Duurzaamheid in een globaliserende wereld, deel 8: Beschikbare bouwstenen

13 11 2010

In dit artikel en in de voorgaande zeven artikelen schets ik een analyse van de huidige situatie in de wereld en geef ik een nieuwe, duurzame oplossingsrichting aan. Ik stel daarbij een aantal vragen waarop ik graag je reactie verneem. Wat is jouw antwoord op een of meerdere van de gestelde vragen? Niemand van ons heeft de wijsheid en waarheid in pacht, maar ieder van ons is wel wijs en kent een deel van de waarheid. Door die met elkaar te delen komen we tot mogelijke oplossingen. Het eerste artikel ging over globalisering en verbindingen. Het tweede over de huidige crisissituatie. Het derde over de noodzaak tot herbezinning en een nieuwe oplossingsrichting. In het vierde artikel schets ik het belang van multidisciplinaire samenwerking. In het vijfde artikel gaf ik mijn visie weer op duurzaam ondernemerschap en in het zesde mijn visie op ontwikkelingssamenwerking. In het zevende artikel introduceer ik het Ennisme: De Filosofie van de Verbinding. In dit achtste en laatste artikel in deze reeks geef ik een aantal bouwstenen aan waarmee wij onze individuele en collectieve doelstellingen kunnen realiseren. Wij, de andere lezers en ik, zien je reactie en antwoorden graag tegemoet.

De beschikbare bouwstenen om duurzaamheid te bereiken

Velen met mij concluderen dat er dringende behoefte en noodzaak is om te komen tot een integrale en multidisciplinaire aanpak van de problemen in de wereld en de globaliseringsvraagstukken. Voortbordurend op hetgeen in de vorige eeuwen tot stand is gebracht. De belangrijkste voorwaarden om te kunnen komen tot welzijn en welvaart zijn gezondheid, onderwijs en realisatie van Millenniumdoelen en mensenrechten. De wereld in de 21e eeuw is een wereld die geregeerd wordt op basis van de acht P’s, volledige benutting van de acht universele eigenschappen van de mens, realisatie van de acht millenniumdoelen en van de mensenrechten. Gerealiseerd door lokale tot mondiale multidisciplinaire samenwerking.

Op basis van het Ennisme ben ik daarom bezig met een intensieve studie naar de mogelijkheden en consequenties van de dertig Artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van de acht Millenniumdoelen voor de diverse maatschappelijke disciplines: bedrijfsleven, kunst en cultuur, overheid, politiek, maatschappelijke organisaties(ngo’s), religie, wetenschap, alsmede de consumenten.

Niet alleen een organisatie maar de gehele samenleving is een verzameling van unieke individuen, die o.a. verbonden zijn door de acht eigenschappen die zij gemeenschappelijk hebben en op een unieke, individuele wijze inkleuren: Kracht, Liefde, Schoonheid, Verbinding, Vertrouwen, Waarheid, Wijsheid en Zuiverheid. Deze vertalend en manifesterend in persoonlijke gaven, talenten, creativiteit, kwaliteiten en professionaliteit. Die met elkaar verbinden biedt perspectieven voor de toekomst.

De samenleving is doordrongen van het belang van de drie P’s: People, Planet en Profit. Het niet-ethisch handelen komt veelal voort uit oneigenlijke machtswil en individuen voelen zich vaak machteloos om gewenste veranderingen tot stand te brengen. Maar de mens heeft ook Kracht. Daarom is de P van Power een essentiële bouwsteen om te komen tot ethisch handelen. Om vooruitgang te borgen is het van belang om op gepaste wijze trots te zijn op hetgeen tot stand is gebracht, dat te koesteren en (Zelf)Vertrouwen te verankeren. Vandaar de toevoeging van Pride. Vrede is de cruciale voorwaarde om de drie P’s tot hun recht te doen komen. Zonder Peace zullen onze inspanningen niet duurzaam zijn. De toenemende globalisering en bedreiging van natuur en milieu, en de ecologische vraagstukken waarmee wij geconfronteerd worden, vragen steeds dringender om het stellen van de juiste prioriteiten. De juiste en waarachtige, integere Priority is daarom een verbindend sleutelbegrip bij de overige P’s en een belangrijk criterium voor duurzaam ethisch handelen. De multiculturele samenleving wordt met de toename van terrorisme, onverdraagzaamheid en respectloosheid vaak als een bedreiging gezien.
Het is mijns inziens echter van belang de perspectieven die de multiculturele samenleving met haar culturele en spirituele verscheidenheid biedt onder de loep te nemen. Dat versterkt de andere P’s. De verbondenheid die mede omsloten ligt in de universele menselijke eigenschappen, de acht P’s, de wil tot realisatie van de acht Millenniumdoelen en de dertig UVRM-artikelen bieden Perspective.

Om een en ander te realiseren richtte ik de Stichting Globaliseringscentrum op, met als doel in wereldwijd verspreid liggende globaliseringcentra het bovengenoemde tot stand te brengen. Het motto “Ik Verbind” appelleert op onze individuele verantwoordelijkheid en mogelijkheden. In schema ziet het bovenstaande er als volgt uit.

Ik Verbind Ethiek Mensenrechten

Eigenschappen P’s Disciplines Millenniumdoelen

Kracht Power Overheid Armoede(1)
Liefde People Wetenschap Onderwijs(2)
Schoonheid Peace Kunst en cultuur Gezondheid(6)
Vertrouwen Pride Politiek Diversiteit(3)
Waarheid Perspective Religie Kinderen(4)
Wijsheid Planet Maatschappelijke organisaties Milieu(7)
Zuiverheid Profit Bedrijfsleven Moeders(5)
Verbinding Priority Consumenten Samenwerken(8)

Mijns inziens is een multidisciplinaire aanpak van (organisatie-)ethische vraagstukken noodzakelijk in deze, zich meer en meer en steeds intensiever, globaliserende wereld. De door mij te ontwikkelen en te organiseren acht multidisciplinaire werkconferenties bieden daartoe de inzichten en handvatten. Daarin worden alle bovengenoemde aspecten met elkaar verbonden en vertaald naar acties. Dat is het doel waar ik naar streef en hopelijk velen met mij.

De acht Millenniumdoelen, de dertig Mensenrechten, de acht menselijke eigenschappen en de acht P’s zijn belangrijke bouwstenen voor de acht maatschappelijke disciplines om zelf en gezamenlijk aan de slag te gaan.

Het bovenstaande roept, in vervolg op de achttien vragen in de eerste zes artikelen, de volgende vragen op:

22. Welke verbindingsmogelijkheden zie jij tussen de diverse bouwstenen?
23. Welke bijdrage kan en wil jij leveren aan de multidisciplinaire werkconferenties?
24. Welke suggesties heb jij na lezing van deze acht artikelen?

Je reactie en antwoorden zien wij, de andere lezers en ik, graag tegemoet.

P.S. Het lukt me helaas niet om het schema netjes weergegeven te krijgen. Excuses daarvoor.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: