Duurzaamheid in een globaliserende wereld, deel 6: Ontwikkelingssamenwerking

6 11 2010

In dit artikel en in de voorgaande vijf artikelen en de volgende twee artikelen schets ik een analyse van de huidige situatie in de wereld en geef ik een nieuwe, duurzame oplossingsrichting aan. Ik stel daarbij een aantal vragen waarop ik graag je reactie verneem. Wat is jouw antwoord op een of meerdere van de gestelde vragen? Niemand van ons heeft de wijsheid en waarheid in pacht, maar ieder van ons is wel wijs en kent een deel van de waarheid. Door die met elkaar te delen komen we tot mogelijke oplossingen. Het eerste artikel ging over globalisering en verbindingen. Het tweede over de huidige crisissituatie. Het derde over de noodzaak tot herbezinning en een nieuwe oplossingsrichting. In het vierde artikel schets ik het belang van multidisciplinaire samenwerking en in het vijfde artikel gaf ik mijn visie weer op duurzaam ondernemerschap. Dit zesde artikel gaat over ontwikkelingssamenwerking. Wij, de andere lezers en ik, zien je reactie en antwoorden graag tegemoet.

Ontwikkelingssamenwerking

Lang bestaande en diep gewortelde vooroordelen en onjuiste beeldvorming, alsmede boosheid, teleurstelling en frustratie inzake ontwikkelingshulp dienen te worden besproken en opgeheven. En omgebogen te worden in nieuwe beelden, een andere visie en naar inspirerende, stimulerende ontmoetingen en samenwerking. Daarvoor is optimale afstemming, samenwerking en aanvulling noodzakelijk.

Ontwikkelingssamenwerking zoals ik die voorsta gaat uit van de autonomie van de betrokkenen en is gericht op hun zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid en weerbaarheid en het versterken daarvan. Uitgangspunt van wederzijdse ontwikkelingssamenwerking is elkaar aanvullen en versterken. Het gaat om het optimaal ontwikkelen, ontplooien en gebruik maken van de aanwezige en potentiële creativiteit en kennis. Maak optimaal gebruik van lokaal aanwezige kennis, inzichten en ervaring, kwaliteiten en vaardigheden, capaciteit en middelen. Dat is efficiënter, effectiever en goedkoper en draagt bij aan de plaatselijke economie. En bundel de hiervoor genoemde aspecten zoveel mogelijk samen; van lokaal tot en met mondiaal niveau.

We kunnen alleen maar duurzaam hulp bieden als we naar de diepst liggende oorzaken kijken en van daaruit naar oplossingen zoeken en hulp bieden. Anders is het ineffectieve en frustrerende symptoombestrijding. Overlapping in hulpverlening dient voorkomen en opgeheven te worden. Oplossingen zijn vaak ter plekke ook aanwezig en dienen optimaal benut te worden. Ieders unieke bijdrage, individueel en landelijk, is daarbij van belang voor de anderen.
Haal ontwikkelingshulp uit haar isolement en maak ook de maatschappelijke disciplines aldaar zichtbaarder in de samenleving. De inventarisatie en analyse van de problemen is optimaal als die multidisciplinair in kaart wordt gebracht.

Door multidisciplinaire samenwerking kunnen de ontwikkelingssamenwerking, de mensenrechten en de millenniumdoelen dichter bij de bevolking gebracht worden en hen meer te doen participeren. Door daarbij ook de sociale, culturele en spirituele aspecten mee te nemen en de betrokken bevolking direct bij de projecten te betrekken is de hulpverlening effectief en efficiënt. Door optimale betrokkenheid, commitment en aanwezigheid kan het beste geluisterd worden naar de aanwezige noden en behoeften. Leidend tot verbreding en verdieping van perceptie, inzicht en visie. Men krijgt hierdoor betere mogelijkheden om noodzakelijke en gewenste doelstellingen te realiseren. Individuen, groepen en volkeren zijn door dit alles beter in staat om met de continu veranderende omstandigheden om te gaan. Zorg er tevens voor dat de geboden hulp zoveel mogelijk weer wordt doorgegeven aan anderen. Ontvangers worden dan gevers. Geven loont en leidt tot duurzame oplossingen voor lokale problemen.

Door een multidisciplinaire aanpak worden structurele en duurzame veranderingen gerealiseerd en komen praktische resultaten en oplossingen tot stand. Met inspraak, medezeggenschap en optimale betrokkenheid van betrokkenen. Door deze werkwijze worden geld en middelen optimaal benut en wordt meer bereikt met minder kosten.
Multidisciplinaire allianties leiden tot synergie, effectievere hulp en ook tot internationale samenwerking. Internationale en mondiale hulpacties en hulpprogramma’s zijn veel effectiever en efficiënter dan afzonderlijke acties door organisaties en/of landen. Als men multidisciplinair en internationaal tot oplossingen komt, ontstaat het optimale draagvlak voor realisatie van effectieve en efficiënte ontwikkelingssamenwerking. Als iedere maatschappelijke discipline en ieder land daarbij hulp biedt in datgene waar zij goed in zijn, dan komt er meer tot stand met beter resultaat. Men gaat elkaar beter begrijpen en meer waarderen en elkaar aanbevelen bij anderen.

Ik spreek diverse malen over ontwikkelingssamenwerking i.p.v. ontwikkelingshulp. Het zal ongetwijfeld nodig zijn om hulp te bieden aan ontwikkelingslanden bij camaliteiten. Maar het is tijd voor een andere visie op ontwikkelingswerk. De ontwikkelde landen kunnen heel veel leren van de ontwikkelingslanden. Van hun waarden en normen, levensbeschouwing en culturen. In bepaalde opzichten zijn zij voor ons de ontwikkelde landen. Wij kunnen elkaars leerling en leraar zijn. Van multidisciplinaire samenwerking en uitwisseling op internationaal niveau gaat een enorm inspirerende, verbindende en stimulerende werking uit. Internationale (ontwikkelings)samenwerking op die basis leidt tot grensoverschrijdende realisatie van de mensenrechten, millenniumdoelen, de acht P’s en van vrede, veiligheid, welzijn en welvaart. Door mondiale, multidisciplinaire samenwerking komen we tot een bewustere, democratische, menswaardige, goed bestuurde en daardoor betere en gelukkiger wereld.

Het bovenstaande roept, in vervolg op de vijftien vragen in de eerste vijf artikelen, de volgende vragen op:

16. Van ontwikkelingshulp naar ontwikkelingssamenwerking. Wat is jouw visie daarop?
17. Welke concrete mogelijkheden zie jij om wereldwijd tot een win-win-situatie te komen voor alle landen en volkeren?
18. Wat vind jij van de door mij voorgestelde (multidisciplinaire) aanpak?

Je reactie en antwoorden zien wij, de andere lezers en ik, graag tegemoet.


Acties

Informatie

2 responses

13 08 2011
Arnold van Loon

Een samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van arme landen, had lang en breed verwezenlijkt moeten zijn, vanuit ons gevoel.
Dat deze samenwerking zo beperkt voor komt, zal te maken hebben met een tekort aan bezielende leiders.
Hoe krijg je dit voor elkaar? Door te overwegen en te weten dat wij als mens
deze verantwoordelijkheid moeten dragen.
Met alle economische middelen welke rijke landen koesteren, kan het en zijn wij verplicht om daar werk van te maken.

8 09 2012
Eigen kracht « Jet@Africa

[…] (Lees ook deze blog van Bert Jan van der Mieden ‘Duurzaamheid in een globaliserende wereld, deel 6: Ontwikkelingssamenwerking’.) […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: