De avonturen van Tweetkind deel 6. Levensbeschouwing: Verbinding, levenskunst en het Mysterie.

31 07 2010

Verbinding

We kunnen God, de Ander en ons Zelf niet vinden, omdat het Zijnde is. We kunnen God, de Ander en ons Zelf wel hervinden. De verbinding met God ligt mijns inziens in ons Gewetene. Wie zich Zelf hervindt, hervindt God en wie God hervindt, hervindt zich Zelf. Godsvertrouwen is zelfvertrouwen, omdat wij een kind van God, van het Leven zijn. We kunnen ons dat opnieuw her-inneren. In de mens ligt iets van het goddelijke, maar de mens is geen God. God is God en de mens is mens. Ik geloof in een persoonlijke relatie met God en dat wij mensen medeverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van Gods Plan. Ik geloof dat wij samen met God en anderen onze levensloop evalueren en eventueel ons Levensplan bijstellen. God wil geen slaafse volgelingen op basis van ge- en verboden maar een relatie op basis van Liefde, Waarheid en Vertrouwen. God laat ons altijd vrij in onze eigen keuzes en veroordeelt niet. Al het geschapene oordeelt over zichzelf, op basis van diens Gewetene. De mens gaf een Ja, God gaf een Ja en we gaven een Ja aan elkaar. Een wederzijdse belofte en verbinding tussen God en al het geschapene. Heb het leven lief. Het leven heeft jou lief. God helpt wie zich zelf helpt. Ieder schepsel levert een unieke bijdrage aan het Geheel. God gaat uit van een samenwerking met de mens op basis van vrijheid, vertrouwen en doelgerichtheid. In wederzijds geven en ontvangen. In ons Zelf ervaren we onze verhouding met en herkennen we God. Zonder tussenkomst van een ander, in ons voelen en denken. We hebben allemaal nog schijn, maar ondanks dat is er gelukkig wel een verbindingspunt in ons Zelf met God. God wil begrepen en gekend worden. Daardoor ontkrachten we niet het Mysterie van de Schepping. God openbaart zich in Alles. Ik geloof dat het Koninkrijk der Hemelen voor iedereen is weggelegd en niet verkregen wordt maar er is voor ieder die zich Zelf wil zijn.

De realiteit van het zielsverlangen en de werelden waarin wij leven

Baseer je levensbeschouwing op basis van logica, rede, liefde, vertrouwen en je zielsverlangen. Het is ieder vrij om wel of niet in de realiseerbaarheid van diens zielsverlangen te geloven. Het weten van het bestaan van de eeuwigheid geldt alleen voor hen die het in hun eigen zielsverlangen hebben hervonden. Meer- en beter – bewijs is niet voorhanden. Alleen het eigen Godsvertrouwen en intuïtie is de eeuwige gids van de mens. Ik stel zelf de gedachtewereld, de onstoffelijke, geestelijke wereld als concreet voor. Ondanks het feit dat ik niet in die wereld kan zien. Ik kan alleen mijn zielsverlangen als realiteit denken. Ook bomen, planten en dieren, enz. hebben een geestelijke verschijningsvorm. De Geest is de wereld die ook buiten de begrenzing van tijd en ruimte bestaat. We leven in beide werelden. Beide onlosmakelijk verbonden. De stof is de tijdelijke bewustzijns- en werkelijkheidstoestand die nodig is om ons bewust te worden van de Geest. De stof is net zomin de enige werkelijkheid als een schilderij of een theater. We leven in een schilderij, in een theater. De stof kan wel de uitdrukkingsmogelijkheid zijn van het Zijnde, maar is niet de vervanging ervan. Bezie de stof niet meer als de centrale werkelijkheid, maar zie de geestelijke wereld als de centrale wereld. Dan komt dit aardse bestaan letterlijk en figuurlijk in een ander licht te staan. Als we in de stof zijnde de Geest niet ervaren, wil dat nog niet zeggen dat die niet bestaat. Elektriciteit zie je ook niet maar bestaat wel. Hetzelfde geldt voor gedachten: we zien ze niet, maar bestaan wel. De Geest heeft uitwerking op de stof, o.a. door inspiratie. Mensen denken na over de geest, vangen beelden en boodschappen op uit onstoffelijke werelden en wisselen die uit.

Het eeuwige leven is voor te stellen als een bol. De cirkel is zowel de doorsnede van de bol als van het platte vlak en onderdeel van beide. Het middelpunt van de cirkel is dat tevens van de bol en het platte vlak. Het is het verbindingspunt in de mens tussen tijd en eeuwigheid. Ieder mens heeft het verbindingspunt van verbondenheid met het eeuwig Zijnde in zich. We leven in beide werelden. Geloven in de eeuwigheid betekent dat je gelooft in een andere werkelijkheid, die je vervult met verwondering, dankbaarheid en rust. Vanuit innerlijke rust en vertrouwen weet je dan dat alles dient ter bewustwording van je Zelf, de ander en het Geheel. Ik geef je aan hoe je dat inzicht, die ervaring, innerlijke rust en vertrouwen opnieuw kunt verkrijgen en de geest opnieuw kunt ervaren.

Ervaren betekent dat we door beleving en ondergaan ergens bewust van worden. Dat kan alleen als je vertrouwt op je zielsverlangen. Ieder ervaart de Geest op de eigen, unieke manier en we volgen allemaal onze eigen weg naar het Licht. Onze eigen ervaring is overtuigend. Als je in het water van een vijver je spiegelbeeld ziet en je loopt weg, ben je er dan niet meer? Ben je ontstaan uit je spiegelbeeld? Als er geen bomen zijn, is er dan geen wind meer? Ontstaat de wind door het bewegen der bomen? Wij bestaan en kunnen naar ons spiegelbeeld(ons stoffelijk lichaam) kijken. Evenzo bestaat de Geest. Die niet ontstaat uit ons denken. Als we dit stoffelijk leven verlaten is de Geest er nog steeds. Geest zonder stof kan. Andersom niet. Stof en Geest zijn beide delen van het Zijnde. De stof is bedoeld een afspiegeling te zijn van de Geest, t.b.v. de bewustwording. Stof en geest sluiten elkaar niet uit. Schijn en geest wel. Die zijn net zo onverenigbaar als licht en donker. Door opheffing van onze schijn kunnen we tot optimale integratie van stof en geest komen.  Al het geschapene heeft een geestelijk aspect. Als we de werelden waarin wij leven van elkaar weten te onderscheiden, kunnen we ze ook bewust en doelbewust met elkaar verbinden.

Levenskunst

Ik schrijf dit Twitterboek over levensbeschouwing, psychologie, ontwikkeling en ontplooiing vanuit een bepaalde visie: De mens is een eeuwig levend schepsel. Dat is het meest uitgebreide en verstrekkende levensscenario. Ik maak met jullie een levensreis. Stilstaan bij je levensvragen, levensbeschouwing, je spiritualiteit, denken en voelen en relaties, en bij de consequenties daarvan, is confronterend. Maar het biedt je als perspectief een levenskunstenaar te worden. Laten we daarom eens onderzoeken wat leven en levenskunst is.

Er is sprake van een eeuwige ademhaling in de Schepping. Het leven is een voortdurende wisselwerking in geven en ontvangen. Geven en ontvangen van Leven en Bewustzijn. Het naar buitengaande is het Vormende. Het Vormende voedt het Leven. Het zich openende is de Bron. Het naar binnen gaande is het teruggaande naar de Oorsprong. Alles geeft en ontvangt. Het Leven is een onafgebroken stroom van energie en doorlicht elke zuivere, rechtlijnige gedachte. Het Bewustzijn geeft het Leven vorm. Het Leven is eeuwig en gaat ook tijdens ons aardse bestaan door, net zoals ons aardse bestaan doorgaat als wij dromen in onze slaap. Het zielsverlangen richt zich op het eeuwige Leven en zorgt ervoor dat ons Zelf opnieuw uit de slaap ontwaakt. Het leven is een in- en uitademing. Wij geven ons Zelf in de uitademing. De “inademing” is de verbondenheid met de omgeving.

Alles is energie, alles stroomt en is in beweging. Positieve en negatieve energie bepalen ons persoonlijk leven. Kracht is creatieve, inspirerende, vreugdevolle energie. We ontvangen alle benodigde kracht. Die kunnen we doorgeven. Als we levensenergie laten doorstromen, kunnen we op fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal, relationeel en spiritueel niveau vreugde ervaren. Door het uitstralen daarvan geef je het geluk door aan de ander. We voelen de zon als we in de zon gaan staan. Niet als je in de schaduw zit. We voelen energie, die verkwikt en versterkt, als we zuiver in ons Zelf staan en ons in vertrouwen laten meestromen met de levensstroom.

Het leven is als een muziekstuk door God gecomponeerd. Wij zijn de orkestleden en solisten daarin. Een pianist speelt met beide handen. Stel dat je linkerhand ermee ophoudt, terwijl de rechterhand doorspeelt. Dat lijkt absurd. Maar in het leven doen wij dat wel. We over-accentueren een deel van onszelf en leggen een ander deel het zwijgen op. Speel je levenspartituur zoals die bedoeld is. In harmonieus samenspel van al je aspecten. Bestudeer je eigen levenspartituur. Lees je eigen noten en studeer je eigen partij in. Word je bewust van je Zelf. Dan kom je tot goed samenspel. Wees je eigen dirigent. Dan worden we de Mens in de 21e eeuw. De Nieuwe Wereld is dan niet alleen een symfonie, maar Levende Werkelijkheid.

Levenskunst is acceptatie van het leven en vanuit het hier en nu doelgericht en scheppingsgericht leven. Ondanks alle schijn en lijden je Zelf blijven en vreugdevol vertrouwen op het leven, jezelf, het goede in de ander en onze Bestemming. Leef ten volle en onderga het leven volledig in al haar facetten. Acteer en reageer. Laat je niet ontmoedigen. Ontwikkel en ontplooi jezelf. Zie de wijsheid achter het dagelijkse gebeuren. Houd van het leven, laat het tot zijn recht komen. Loop bewust je levensweg en laat je leiden. Hervind in de stilte je wijsheid en in je dagelijks leven het Noblesse Oblige. Creatief en samenwerkend vanuit de eenheid der Schepping.

We gingen, we gaan en we komen terug. Door je op je levenspunt en de Levensbron te richten krijg je honderd procent energie. Het leven biedt ons de moeilijkheden die bij ons bewustwordingsproces passen, maar ook levensvreugde. Echte, blijvende levensvreugde kan alleen gevoeld worden vanuit ons Zelf. Levensblijheid op basis van vertrouwen geeft ons Kracht. Levenskunst is elkaar zo verstaan, dat we elkaar volkomen verstaan. Iedereen en alles is van betekenis. Samenleven in samentrillend contact.

Het leven is niet alleen dynamisch door het omgaan met tegenstellingen, maar ook door de eeuwige verdieping. Leven, liefde en licht en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We scheppen ons eigen leven en maken onze eigen keuzes. Het leven geeft ons vele mogelijkheden om onze levenslessen te leren, die naar de oplossing voeren. Het leven geeft ons hoop. Het gaat in de eerste plaats om onze levenshouding, onze motieven en waarom iets gebeurt. Zorg dat je hebt geleefd. Als je niet geleefd wil worden, maak dan je eigen plan op basis van je levensbestemming en voer dit uit. Realiseer je levensdoel. Beteken iets voor je medemens en behandel al het andere geschapene met eerbied en respect. Met wilsgerichtheid op waarheid, liefde en vertrouwen. Samen herbouwen we dan de Toekomst.

Het Mysterie

Het Zijnde, de Geest, het Mysterie laat zich niet tot nauwelijks beschrijven, ondanks dat we Het van binnen wel kennen. We kunnen wel een respectvolle poging doen. Ons bewust zijnde van onze beperktheid. Een beschrijving is niet het Zijnde zelf. De mystici van alle grote godsdiensten hielden en houden zich bezig met de vereniging tussen het Zijnde en de mens. Zowel mystici als fysici gaan uit van de eenheid van alle dingen en gebeurtenissen. In het kleinste deel is het gehele universum gespiegeld.

De mens is altijd op zoek naar geluk, ontroering, verbondenheid en mysterie. Materiële overvloed stilt niet ons zielsverlangen. Men wil en zoekt verwondering, inzichten, ontmoetingen, gelukservaringen en innerlijke vrijheid. Levensbeschouwing wordt steeds meer gekoppeld aan individueel bewustzijn en persoonlijke voornemens. In ieder mens ligt mijns inziens het zielsverlangen naar het onschendbare, onkwetsbare, tijdloze en onvergankelijke. Ieder van ons is een mysticus in die zin dat we allemaal een innerlijk weten en intuïtief aanvoelen hebben van het Zijnde.

Wie het Leven, het Zijnde wil begrijpen is niet altijd degene die rationaliseert en uit is op controle en uitsluiting van het Mysterie. Met behoud van het Mysterie wil het Leven, God, de Bron van ons bestaan gekend worden. Als we maar levend denken. Het Zijnde is niet aan ruimte en tijd gebonden, maar wil zich daar wel in manifesteren. Op alle niveaus. Ieder van ons heeft een deel van het Zijnde in zich en ziet vanuit zijn/haar optiek een aspect van het Zijnde. Weten zonder te weten is onzin. Ook het Zijnde laat zich weten. Anders konden we er niet al eeuwen over praten en schrijven. Sprookjes, legenden en gelijkenissen zitten vol symbolen en bevatten veelal diepe wijsheden omtrent het Zijnde. Daarmee wordt het Onzegbare en de mystieke ervaringen die moeilijk te beschrijven zijn niet ontkend. Het Zijnde is het innerlijk, het wezenlijke van al wat is. Innerlijk leeg worden betekent dat we ons openstellen daarvoor. In plaats van de Leegte spreek ik liever over het honderd procent Vol zijn van het Zijnde.

Het Absolute is het volkomen, het onbeperkte, het volstrekte, het volmaakte, het eeuwig rechtvaardige. Het Absolute is het in haar fundament onveranderlijke en eeuwig Zichzelf blijvende Zijnde. Uitgaande boven de tegenstellingen. Zich van daaruit echter ook in een enorme dynamiek, beweging en continue verandering manifesterend. De Bron is de Oorsprong van    alles. De Weg is het wordingsproces, de dynamische ontwikkeling en ontplooiing van de Schepping. De Schepping is niet onvolmaakt als er iets nieuws aan toegevoegd wordt. We weten niet of  alles er al was of is. Het Leven innoveert. Er is continue verdieping, vernieuwing en verruiming van onze horizon en een onophoudelijke mogelijkheid tot leren kennen.

De stoffelijke en onstoffelijke werelden zijn objectieve werkelijkheden die subjectief beleefd kunnen worden. Het Zijnde onthullend. De Geest, het Zijnde is de Bron waar we in op mogen gaan en de Plaats waar we bewust mogen Zijn. De Synthese is al hetgeen boven de tegenstellingen uitstijgt. De these is niet het absoluut goede maar de afwezigheid van het kwade. De antithese is het kwade; de afwezigheid van het goede. Zoals de duisternis de tijdelijke afwezigheid is van licht. Vanuit de synthese gezien is zijn these en antithese goed voor de bewustwording, ter realisatie van het Zijnde en ons Wezen. Met onze vijf zintuigen ervaren we slechts een deel van het Zijnde. Het hebben van een beeld is niet hetzelfde als ervaren van het Zijnde.

Laten we stof en geest verenigen en de tegenstellingen overstijgen. Een wereld creëren in verbondenheid. Op zoek gaan naar dat wat achter, onder en/of boven de (onderlinge) tegenstellingen ligt. Dat kan door de mens zelf bewust gemaakt worden. De bewustwordingspsychologie biedt inzichten en handvatten om de synthese en vrede op aarde te realiseren. Niets is nooit voor niets geweest en alles levert een toegevoegde waarde aan het hoogste Doel: Bewust gelukkig worden en zijn. Met het overwinnen der tegenstellingen helen de wonden en sluiten deze zich. Er is altijd genezing. Wie genezing zoekt zal het vinden!

De Schepping is een Systeem, een Organisatie en heeft een Bestuur. Er is sprake van een Missie, een Visie, van Strategie, van Beleid. Er zijn Plannen en er is sprake van Uitvoering. Van scholing, ontwikkeling, ontplooiing en evaluatie. Er zijn denkers, doeners, leraren, bouwers, regelaars, dragers, bruggenbouwers en boodschappers. Wij hebben onze taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en onze plaats, rol en levensopdracht ten behoeve van het Geheel. Om dat te kunnen is het goed om te weten hoe “ingewikkeld” we zijn en wat we moeten “ont-wikkelen”. Met dat inzicht en door Zelfrealisatie komen we tot volledige ontplooiing. Want die Belofte houdt het Leven in!

Over het inwikkelingsproces in schijn en lijden schrijf ik in het volgende deel.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: