en Zuiverheid en aan de Millenniumdoelen 7 en 8. Alsmede aan Peace, Perspective, Planet en Priority. Er is met name een rol voor het Bedrijfsleven, de Maatschappelijke organisaties, de Overheid en de Wetenschap. De beste preventie is toepassing van de bewustwordingspsychologie.  De artikelen 6 t/m 12 van de Mensenrechten inzake de Wetsbescherming, de artikelen 25 t/m 28 inzake Welvaart en Welzijn en de artikelen 29 en 30 inzake onze Plichten en Verantwoordelijkheden zijn met name van belang.

Principe 7. Pas patronen toe van productie, consumptie en reproductie, die de regenererende capaciteiten van de Aarde, de mensenrechten en het welzijn van gemeenschappen beschermen.

7.1. Verminder het gebruik van de materialen die worden gebruikt in productie- en consumptiesystemen, hergebruik en recycleer ze, en sta ervoor in dat resterend afval kan worden opgenomen door ecologische systemen.

7.2. Handel terughoudend en efficiënt bij het gebruik van energie, en vertrouw meer en meer op vernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind.

7.3. Bevorder de ontwikkeling, toepassing en de evenwichtige overdracht van milieuvriendelijke technologieën.

7.4. Verwerk de totale milieukosten en sociale kosten van goederen en diensten in de verkoopprijs en stel consumenten in de gelegenheid producten te herkennen die voldoen aan de hoogste sociale- en milieunormen.

7.5. Garandeer universele toegang tot gezondheidszorg die reproductieve gezondheid en verantwoorde voortplanting aanmoedigt.

7.6. Neem levenswijzen aan die de kwaliteit van het leven en materiële toereikendheid in een eindige wereld benadrukken.

Dit principe refereert met name aan Liefde, Schoonheid en Zuiverheid en aan de Millenniumdoelen 1, 6 en 7. Alsmede aan People, Perspective, Planet, Priority en Profit. Er is met name een rol voor het Bedrijfsleven, de Maatschappelijke organisaties, de Overheid en de Wetenschap. De beste preventie is toepassing van de bewustwordingspsychologie.  Er wordt direct gerefereerd aan de Mensenrechten. Denk daarbij met name aan de Artikelen 22 t/m 30.

Principe 8. Bevorder de studie van ecologische duurzame ontwikkeling en bevorder de vrije uitwisseling en brede toepassing van de verworven kennis.

8.1. Geef steun aan internationale wetenschappelijke en technische samenwerking over duurzaamheid, met speciale aandacht voor de behoeften van ontwikkelingslanden.

8.2. Erken en bescherm het bestaan van de traditionele kennis en spirituele wijsheid in alle culturen, die bijdragen tot milieubescherming en het welzijn van de mens.

8.3. Garandeer dat informatie van essentieel belang voor de menselijke gezondheid en milieubescherming, inclusief genetische informatie, beschikbaar blijft in het publieke domein.

Dit principe refereert met name aan Kracht, Vertrouwen en Wijsheid en aan  Millenniumdoelen 7 en 8. Alsmede aan People, Power en Proud. Er is met name een rol voor de Politiek, de Maatschappelijke organisaties, de Overheid, de Religie en de Wetenschap. De Mensenrechtenartikelen inzake Gelijkwaardigheid, Respect en Privacy spelen hierbij o.a. een rol.

In het vijfde artikel in deze serie over het Earth Charter wordt het derde hoofdprincipe “Sociale en economische rechtvaardigheid” behandeld.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: