Mensenrechten en het zevende Millenniumdoel: Meer mensen in een duurzaam en schoon leefmilieu. Schoon drinkwater en opheffing sloppenwijken.

21 10 2009

Het zal na lezing van de eerder verschenen artikelen duidelijk zijn dat de diverse Millenniumdoelen op elkaar inwerken en een integrale aanpak noodzakelijk is. Wat wereldwijd plaatsvindt op het gebied van het milieu is een mensonterende blamage en een door ons mensen veroorzaakte en in stand gehouden ontering van de schepping en al onze medeschepselen. In het zevende Millenniumdoel is vastgelegd dat het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater in 2015 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990. Onvoorstelbaar dat in 1990 zo’n magere doelstelling is vastgelegd, zeker gezien de bedragen die uitgegeven zijn en worden aan oorlogsvoering en andere nodeloze verspilling. Ieder mens, zonder enige vorm van opleiding, kan bedenken dat schoon water, een minimale welstand en het voldoen aan de primaire levensbehoeften in leef- en woonomstandigheden een enorme impuls geeft aan de economie en basisvoorwaarden zijn voor een goede gezondheid. Deze magere afspraak is dus in feite een belediging van de mens als soort. Maar verandering is mogelijk en daar gaan we voor!

Vandaag de dag zijn er nog steeds 1 miljard mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. En ongeveer 2,6 miljard mensen hebben geen toegang tot toiletten en dergelijke. Daardoor overlijden er jaarlijks ongeveer 5 miljoen mensen, o.a. door uitdroging en infecties. De sinds 1990 geboekte vooruitgang is niet voldoende om de doelstelling in 2015 te bereiken. De multidisciplinaire werkconferenties gaan o.a. daarin verandering brengen.

Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond zijn directe bedreigingen voor de levensomstandigheden en de gezondheid van mensen. Een duurzaam milieubeleid is daarom, mede in het kader van de armoedebestrijding, van levensbelang. Alle goede bedoelingen ten spijt zijn de resultaten door diverse overheden beschamend en bedroevend. Er is veel meer en betere internationale samenwerking nodig om duurzame ontwikkeling en ontplooiing tot stand te brengen en het verlies van natuurlijke bronnen tegen te gaan. Jaarlijks is er sprake van ontbossing van 13 miljoen hectare bos. Door nieuwe aanplant neemt het netto verlies af, maar het duurt vele jaren voordat deze nieuwe bossen dezelfde ecologische waarde hebben als de oude, biologisch meer diverse bossen. De uitstoot van CO2 tussen 1990 en 2003 is door de bevolkingstoename en de economische groei gestegen met 4 miljard ton. Met de opslag onder de grond verplaatsen we eerder het probleem dan dat we het oplossen.

In het zevende millenniumdoel is vastgelegd dat het aantal mensen dat in sloppenwijken woont omlaag moet, én dat de levensomstandigheden van die bewoners verbeterd worden. Tussen 1990 en 2001 is het aantal sloppenwijkbewoners echter met ongeveer 200 miljoen mensen gestegen tot ruim 1 miljard mensen. In sloppenwijken is sprake van onveiligheid en hoge werkloosheid. De drinkwatervoorziening en volksgezondheid is slecht en er is gebrek aan riolering.

Onderstaand geef ik een aantal artikelen weer uit de UVRM die een directe relatie hebben met dit Millenniumdoel. Vervolgens geef ik een aantal mogelijke acties aan die we kunnen ondernemen. Haak s.v.p. niet af vanwege het feit dat deze acties wellicht te ver van je bed zijn! Laten we samen komen tot een vertaling van deze problematiek en acties naar hetgeen wij – als individu en in multidisciplinair verband – kunnen doen! Daartoe ontwikkel en organiseer ik de multidisciplinaire werkconferentiecyclus. In de diverse op te richten globaliseringcentra is informatie verkrijgbaar over de mensenrechten en dit Millenniumdoel en worden projecten geïnitieerd en ondersteund.

Op basis van het bovenstaande zijn de volgende acties te ondernemen:

Actie 07.01. Dit Millenniumdoel wordt aangescherpt tot wereldwijd honderd procent veilig water en bereikbaarheid van sanitaire voorzieningen in 2015. De positieve impact op realisatie van de andere doelen is heel groot. Het is een minimale bestaansvoorwaarde.

Actie 07.02. De noodzaak tot een wereldwijd gecentraliseerde actie ten aanzien van bescherming en behoud van het milieu is aanwezig. Een wereldmilieu-organisatie als onderdeel van de VN gaat zich daarmee bezig houden. De EU, de VS en ook de andere internationale bondgenootschappen e.d. committeren zich hieraan.

Actie 07.03. Alle door de diverse landen in het verleden en heden toegezegde hulp wordt ook daadwerkelijk gegeven en alle beloftes worden nagekomen en uitgevoerd. Dit wordt vanuit de wereldmilieu-organisatie gecoördineerd.

Actie 07.04. Met de ontbossing wordt gestopt en er worden nieuwe bossen aangelegd. Er worden maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat men op andere wijze aan de benodigde inkomsten komt. Een multidisciplinaire aanpak kan tot snelle en duurzame oplossingen leiden.

Actie 07.05. Erkend wordt dat ondergrondse opslag van CO2 verplaatsing van het probleem is. We stappen af van het realiseren van deelbelangen en lossen de problematiek wereldwijd op. Daarmee zijn alle deelbelangen ook gediend.

Actie 07.06. Met een multidisciplinaire aanpak, gestimuleerd vanuit de werkconferenties en de lokale, nationale globaliseringcentra worden zowel alle sloppenwijken als de achterstandswijken en vluchtelingenkampen veranderd in duurzame leef-, woon- en werkomgevingen. Een menswaardige welvaart voorkomt en bestrijdt terrorisme, zinloos geweld en oorlogen. Waar mogelijk worden vluchtelingenkampen opgeheven en de mensen elders menswaardige leef-, woon- en werkomstandigheden aangeboden.

Ik herhaal nog maar eens hetgeen ik in andere artikelen al aantoonde, dat de menskracht, het geld, de mogelijkheden en de middelen allemaal ruimschoots aanwezig zijn om dit te realiseren. Ik bevorder graag het bewust worden, het bewust zijn, maar met name het bewust doen. Waar een bewuste wil is, is een duurzame weg!

Artikel 3 van de UVRM stelt dat een ieder recht heeft op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Artikel 21 geeft aan dat een ieder recht heeft om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.

Actie 07.07. Iemand die onder erbarmelijke omstandigheden leeft,  is niet in staat om te stemmen en kan geen bijdrage leveren aan de democratie. Elke democratie is gebaat bij een democratische omgeving. Milieu en democratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door bevordering van beide ontstaat een wederzijdse positieve wisselwerking. Door multidisciplinaire projecten wordt dit lokaal, nationaal en internationaal bevorderd.

Artikel 22 van de UVRM geeft aan dat een ieder als lid van de gemeenschap recht heeft op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden. Artikel 28 geeft aan dat een ieder recht heeft op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt. Artikel 29 stelt dat een ieder plichten heeft jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is. Artikel 30 stelt dat geen bepaling in deze Verklaring zodanig mag worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Actie 07.08. De artikelen 22, 28, 29 en 30 impliceren dat het niet zorgen voor schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en een schoon milieu, het in stand houden van vluchtelingenkampen en het niet opheffen van sloppenwijken, een schending is van deze artikelen. Daaraan wordt toegevoegd de fysieke, mentale, emotionele, relationele en spirituele rechten van de mens. Door middel van multidisciplinaire projecten en door de diverse wereldorganisaties en bondgenootschappen wordt dit Millenniumdoel met optimale inspanning zo spoedig mogelijk gerealiseerd. Wie tekent en nalaat tekent zichzelf.

De artikelen in de serie “De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt” verschenen op 14-12, 15-12, 20-12, 21-12, 22-12, 23-12, 24-12 en 26-12-2008, drie op 02-01-2009 en een op 06-01-2009 en 03-02-2009.

Je kunt je, als je dat wilt, inschrijven op deze artikelenserie. Dat kost je alleen een mailtje. Zet daarop “Mensenrechten” en ik zet je op de verzendlijst daarvoor. Er verschenen artikelen over de mensenrechten op 23-09 en 23-10. De eerste zes artikelen in de serie “Mensenrechten en de Millenniumdoelen” verschenen op 12-10, 15-10, 16-10, 18-10, 19-10 en 20-10..


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: