De mensenrechten en het vijfde Millenniumdoel: Moedersterfte teruggebracht.

19 10 2009

Een ver-van-mijn-bed-show, omdat wij het hier zo goed hebben? Wil je dan medeverantwoordelijk zijn voor het nodeloos lijden van je medemensen en wat wij achterlaten voor volgende generaties? Besef dat in een globaliserende wereld je kinderen en kleinkinderen indringend geconfronteerd worden met de gevolgen van het toenemend aantal weeskinderen, de overbevolking en de ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Dit aangescherpte Millenniumdoel gaat ook veel verder dan het terugdringen van de moedersterfte. Daar waar moeders sterven ontstaan gebroken, onvolledige gezinnen en wordt er schade toegebracht aan de ontwikkeling van de aanwezige kinderen. Dat zal gezien kunnen worden als de levensopgave van de betrokkenen, maar dat ontneemt ons niet de verantwoordelijkheid om nodeloos leed en nodeloze sterfte te voorkomen.

Het Vijfde millenniumdoel geeft aan dat moedersterfte in 2015 met driekwart gedaald moet zijn. Jaarlijks overlijden meer dan een half miljoen vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap. Een veelvoud daarvan raakt ernstig gewond of deels gehandicapt tijdens de geboorte van hun kind. Velen sterven aan complicaties tijdens of na de bevalling, zoals bloedingen, infecties en hoge bloeddruk. Met goede medische hulp en kraamzorg kunnen die voorkomen worden. In 2015 dient 90% van alle bevallingen met professionele hulp plaats te vinden. Het aantal deskundig begeleide bevallingen is in Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië niet of nauwelijks toegenomen vergeleken met 1990. In Noord-Afrika, Zuidoost-Azië en Oost-Azië is wel winst geboekt. Om vooruitgang te bereiken, dienen er ter plekke meer doktoren, verpleegkundigen en vroedvrouwen te zijn. Daarnaast moeten vrouwen, indien nodig, op tijd een ziekenhuis kunnen bereiken. De hoge moedersterfte wordt mede veroorzaakt door illegale en gevaarlijke abortussen. Beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen is daarom essentieel.

Geld, middelen en mogelijkheden zijn er genoeg, maar waarom gebeurt dit dan niet? Omdat we er onze ogen voor sluiten en bevrediging van onze eigen behoeften belangrijker vinden. De vrouw dient zelfbeschikkingsrecht te hebben. Realisatie van dit millenniumdoel kan alleen als men werkt aan het derde millenniumdoel, de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Zie mijn oplossingen aldaar.

Onderstaand geef ik een aantal artikelen weer uit de UVRM die een directe relatie hebben met dit Millenniumdoel. Vervolgens geef ik een aantal mogelijke acties aan die we kunnen ondernemen. Haak s.v.p. niet af vanwege het feit dat deze acties wellicht te ver van je bed zijn! Laten we samen komen tot een vertaling van deze problematiek en acties naar hetgeen wij – als individu en in multidisciplinair verband – kunnen doen! Daartoe ontwikkel en organiseer ik de multidisciplinaire werkconferentiecyclus.

Op basis van het bovenstaande zijn de volgende acties te ondernemen:

Actie 05.01: De WHO en andere relevante organisaties dragen zorg voor een opleidingsprogramma voor doktoren, verpleegkundigen en vroedvrouwen in de landen waar dat nodig is.

Actie 05.02. In de diverse op te richten globaliseringcentra is informatie verkrijgbaar over de opleidingsmogelijkheden en de vacatures ten aanzien van deze beroepsgroepen.(zie 05.01) Alsmede over het voorkomen van abortussen en het verkrijgen van voorbehoedsmiddelen. Vanuit de globaliseringcentra worden projecten geïnitieerd en ondersteund.

Actie 05.03. Op scholen en in de media wordt meer aandacht besteed aan dit Millenniumdoel en aan de consequenties van moedersterfte. Van daaruit en vanuit de multidisciplinaire werkconferenties worden projecten opgestart.

Artikel 4 van de UVRM geeft aan dat niemand in slavernij of horigheid gehouden zal worden. Artikel 12 stelt dat niemand onderworpen zal worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Actie 05.04. Politieke en religieuze leiders zorgen actief voor het (doen) geven van voorlichting en het realiseren van projecten die de gelijke rechten, de keuzevrijheid en de autonomie van de vrouw, en van moeders in het bijzonder, bevorderen en bewerkstelligen.

Artikel 16 van de UVRM geeft o.a. aan dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten. Het gezin heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

Actie 05.05. Vrouwen worden niet gedwongen tot het krijgen van kinderen. Door opleiding en scholing en voorlichting worden vrouwen bewust gemaakt van hun mensenrechten.

Artikel 24 van de UVRM stelt dat een ieder recht heeft op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon. Artikel 25 geeft aan dat een ieder recht heeft op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Actie 05.06. De menswaardige en respectvolle werkomstandigheden van vrouwen worden wereldwijd bij wet geregeld. Vrouwen kunnen lid worden van vakbonden en deze geven voorlichting en zetten projecten op ter realisatie van goede arbeidsomstandigheden voor vrouwen en moeders.

Artikel 26 van de UVRM geeft o.a. aan dat een ieder recht heeft recht op onderwijs. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Actie 05.07. Multidisciplinair worden projecten ontwikkeld die de gelijke beslissingsbevoegdheid van vrouwen binnen het gezin realiseren.

Actie 05.08. Multidisciplinair worden projecten ontwikkeld die de mogelijkheden tot het volgen van onderwijs voor vrouwen / moeders optimaliseren.

De artikelen in de serie “De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt” verschenen op 14-12, 15-12, 20-12, 21-12, 22-12, 23-12, 24-12 en 26-12-2008, drie op 02-01-2009 en een op 06-01-2009 en 03-02-2009.

Je kunt je, als je dat wilt, inschrijven op deze artikelenserie. Dat kost je alleen een mailtje. Zet daarop “Mensenrechten” en ik zet je op de verzendlijst daarvoor. Er verschenen artikelen over de mensenrechten op 23-09 en 23-10. De eerste vier artikelen in de serie “Mensenrechten en de Millenniumdoelen” verschenen op 12-10, 15-10, 16-10 en 18-10.Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: