De mensenrechten en het vierde Millenniumdoel: Kindersterfte teruggebracht.

18 10 2009

Dit door mij aangescherpte Millenniumdoel gaat niet alleen over kindersterfte, maar over kinderwelzijn en -welvaart in het algemeen. Het aantal kinderen dat voor de vijfde verjaardag overlijdt moet in 2015 met tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. In het huidige tempo wordt dit pas in 2045 gehaald! Jaarlijks sterven bijna 11 miljoen kinderen voor hun vijfde verjaardag. Dat zijn er ongeveer 30.000 per dag. In Afrika sterven ongeveer 1 op de 5 kinderen. Nog steeds overlijden veel kinderen aan ziektes die voorkomen of genezen hadden kunnen worden, zoals aids, diarree, mazelen, longontsteking en malaria. Zonder preventieve maatregelen zal ongeveer 35% van alle kinderen van een hiv-positieve moeder het virus overgedragen krijgen. Hiervoor is echter nog steeds veel te weinig aandacht: Slechts 9% van alle hiv-positieve vrouwen heeft toegang tot Prevention of Mother to Child Transmission (PMTCT). Preventie, toegang tot medicijnen, vaccinaties, goede gezondheidszorg en voorlichting zijn noodzakelijk om deze ziekten te helpen bestrijden en voorkomen.

Het is een schande dat er onvoldoende medicijnen zijn en deze voor velen onbetaalbaar zijn. Ik roep niet voor niets in diverse artikelen op tot nationale en internationale afspraken over een totale reorganisatie van de farmaceutische industrie. Ieder jaar worden ongeveer 130 miljoen baby’s geboren. Hiervan overlijden 4 miljoen pasgeborenen in de eerste levensmaand. Daarnaast zijn er 4 miljoen doodgeborenen per jaar. Substantiële vermindering van kindersterfte in 2015 is alleen te halen als ook de sterfte onder pasgeborenen wordt aangepakt. Dat hangt nauw samen met de voedings- en gezondheidstoestand van de moeder, met de begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling en de zorg in de kraamtijd. Er is een sterke relatie tussen kindersterfte en armoede. Het werk dat verzet dient te worden om Millenniumdoel 4 te bereiken, hangt nauw samen met de inzet voor de Millenniumdoelen 1, 5, 6 en 7. Daarom is een integrale en multidisciplinaire aanpak van groot belang.

Op basis van het bovenstaande zijn de volgende acties te ondernemen:

Actie 04.01. De World Health Organization maakt het preventiebeleid en het voorkomen van kindersterfte en doodgeborenen tot haar voornaamste speerpunt. De aangescherpte doelstellingen worden ultimo 2015 gehaald.
Actie 04.02. Alle vrouwen hebben toegang tot de PMTCT, die alle benodigde middelen krijgt om haar werk te doen.

Onderstaand geef ik een aantal artikelen weer uit de UVRM die een directe relatie hebben met dit Millenniumdoel. Vervolgens geef ik een aantal mogelijke acties aan die we kunnen ondernemen. Haak s.v.p. niet af vanwege het feit dat deze acties wellicht te ver van je bed zijn! Laten we samen komen tot een vertaling van deze problematiek en acties naar hetgeen wij – als individu en in multidisciplinair verband – kunnen doen! Daartoe ontwikkel en organiseer ik de multidisciplinaire werkconferentiecyclus. In de diverse op te richten globaliseringcentra is informatie verkrijgbaar over de mensenrechten en dit Millenniumdoel en worden projecten geïnitieerd en ondersteund.

In Artikel 4 van de UVRM wordt gesteld dat slavernij en slavenhandel in iedere vorm verboden zijn. Artikel 5 van de UVRM geeft o.a. aan dat niemand onderworpen zal worden aan onmenselijke, onterende behandeling of bestraffing. Kinderarbeid en het op sektarische, tirannieke wijze indoctrineren van kinderen met normen, waarden en overtuigingen is ook een vorm van slavernij en psychische kindermishandeling.

Actie 04.03. Alle kinderarbeid wordt afgeschaft en er wordt een situatie gecreëerd waarin er voldoende inkomsten zijn binnen het desbetreffende gezin.
Actie 04.04. Kinderen worden vanaf de basisschool onderwezen in hun vrijheid van denken, voelen en levensovertuiging. Volwassenen en kinderen worden onderwezen in de bewustwordingspsychologie en er wordt les gegeven op basis van bewustwordingsmanagement en de bewustwordingswetenschap. Hierdoor zijn zij in staat te komen tot en/of behouden van innerlijke vrijheid en keuzevrijheid in denken, voelen, waarden en normen en levensbeschouwing.

De artikelen 6, 7 en 8 van de UVRM stellen respectievelijk dat ieder het recht heeft als persoon erkend te worden voor de wet, recht heeft op gelijke bescherming en op daadwerkelijke rechtshulp. Artikel 9 geeft aan dat niemand onderworpen zal worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning. Artikel 10 stelt dat ieder recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie en Artikel 11 geeft o.a. aan dat een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, er recht op heeft voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.

Actie 04.05. Elke minderjarige kan een beroep doen op een internationale organisatie, met vertakkingen binnen de afzonderlijke landen, die er op toeziet dat de rechten van het kind worden beschermd, nageleefd en gewaarborgd. Dit internationale recht gaat ter bescherming van het kind boven het landelijke recht.

Artikel 16 van de UVRM geeft o.a. aan dat mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht hebben om te huwen en een gezin te stichten en dat een huwelijk slechts kan worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.

Actie 04.06. Kinderen worden niet uitgehuwelijkt. Geen enkele godsdienst, of welke religieuze beweging of levensbeschouwing dan ook, is voorstander van uithuwelijking en staat dit dan ook niet toe. Bij wet is dit tevens nationaal en internationaal geregeld en vastgelegd.

Artikel 24 van de UVRM geeft o.a. aan dat eenieder recht heeft op rust en vrije tijd. Dat geldt dan ook zeker voor een kind. Artikel 25 stelt o.a. dat iedereen recht heeft op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en het gezin. Hieronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten. Tevens heeft iedereen het recht op voorzieningen in geval van gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten. Artikel 26 geeft aan dat eenieder recht heeft op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Actie 04.07. Kinderen hebben wereldwijd recht op bereikbaar onderwijs en optimale ontwikkelings- en ontplooiingskansen en -mogelijkheden. Regeringen nemen daartoe hun verantwoordelijkheid.

Actie 04.08. Kinderen zijn de toekomst. Iedere maatschappelijk discipline maakt een actieplan per discipline ter realisatie van de mensenrechten en dit Millenniumdoel. Tevens worden er multidisciplinaire actieplannen opgesteld en uitgevoerd.

Het werk dat verzet dient te worden om Millenniumdoel 4 te bereiken, hangt nauw samen met de inzet voor de Millenniumdoelen 1, 5, 6 en 7. Daarom is een integrale aanpak van groot belang.

De artikelen in de serie “De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt” verschenen op 14-12, 15-12, 20-12, 21-12, 22-12, 23-12, 24-12 en 26-12-2008, drie op 02-01-2009 en een op 06-01-2009 en 03-02-2009.

Je kunt je, als je dat wilt, inschrijven op deze artikelenserie. Dat kost je alleen een mailtje. Zet daarop “Mensenrechten” en ik zet je op de verzendlijst daarvoor. Er verschenen artikelen over de mensenrechten op 23-09 en 23-10. De eerste drie artikelen in de serie “Mensenrechten en de Millenniumdoelen” verschenen op 12-10, 15-10 en 16-10.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: