De UVRM, de zeven P’s en de zeven eigenschappen van de mens

23 09 2009

Tijdens de werkconferentiecyclus; zeven conferenties en een achtste samenvattende en evaluerende, verbinden we Peace met Schoonheid, People met Liefde, Perspective met Waarheid, Planet met Wijsheid, Power met Kracht, Pride met Vertrouwen en Profit met Zuiverheid. De werkconferentiecyclus leidt tot interdisciplinaire actie(plannen). De deelnemers uit de verschillende disciplines en de drie groepen consumenten werken in de tussenliggende periodes interdisciplinair samen. Zie het artikel:”Duurzaam bewust worden, bewust zijn en bewust doen”. In dit artikel geef ik, na een korte toelichting, eerst de gehele Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(UVRM) weer. Dan weten we waar we het over hebben. Voor dit artikel maakte ik dankbaar gebruik van de site van Wikipedia inzake de mensenrechten en de verwijzingen aldaar, alsmede van de site van Amnesty International. Schuin gedrukt geef ik mijn toelichting en eventuele, door mij gewenste, aanvullingen op het artikel. Achter het artikelnummer geef ik de bij behorende koppeling tussen de zeven P’s en de zeven gemeenschappelijke menselijke eigenschappen. In vervolgartikelen worden de artikelen gerubriceerd naar de zeven P’s en de zeven eigenschappen weergegeven en besproken.

DE UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS(UVRM)

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties aangenomen. Deze was uitgewerkt door het VN Mensenrechtencomité, onder leiding van first lady Eleanor Roosevelt. In 30 Artikelen worden de fundamentele rechten van ieder individu vastgelegd. Artikel 1 en 2 geven de fundamentele waardigheid, vrijheid en gelijkheid van ieder individu weer. In Artikel 3 t/m 21 worden de burgerlijke en de politieke rechten beschreven. In Artikel 22 t/m 27 de economische, sociale en culturele rechten. De Artikelen 28 t/m 30 geven het kader aan waarin we de mensenrechten dienen te plaatsen. De Verklaring zelf is – helaas – niet bindend, maar diende wel als basis voor twee bindende VN-mensenrechtenverdragen: Het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten.

Inmiddels hebben de VN op het terrein van mensenrechten zo’n driehonderd verdragen en (niet-bindende) verklaringen aangenomen. De UVRM heeft aantoonbaar invloed gehad op vele grondwetten en werd ook de grondslag van organisaties en activisten voor mensenrechten. De grootste is Amnesty International, met in 2008 meer dan 2,2 miljoen leden in meer dan 150 landen. Hiervan wonen er ruim 300.000 in Nederland. Andere organisaties zijn bijvoorbeeld Human Rights Watch en Aim for Human rights. In bijna alle landen zijn plaatselijke comités voor mensenrechten actief, ook in landen die het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten niet hebben geratificeerd. Omdat de UVRM geldt voor alle VN-lidstaten is deze voor die landen wel een belangrijke leidraad. De UVRM richt zich op staten, individuen en ‘organen’, dus ook op bedrijven. Door onderwijs en opvoeding en vooruitstrevende maatregelen dienen zij nationaal en internationaal de mensenrechten te bevorderen en toe te passen.

DE UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS(UVRM)

Preambule

– Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;
– Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;
– Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking;
– Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;
– Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;
– Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbonden hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied voor en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen;
– Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, dat een ieder begrip heeft voor deze rechten en vrijheden;

Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan:

Overwegende dat ieder mens uniek is en vrijheid van keuze heeft, recht heeft op welvaart en welzijn, vrede en respect en naar uiterste kunnen verantwoordelijkheid draagt voor de aarde die zij mag bewonen, alsmede voor de bescherming van het milieu en met respect en duurzaam omgaat met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen proclameren wij……….

Artikel 1 Pride en Vertrouwen

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

We hebben ons eigen denken en voelen en ons eigen geweten. We zijn uniek en onderling met elkaar verbonden. Dit artikel is geïnspireerd door de Franse Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger uit 1789, waarin naar een Opperwezen werd verwezen. In de definitieve tekst gebeurt dat niet.

Artikel 2 People en Liefde

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Ieder mens heeft het recht om gevrijwaard te zijn van discriminatie. Dus ook van discriminatie op grond van seksuele geaardheid.

Artikel 3 Peace en Schoonheid

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Dit impliceert dat de doodstraf, abortus en actieve euthanasie in feite niet aan de orde zijn en er slechts in zeer uitzonderlijke gevallen sprake van kan zijn. Ook van besnijdenis kan op grond van dit artikel geen sprake zijn. Wereldwijd wordt dit artikel heel vaak geschonden.

Artikel 4 Power en Kracht

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Niemand heeft het recht ons tot slaaf of horige te maken en wij hebben niet het recht een ander tot horige of slaaf te maken. Ook niet in psychisch en spiritueel opzicht.

Artikel 5 Perspective en Waarheid

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Het gaat hier om marteling in de breedste zin van het woord en niet alleen door overheidsinstanties. Een artikel dat nog steeds, ook door landen die zich beschaafd noemen, geschonden wordt.

Artikel 6 Perspective en Waarheid

Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 7 Perspective en Waarheid

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Artikel 8 Perspective en Waarheid

Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Artikel 9 Perspective en Waarheid

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Artikel 10 Perspective en Waarheid

Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11 Perspective en Waarheid

1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

De artikelen 6 t/m 11 gaan allemaal over het recht op een eerlijke behandeling en een eerlijk proces. We kunnen gebruik maken van de bestaande wet- en regelgeving(6), we worden er door beschermd(7) en we kunnen in beroep gaan tegen een beslissing en daarbij professionele hulp krijgen(8). We mogen niet zonder goede rechtsgrond en zonder uitspraak van een bevoegde, onafhankelijke rechter gevangen worden genomen en gehouden en niet zomaar het land uitgezet worden. De gevangenis is dus ook geen vervanging voor een gezinsvervangend tehuis of pleeggezin voor minderjarigen!(9 en 10). We zijn onschuldig, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Wat een misdaad is staat beschreven, maar indien dat niet beschreven staat kan op grond van ons geweten iets wel tot een misdaad worden bestempeld. Nazi-leiders werden terecht veroordeeld voor misdaden die niet als zodanig waren vastgelegd. In de jaren zestig was er de discussie of apartheid een misdaad was en nu speelt hetzelfde rond milieuvervuiling. Ongelijke behandeling en beloning van vrouwen is mijns inziens ook een misdaad.(11)

Artikel 12 Profit en Zuiverheid

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

We hebben allemaal recht op privacy. Via camera’s worden we op steeds meer plaatsen gevolgd en via satellieten kan iedereen weten waar we ons bevinden. Met behulp van onzichtbare chips kunnen allerlei gegevens over ons bekend worden. De grenzen inzake privacy vervagen steeds meer en het gevaar dat mogelijkheden worden toegepast op oneigenlijke gronden en vanuit oneigenlijke machtswil wordt steeds groter.

Artikel 13 Pride en Vertrouwen

1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

We hebben allemaal het recht op bewegingsvrijheid en om internationaal te mogen reizen. De asielzoekerproblematiek laat zien dat dit artikel veelvuldig geschonden wordt.

Artikel 14 Pride en Vertrouwen

1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

We hebben het recht om asiel te krijgen en niet alleen om het te vragen. Diverse landen, waaronder Nederland, hebben om misbruik tegen te gaan wetten aangenomen waarbij degenen die zich aan ernstige misdrijven schuldig hebben gemaakt asiel kan worden geweigerd. Veroordeling is vaak moeilijk, omdat de feiten moeilijk te bewijzen zijn.

Artikel 15 Pride en Vertrouwen

1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

Nog altijd zijn veel mensen stateloos, onder wie veel Roma in heel Europa, Russen in Letland, Koerden in Syrië en gevluchte Tibetanen.

Artikel 16 People en Liefde

1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

Er is veelal, ook in westerse en christelijke landen, nog lang geen sprake van gelijke rechten voor vrouwen. Het gezin als fundamentele groepseenheid is een achterhaalde formulering. Het recht op samenwonen wordt hier niet genoemd en er wordt uitsluitend uitgegaan van heteroseksualiteit. De wijze waarop mensen met relaties omgaan vraagt wereldwijd om een diepgaande herbezinning.

Artikel 17 Profit en Zuiverheid

1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

We hebben allemaal recht op privé-eigendommen, maar dat impliceert dan ook dat iedereen minimaal recht heeft op een menswaardig bestaan in welvaart en in welzijn. De huidige toestand in de wereld kenmerkt zich echter ook door schrijnende armoede tegenover oneigenlijke bezitsverrijking en buitenproportionele rijkdom.

Artikel 18 Perspective en Waarheid

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

We hebben allemaal het recht op onze eigen levensbeschouwing en onze vrijheid van denken en om daarin te veranderen. Geboden en voorschriften mogen niet in strijd zijn hiermee en met de andere rechten van de mens. Zoals bijvoorbeeld artikel 2. Dit artikel sluit ook elke vorm van sektarisme uit. Een levensbeschouwing en de vrijheid van meningsuiting mag niet respectloos zijn naar andersdenkenden.

Artikel 19 Perspective en Waarheid

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Wij zijn vrij om te zeggen wat we denken en onze gedachten en gevoelens met anderen te delen, maar wel binnen de grenzen van respect, ethiek en fatsoen. Persvrijheid is een groot goed, maar ook daar dient er sprake te zijn van (beroeps)ethiek. In latere verdragen is het recht op vrije informatie, bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde informatie van persoonlijke aard, overheids- en bedrijfsinformatie, ingeperkt.

Artikel 20 People en Liefde

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

We zijn vrij in het wel of niet aangaan en in stand houden van contacten en mogen niet gedwongen, of onder druk gezet worden je aan te sluiten bij een bepaalde godsdienst of politieke partij of beweging.

Artikel 21 Power en Kracht

1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.
3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.

Dit is het recht op democratie en impliceert tevens dat ook vrouwen actief en passief stemrecht hebben. Daarin hebben vele landen in de wereld nog een weg te gaan. Ook wat betreft het wegnemen van de zogenaamde glazen plafonds.

Artikel 22 Pride en Vertrouwen

Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Ieder mens heeft het ondeelbare recht op een menswaardige behuizing en op sociale zekerheid, op onderwijs en ontwikkeling- en ontplooiingsmogelijkheden en menswaardige welvaart en welzijn.

Artikel 23 Pride en Vertrouwen

1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Later is dit afgezwakt door aan te geven dat men niet automatisch recht op een baan heeft, maar dat men niet gediscrimineerd mag worden bij sollicitaties. De mens dient ook het recht van staking te hebben en kinderarbeid dient verboden te zijn. Het werk mag niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij werkloosheid heeft men recht op een uitkering. Ten aanzien van dit artikel is er wereldwijd nog heel wat werk aan de winkel!

Artikel 24 Profit en Zuiverheid

Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Een bijna wereldvreemd artikel. Kom hierom bijvoorbeeld in ons land bij menige zzp’er! Laat staan in ontwikkelingslanden en landen waar men meerdere banen moet hebben om rond te kunnen komen. Dit in schrille tegenstelling tot degenen die meerdere keren per jaar of maandenlang vakantie hebben met behoud van uitkering of loon. Los van de vrije keuze en dat het eenieder gegund is, zijn deze rechten voor menigeen geenszins realiteit.

Artikel 25 Profit en Zuiverheid

1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Een ieder heeft in elke levensfase recht op fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele veiligheid, gezondheid, bescherming en de benodigde voorzieningen.

Artikel 26 Planet en Wijsheid

1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderw
ijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Ieder mens zal vanaf het allereerste onderwijs inzicht dienen te krijgen in en kennis dienen te krijgen van de psychologie van de mens, de mensenrechten en -plichten, van levensbeschouwingen en de diverse culturen. Onderwijs dient mede gericht te zijn op zelfontwikkeling en zelfontplooiing.

Artikel 27 Perspective en Waarheid

1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
2. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

Lang niet alle cultuur is toegankelijk voor eenieder en in het onderwijs wordt, gunstige uitzonderingen daargelaten, niet tot nauwelijks aandacht besteed aan kunst en kunstzinnige vorming. Iedere auteur heeft recht op bescherming van zijn artistieke creaties en ieder mens heeft recht op culturele vrijheid en een eigen culturele identiteit.

Artikel 28 Power en kracht

Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

In vele landen worden de mensenrechten nog steeds stelselmatig geschonden. Een overkoepelende, onafhankelijke wereldorganisatie zou moeten kunnen interveniëren.

Artikel 29 Power en Kracht

1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Zoals ik bij de preambule al aangaf hebben wij als mens ook onze plichten. Niet alleen naar onze medemens toe en ten behoeve van ons nageslacht, maar ook ten opzichte van het milieu, de natuur, de planten en de dieren. Ieder mens draagt naar uiterste kunnen verantwoordelijkheid voor de aarde die wij mogen bewonen en dient met respect en duurzaam om te met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen.

Artikel 30 Power en Kracht

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Regeringen, politici, overheden, geestelijke leiders, ondernemers en bestuurders dienen een voorbeeld te zijn voor hun medemens in het naleven en bevorderen van de Mensenrechten.

De aanvullingen zijn conceptueel en de verdeling naar de zeven P’s en de menselijke eigenschappen een keuze. Suggesties en reacties zijn van harte welkom.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: