De mensenrechten en het zesde Millenniumdoel: Het uitbannen van HIV/AIDS, malaria en andere dodelijke ziekten

20 10 2009

Sinds 1990 is het aantal besmettingen met HIV toegenomen. Naar schatting waren er in 2004 39 miljoen mensen geïnfecteerd met HIV, waarvan 25 miljoen in Sub Sahara Afrika. In deze regio is aids de belangrijkste doodsoorzaak. Meer dan 15 miljoen Afrikaanse kinderen hebben door aids een of beide ouders verloren. De negatieve gevolgen daarvan voor de maatschappij en de economie zijn enorm. HIV/AIDS is een ongeneeslijke ziekte. Preventie en goede voorlichting zijn dus cruciaal. Veelal weet men niet hoe besmetting is te voorkomen en er is geen veilige seks. Dagelijks worden wereldwijd 14.000 nieuwe mensen geïnfecteerd door het hiv-virus. Ook de ziektebehandeling laat nog veel te wensen over. Vele miljoenen mensen ontvangen nog geen behandeling. Een goede behandeling verlengt de levensduur van de slachtoffers en verkleint het aantal zwangere vrouwen die HIV doorgeven aan hun kinderen. Ook op het gebied van malaria en tbc moet nog veel vooruitgang worden geboekt. Jaarlijks sterven 1 miljoen mensen aan malaria, waarvan 90% in Afrika. En 1,7 miljoen mensen sterven jaarlijks aan tuberculose. In het terugdringen van tbc in Azië en Latijns-Amerika is vooruitgang geboekt. De situatie in Sub-Sahara Afrika en Oost-Europa is echter verslechterd. Het aantal nieuwe geïnfecteerden is tussen 1990 en 2004 zelfs verdubbeld. De mate waarin malaria wordt teruggedrongen is moeilijk te bepalen, doordat de aanwezige informatie hierover niet betrouwbaar is. Het verspreiden van muskietennetten, behandeld met insekticiden, is één van de belangrijkste methodes om malaria te voorkomen. Er zijn nieuwe medicijnen ontwikkeld die ook beter beschikbaar zijn. Medicatie is van levensbelang, maar voor de meeste mensen in Afrika onbetaalbaar. Hierdoor sterven onnodig miljoenen mensen. In het eerste artikel over de Millenniumdoelen op 14-12 gaf ik aan hoeveel geld er wereldwijd beschikbaar is als er andere prioriteiten worden gesteld en andere keuzes worden gemaakt.

Onderstaand geef ik een aantal artikelen weer uit de UVRM die een directe relatie hebben met dit Millenniumdoel. Vervolgens geef ik een aantal mogelijke acties aan die we kunnen ondernemen. Haak s.v.p. niet af vanwege het feit dat deze acties wellicht te ver van je bed zijn! Laten we samen komen tot een vertaling van deze problematiek en acties naar hetgeen wij – als individu en in multidisciplinair verband – kunnen doen! Daartoe ontwikkel en organiseer ik de multidisciplinaire werkconferentiecyclus. In de diverse op te richten globaliseringcentra is informatie verkrijgbaar over de mensenrechten en dit Millenniumdoel en worden projecten geïnitieerd en ondersteund.

Op basis van het bovenstaande zijn de volgende acties te ondernemen:

Actie 06.01. Wereldwijd worden door de WHO en regeringen multidisciplinaire projecten gestart die zorgen voor optimale preventie en voorlichting inzake HIV/AIDS.

Actie 06.02. Organisatie als Het Rode Kruis start een wereldwijde campagne ter optimale ziektebehandeling van HIV/AIDS, malaria en tbc en krijgt wereldwijd daartoe de middelen.

Actie 06.03. Uitvoering van mijn voorstel ten aanzien van de farmacie en gratis medicatieverstrekking ter bestrijding van HIV, malaria en tbc.

Artikel 3 van de UVRM geeft aan dat een ieder recht heeft op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Artikel 5 stelt dat niemand onderworpen zal worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Actie 06.04. Dit recht geldt vanaf de conceptie, hetgeen impliceert dat men uiterst terughoudend dient te zijn ten aanzien van abortus. Zowel mannen als vrouwen krijgen voorlichting inzake de veelal onbewuste psychische consequenties voor vrouwen die een abortus hebben laten plaatsvinden.

Actie 06.05. Er wordt wereldwijd een actie gevoerd tegen grote en kleine criminaliteit.

Actie 06.06. Multidisciplinair wordt een project gestart voor het zorgen voor menswaardige omstandigheden in gevangenissen. Aan de hand van een lijst van criteria waaraan deze dienen te voldoen wordt een inventarisatie gemaakt en bekend gemaakt welke wel en (nog) niet daaraan voldoen.

Actie 06.07. Ex-delinquenten worden indien zij dat willen opgeleid en ingezet bij projecten ter preventie van criminaliteit. Al bestaande projecten worden geoptimaliseerd en uitgebreid.

Artikel 24 van de UVRM geeft aan dat een ieder recht heeft op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Actie 06.08. Lokaal tot wereldwijd worden projecten opgestart ten aanzien van het geven van voorlichting, cursussen en workshops inzake de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement, o.a. ten behoeve van het herstel en behoud van het evenwicht in privé en werk.

Artikel 25 van de UVRM geeft o.a. aan dat een ieder recht heeft op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen geneeskundige verzorging en het recht op voorziening in geval van ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand.

Actie 06.09. Voor eenieder is er bereikbare medische zorg en medische voorzieningen en zijn er ziekenhuizen alsmede consultatiebureaus ter ondersteuning van de optimale zorg voor moeders en kinderen. Legers worden ingezet voor de bouw van en voor het realiseren van een goede infrastructuur en het vervoer van.

Artikel 27 van de UVRM geeft aan dat een ieder het recht heeft om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

Actie 06.10. Multidisciplinair worden van lokaal tot en met wereldwijd projecten gestart die het in vrijheid ontplooien van creativiteit optimaal mogelijk maakt. Dat is de basis voor innovatie en welzijn.

Artikel 28 van de UVRM stelt dat een ieder recht heeft op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt. Artikel 29 geeft aan dat een ieder plichten heeft jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Actie 06.11. Vanuit de globaliseringcentra en door alle maatschappelijke disciplines wordt een integraal project gestart ter bevordering van de democratie en een eerlijke rechtsgang overal ter wereld. Gezondheid in leven, wonen en werken wordt mede bepaald door onze individuele en collectieve verantwoordelijkheid ten aanzien van onze individuele en collectieve vrijheid op het fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele kwaliteitsniveau van leven.

Actie 06.12. Alle godsdiensten ter wereld verbinden zich met elkaar en verenigen zich in het realiseren van de millenniumdoelen. In ieder geval als het gaat om het bestrijden van ziekten en armoede en het optimaliseren van gezondheid. Dat is de plicht van iedere levensbeschouwing.

De artikelen in de serie “De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt” verschenen op 14-12, 15-12, 20-12, 21-12, 22-12, 23-12, 24-12 en 26-12-2008, drie op 02-01-2009 en een op 06-01-2009 en 03-02-2009.

Je kunt je, als je dat wilt, inschrijven op deze artikelenserie. Dat kost je alleen een mailtje. Zet daarop “Mensenrechten” en ik zet je op de verzendlijst daarvoor. Er verschenen artikelen over de mensenrechten op 23-09 en 23-10. De eerste vijf artikelen in de serie “Mensenrechten en de Millenniumdoelen” verschenen op 12-10, 15-10, 16-10, 18-10 en 19-10.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: