Realisatie mensenrechten door multidisciplinaire verbinding en samenwerking. Deel 2: De acht P’s.

24 07 2010

In het eerste deel van deze reeks artikelen over de mensenrechten en de millenniumdoelen heb ik aangegeven dat er een verband is tussen de menselijke eigenschappen, de acht P’s, de acht maatschappelijke disciplines en de acht millenniumdoelen. In dit artikel zal ik een en ander aangeven over wat de P’s inhouden en waarom deze gekoppeld worden aan de andere aspecten.  Ik geef een voorbeeld van hoe ze met elkaar verbonden kunnen worden.  Dat kan uiteraard ook op andere wijze. Er zijn meer verbindingen mogelijk. Denk je mee?

De acht P’s

Peace / Schoonheid / Kunst en cultuur / Gezondheid(6)

Vrede(Peace) is een absolute voorwaarde voor het realiseren van de optimale Gezondheid(het zesde Millenniumdoel) voor ieder mens op de zes kwaliteitsniveaus van leven: het fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele niveau. Oorlogen veroorzaken veel ziekten en houden die in stand. Oorlog en de menselijke eigenschap Schoonheid staan haaks op elkaar en sluiten elkaar uit. Kunst kan mijns inziens veel meer invloed hebben in het bewerkstelligen van vrede en op de gezondheid van mensen, dan nu het geval is. Van respect voor elkaars cultuur en cultuurverschillen gaat een belangrijke preventieve werking uit in het voorkomen van conflicten en oorlogen. Het op waarachtige wijze inzetten van Schoonheid en Kunst en cultuur heeft een krachtige uitwerking op het wereldwijd herstellen, bevorderen en optimaliseren van vrede en gezondheid. Intensievere bewustwording en inzetten van de menselijke eigenschap Schoonheid is daarom noodzakelijk.

People / Liefde / Wetenschap / Onderwijs(2)

Het mag begrijpelijk zijn dat ik People verbind met de menselijke eigenschap Liefde. De bij uitstek verbindende basiseigenschap die ieder mens kan voelen. Maar het is ook geen toeval dat ik People verbind met Wetenschap en het tweede Millenniumdoel: Onderwijs voor iedereen. Er zit in ieder mens wijsheid, intelligentie en creativiteit. Ik wil door deze koppeling het belang onderstrepen van het optimaal aanboren van alle gaven, talenten en kwaliteiten van ieder schepsel, ter verbetering van de kwaliteit van leven op deze aarde. En omdat het mijns inziens van cruciaal belang is dat mensen en de wetenschap meer met elkaar verbonden worden.

Bewust koppel ik de maatschappelijke discipline Wetenschap aan Liefde, want wetenschap die gekoppeld is aan liefde zal nooit tot liefdeloze, mensonterende uitvindingen leiden. De wetenschap is de basis voor het onderwijs en de liefde van de mens zorgt ervoor dat een ieder optimaal onderwijs kan genieten ten behoeve van de individuele en collectieve ontwikkeling en ontplooiing.

Perspective / Waarheid / Religie / Kinderen(4)

Perspective staat voor de nieuwe perspectieven die realisatie van de mensenrechten en de millenniumdoelen de mensheid en de gehele schepping bieden. Absolute voorwaarde is dat men in al haar verschillende aspecten uitgaat van Waarheid. Ieder van ons kent een deel van, doch niet alle aspecten en facetten van, de waarheid. Waarachtige Religie is onlosmakelijk verbonden met Waarheid. De ontkoppeling daarvan heeft tot vele conflicten, mensonterende oorlogen en misdaden tegen de mensheid geleid, zowel op individueel als op collectief niveau. Als de diverse religies zich richten op en elkaar vinden in de aanwezige gemeenschappelijke waarheid, sluit dat oorlog uit en biedt dat nieuwe perspectieven voor de mensheid.

Perspective heeft een directe relatie met het vierde Millenniumdoel; het verminderen van kindersterfte. Kinderen zijn immers de toekomst en het realiseren van de mensenrechten en millenniumdoelen en het verder doen ontwikkelen en ontplooien van mensen dient over gedragen te worden aan de volgende generatie. De volgende generatie zal aan Waarheid en aan waarachtige Religie haar eigen inhoud geven en die verspreiden en verdiepen. Volwassenen hebben een cruciale verantwoordelijkheid in wat zij aan hun kinderen en kleinkinderen overdragen! In de huidige wereld met toenemende globalisering, waardoor de verschillende levensbeschouwingen, waarden en normen, frequenter en intensiever met elkaar in aanraking komen is het bieden van (nieuw) perspectief geboden.

Planet / Wijsheid / Maatschappelijke organisaties / Milieu(7)

Planet is een van de bekende drie P’s, die terecht gekoppeld wordt aan Milieu en daarmee aan realisatie van het zevende Millenniumdoel: meer mensen in een duurzaam leefmilieu. Het is de verantwoordelijkheid van iedere maatschappelijke discipline, maar ik denk dat met name de Maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld Greenpeace, wereldwijd, over nationale grenzen heen, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan realisatie van dit Millenniumdoel. Ieder weldenkend en welvoelend mens zal erkennen dat wij als mensheid uiterst dom met het milieu zijn omgegaan en omgaan. Het is op de keeper beschouwd en in wezen van een dusdanig mensonwaardige domheid en kortzichtigheid dat ik graag een appèl doe op de in ieder mens aanwezige Wijsheid. Er ligt nog een onvoorstelbaar potentieel en een gigantische voorraad wijsheid te wachten op ont-dekking.

Power / Kracht / Overheid / Armoede(1)

Het zal niet verbazen dat ik Power koppel aan de menselijke eigenschap Kracht. Deze staat mede synoniem aan Macht; in positieve zin en op integere wijze aangewend ter realisatie van waarachtige doelstellingen. Het is de Overheid die de macht in handen heeft, of dient te hebben. Niet alleen de overheid, maar wel in belangrijke mate. Het is de verantwoordelijkheid van de internationale, nationale, regionale en lokale overheden om Armoede te voorkomen en/of op te heffen. Realisatie van dit eerste Millenniumdoel is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheden, maar zij speelt daarin wel de belangrijkste rol.

Proud / Vertrouwen / Politiek / Diversiteit(3)

Proud, het gerechtvaardigde, rechtmatige en waarachtige Zelfgevoel en eigenwaarde, van trots te zijn op elkaar en op het grootse dat tot stand is of wordt gebracht. Proud is rechtstreeks gekoppeld aan Vertrouwen en Zelfvertrouwen. Helaas wordt Politiek als begrip en als vak en professie ontsierd en ongeloofwaardig door oneigenlijke macht, door corruptie en het stellen van eigenbelang en partijbelang boven het collectieve (inter)nationale belang. Proud wordt aan Politiek gekoppeld met als doel dat we weer trots kunnen zijn op hetgeen door middel van de politiek gerealiseerd wordt.

De eeuwenlange, beschamende onderdrukking van de vrouw en de beschamende oneigenlijke rolpatronen tussen mannen en vrouwen vervult ons bepaalt niet met trots. Heel bewust wordt Proud daarom gekoppeld aan het derde millenniumdoel: gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen. Dat impliceert dat er wereldwijd ook meer vrouwen in de politiek kunnen, mogen en willen zijn. Het realiseren van optimale Diversiteit bevordert het vertrouwen en zelfvertrouwen van zowel mannen als vrouwen en vervult ons met rechtmatige Proud. De man en de vrouw kunnen als schepsel niet zonder elkaar. Wederzijds vertrouwen en optimaal verbinden van elkaars talenten, gaven, kennis en ervaring en van alle persoonlijke mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten bevordert het realiseren van de mensenrechten en de millenniumdoelen.

Priority / Vreugde / Consumenten / Samenwerken(8)

Priority, het stellen van (de juiste) prioriteiten, is daarom toegevoegd aan de P’s, omdat het essentieel is bij het realiseren van de mensenrechten en de millenniumdoelen. Als op deskundige, professionele wijze prioriteiten worden gesteld dan kan het realiseren van de diverse doelstellingen elkaar versterken en worden de mensenrechten en millenniumdoelen op de meest effectieve, efficiënte en renderende wijze gerealiseerd. Priority is daarom onlosmakelijk verbonden met het achtste Millenniumdoel: hoe kunnen alle landen Samenwerken om te komen tot realisatie van alle Millenniumdoelen en waarachtige en zinvolle ontwikkelingshulp. Dat is niet alleen een zaak van overheden en maatschappelijke organisaties. Integendeel, het is van belang dat de burgers, de Consumenten optimaal betrokken worden bij het realiseren van dit millenniumdoel. Daardoor wordt vrijwilligerswerk optimaal ingezet en gestimuleerd. De wereldwijd op te richten Globaliseringscentra zijn mede bedoeld als trefpunt en informatiepunt voor particulieren. Het menselijke verlangen naar Vreugde, vanuit het diep-in liggende weten in ieder van ons van de onderlinge verbondenheid tussen al het geschapene, wordt op deze wijze naar uiterst kunnen ingezet.

Profit / Zuiverheid / Bedrijfsleven / Moeders(5)

Profit wordt logischerwijs gekoppeld aan het Bedrijfsleven, maar ik verbind het heel bewust met de menselijke eigenschap Zuiverheid. Want in de afgelopen eeuwen heeft het, als het gaat om het realiseren van Profit, veel teveel aan zuiverheid ontbroken. In de afgelopen decennia en vandaag de dag zijn en worden we wereldwijd indringend geconfronteerd met de onzuiverheid van bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, de financiële wereld, de voedingsindustrie en de handelwijze van de oliemaatschappijen en de alcohol-, drugs- en wapenhandel. Een appèl op onze individuele en collectieve Zuiverheid is beslist noodzakelijk. Aangetoond zal worden welke perspectieven de uitsluitend op zuiverheid gebaseerde Profit economisch en sociaal biedt.

Wellicht vraag je je af waarom ik Profit koppel aan het vijfde Millenniumdoel: Het terugbrengen van Moedersterfte. Het gebrek aan respect en eerbied voor de, leven gevende, vrouw is een gebrek aan zuiverheid. Maar de negatieve gevolgen voor de welvaart en het welzijn van de omgeving zijn ook enorm. De vrouw zelf en haar kinderen missen daardoor ontwikkelings- en ontplooiingskansen en de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan verandering in de oneigenlijke rolpatronen tussen mannen en vrouwen. De economie en daarmee het Bedrijfsleven als maatschappelijke discipline heeft alle belang bij het terugdringen van moedersterfte.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: