De mensenrechten en het derde Millenniumdoel: Gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen.

16 10 2009

Het derde millenniumdoel is dat in 2015 vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. De gelijkheid in rechten is formeel in mensenrechtenverdragen vastgelegd, maar in de praktijk worden wereldwijd vrouwen nog steeds achtergesteld en gediscrimineerd. Vrouwen hebben minder kans op onderwijs, minder vaak een betaalde baan, of werken in banen met een lage ‘status’ en hebben minder kans op een politieke positie. Ook in de ontwikkelde landen is er nog sprake van ongelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen, met name in hoge posities. Mannen spelen wereldwijd nog steeds een dominante rol. Verwerpelijke praktijken als eerwraak, besnijdenis en vrouwenhandel komen nog steeds voor. Nederland en andere ontwikkelde landen hebben zelf nog een hele weg te gaan als het gaat om het respectvol en gelijkwaardig omgaan met vrouwen, emancipatie en diversiteit.

Het is ronduit beschamend dat de ontwikkelde, rijke landen zo weinig beschaving tonen dat ze pas in 2015 deze doelstellingen gerealiseerd willen hebben. Godsdiensten hebben over het algemeen gesproken de ongelijkwaardigheid van vrouwen bevorderd en in stand gehouden en veelal gebeurt dit nog.

Onderstaand geef ik een aantal artikelen weer uit de UVRM die een directe relatie hebben met dit Millenniumdoel. Vervolgens geef ik een aantal mogelijke acties aan die we kunnen ondernemen. Haak s.v.p. niet af vanwege het feit dat deze acties wellicht te ver van je bed zijn! Diverse acties worden al ondersteund door (actief) lid te worden van een organisatie, die zich inspant op het desbetreffende gebied. Laten we samen komen tot een vertaling van deze problematiek en acties naar hetgeen wij – als individu en in multidisciplinair verband – kunnen doen! Daartoe ontwikkel en organiseer ik de multidisciplinaire werkconferentiecyclus. In de diverse op te richten globaliseringcentra is informatie verkrijgbaar over de mensenrechten en dit Millenniumdoel en worden projecten geïnitieerd en ondersteund.

Ten aanzien van het volgen van onderwijs gaf ik al een aantal acties aan in het desbetreffende artikel daarover dd. 15-10-2009. Op basis van de inleiding zijn de volgende acties te definiëren:

Actie 03.01. Maak meisjes en jongens vanaf het basisonderwijs al bewust van het belang van gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen in het onderwijs en ten aanzien van het verkrijgen van werk, politieke posities, hogere posities en gelijke beloning.

Actie 03.02. Zorg via de VN, de EU, NGO’s, regeringen en de leiders van diverse godsdiensten voor het opheffen van eerwraak, besnijdenis en vrouwenhandel.

Actie 03.03. Zorg voor bewustwording hieromtrent via onderwijsprogramma’s en (voorlichting)campagnes.

Actie 03.04. Mobiliseer vakbonden, ondernemersraden en het beroeponderwijs om gelijke behandeling van vrouwen te bevorderen

Actie 03.05. Stem op een partij die daadwerkelijk werk maakt van gelijke rechten voor vrouwen. Politici laat van je horen.

Artikel 1 van de UVRM geeft o.a. aan dat we allemaal vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren worden. Artikel 2 van de UVRM geeft o.a. aan dat ieder aanspraak heeft op alle rechten en vrijheden, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Artikel 13 geeft o.a. aan dat eenieder het recht heeft zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Artikel 16 geeft o.a. aan dat zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht hebben om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.

Actie 03.06. Zorg ervoor dat er geen politieke vluchtelingen en gevangenen meer zijn. Steun het werk van Amnesty International en andere organisaties daarin. Vanuit regeringen en internationale politieke organisaties wordt meer invloed uitgeoefend.

Artikel 20 van de UVRM geeft aan dat een ieder recht heeft op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering en dat niemand gedwongen mag worden om tot een vereniging te behoren. Artikel 23 geeft aan dat een ieder recht heeft op arbeid, vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en bescherming tegen werkloosheid. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Actie 03.07. Nationaal en internationaal maken werkgevers- en werknemersorganisaties en politici zich sterker voor realisatie van gelijke rechten en kansen voor vrouwen.

De bewustwordingspsychologie gaat uit van waarden en normen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect tussen vrouwen en mannen. En biedt de inzichten en handvatten die mensen deze doet herinneren en de ongelijkwaardigheid doet opheffen.

Actie 03.08. Verspreidt nationaal en internationaal (de vertaling van) mijn boek “De mens in de 21e eeuw” waarin inzichten en handvatten gegeven worden ten aanzien van diversiteit en het omgaan met waarden en normen en relaties.

Zie de artikelen in de categorie “Diversiteit” en o.a. de artikelenserie: “De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt. Derde Millenniumdoel. Gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen”, dd. 20-12-2008.

Je kunt je, als je dat wilt, inschrijven op deze artikelenserie. Dat kost je alleen een mailtje. Zet daarop “Mensenrechten” en ik zet je op de verzendlijst daarvoor. De eerste twee artikelen verschenen op 14-12 en 15-12.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: