De Mensenrechten en Millenniumdoel 1. Het uitbannen van armoede en honger

12 10 2009

Het percentage mensen dat in extreme armoede leeft, dient in 2015 ten minste voor de helft teruggebracht te zijn, ten opzichte van 1990. Van 1,2 miljard naar 600 miljoen mensen. Extreme armoede betekent dat iemand minder dan een dollar per dag te besteden heeft. Tevens dient het aantal van 800 miljoen mensen dat honger lijdt tot de helft daarvan zijn teruggebracht. Er sterven elke dag 24.000 mensen aan honger en 150 miljoen kinderen onder de vijf jaar lijden aan ondergewicht en zijn extra kwetsbaar voor ziektes. Ondanks deze doelstelling is echter het aantal mensen met honger en het aantal extreem armen, door de toenemende wereldbevolking, gestegen.

Onderstaand geef ik een aantal artikelen weer uit de UVRM die een directe relatie hebben met dit Millenniumdoel. Vervolgens geef ik een aantal mogelijke acties aan die we kunnen ondernemen. Haak s.v.p. niet af vanwege het feit dat deze acties wellicht te ver van je bed zijn! Laten we samen komen tot een vertaling van deze problematiek en acties naar hetgeen wij – als individu en in multidisciplinair verband – kunnen doen! Daartoe ontwikkel en organiseer ik de multidisciplinaire werkconferentiecyclus. In de diverse op te richten globaliseringcentra is informatie verkrijgbaar over de mensenrechten en dit Millenniumdoel en worden projecten geïnitieerd en ondersteund.

Artikel 4 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(UVRM) geeft aan dat niemand in slavernij of horigheid gehouden mag worden en dat slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden. Je zult misschien aanvoeren dat wereldwijd de slavernij is afgeschaft. Dat is inderdaad waar, maar er vindt nog steeds mensensmokkel plaats en bijvoorbeeld handel in vrouwen en kinderen. Ook worden burgers van ontwikkelingslanden door diverse overheden en ondernemingen geboycot in de uitvoer van hun producten en diensten en krijgen ze veel te lage prijzen daarvoor. Dat is in feite een moderne vorm van slavernij en horigheid. Hetzelfde geldt voor de vele Vluchtelingenkampen en de omstandigheden waarin mensen daarin moeten leven. Wees ook een klokkenluider!

Actie 01.01. Wij maken ons sterk voor het opheffen van de handelsbelemmeringen en het opheffen van alle vluchtelingenkampen.

Actie 01.02. De handel in mensen, in vrouwen die gedwongen worden tot prostitutie, en kinderen die gedwongen worden tot arbeid, wordt stopgezet.

Artikel 17 van de UVRM geeft aan dat een ieder recht heeft op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd. Dat betekent dat ieder recht heeft op een minimum aan welvaart en welzijn.

Actie 01.03. Wij zorgen voor minimaal een minimum bestaan en minimaal welzijn voor eenieder door gebundelde inspanningen door de World Health Organization. We dopen deze wellicht om in de World Welfare and Health Organization.

Actie 01.04. De uitbuiting door overheden en ondernemingen wordt stopgezet.

Artikel 23 van de UVRM geeft o.a. aan dat ieder recht heeft op arbeid, vrije beroepskeuze, rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en bescherming tegen werkloosheid. Op gelijk loon voor gelijke arbeid en een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert. Zonodig wordt deze beloning aangevuld met andere middelen van sociale bescherming.

Actie 01.05. Wij voorzien zowel in werk, gelijke beloning als in sociale zekerheid voor eenieder.

Het is duidelijk dat in de gehele wereld in dit opzicht nog genoeg huiswerk is. Het raakvlak met goed onderwijs en een goede gezondheidszorg is volstrekt helder.

Artikel 25 van de UVRM laat in deze niets aan duidelijkheid te wensen over. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Actie 01.06. Eenieder krijgt de in dit artikel omschreven levensstandaard en sociale zekerheid. De voedselbanken worden opgeheven. Er wordt een belasting geheven naar draagkracht om dit te realiseren en te waarborgen voor de toekomst.

Ook in Nederland en in andere rijke westerse landen is dit nog niet gerealiseerd. Ook hier hebben wij voedselbanken en zijn er zelfstandig ondernemers die onder het bestaansminimum leven. Wereldwijd is er nog steeds sprake van schrijnende armoede. Dat is ronduit beschamend, zeker als we ook bedenken dat jaarlijks zo’n 900 miljard euro aan defensie wordt uitgegeven. Jaarlijks wordt alleen al aan de oorlog in Irak, die zo’n 450 miljoen euro per dag kost, bijna vier maal uitgegeven, als hetgeen volgens de Wereldbank nodig is om honger en ondervoeding uit te bannen in 2015. Zoals ik ook al in het artikel “De schande van de armoede”(01-08-2008) aangaf zijn alle benodigde middelen en mogelijkheden ruimschoots aanwezig. Een eerlijke(r) verdeling van het geld over de wereldbevolking heft armoede en honger geheel op.

Goed onderwijs en goede gezondheidszorg dragen bij aan de bestrijding van armoede en honger. Tevens is een schoon leefmilieu en de beschikking van gezond water van belang.
Binnenkort verschijnt het artikel over de mensenrechten en het tweede Milleniumdoel.

De acties

Bovengenoemde acties zijn voorbeelden van mogelijke acties. Graag ontvang ik reacties op dit artikel en een aanscherping van en aanvulling op deze acties vanuit jouw hoedanigheid als burger en als functionaris. In de multidisciplinaire werkconferentiecyclus zullen deze acties in ieder geval worden aangescherpt en aangevuld en aanzetten gemaakt ter uitvoering ervan.

Andere artikelen en inschrijving op vervolgartikelen

Je kunt je, als je dat wilt, inschrijven op deze artikelenserie over de mensenrechten. Dat kost je alleen een mailtje. Zet daarop “Mensenrechten” en ik zet je op de verzendlijst daarvoor.

Andere artikelen die ik in de categorie “Globalisering” over dit onderwerp schreef zijn o.a.:

Op 09 oktober 2009 verscheen het artikel “De mensenrechten ook onze zaak: De UVRM nader toegelicht” en op 23 september j.l. “De UVRM, de zeven P’s en de zeven eigenschappen van de mens”. Op 03-02-2009 verscheen het artikel ”De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt” als laatste van een twaalfdelige serie die ik hierover schreef in de periode van 14-12-2008 tot 06-01-2009. Van 01 t/m 16 maart 2009 schreef ik de tiendelige serie “Willen wij weten?” Op 280908 verscheen ”Op weg naar duurzame en waarachtige globalisering, deel 1 en deel 2. Op 270908 verscheen het artikel ”Hoofd en hart” en op 220908 ”Politieke uitgangspunten ten behoeve van de gewenste toekomst”.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: