Willen wij weten? En wat? Deel 9: Internationale politiek en de wereldorganisaties.

14 03 2009

In dit artikel ga ik in op de rol van de internationale politiek en de diverse wereldorganisaties. Wat is er gaande in de wereld en welke wegen worden bewandeld en zou men moeten gaan? De politieke machtshebbers dienen niet alleen plotseling hun directe en snelle daadkracht te tonen bij economische malaise, maar ook ten aanzien van de ecologische crisis. Maar dan niet in een plotselinge eruptie van schrik, gevolgd door een vrij snel wederom vervallen in partijpolitieke en nationale politieke egoïstische spelletjes. Door bewust ingezette en op duurzaamheid gerichte daadkracht worden de, door mij aangescherpte, Millenniumdoelen beslist gehaald! Er is één winstpunt op dit moment: Politici kunnen, ondanks de verdamping ervan, niet alleen niet meer beweren dat er geen geld is, maar ook niet meer ontkennen dat ze weldegelijk daadkrachtig, en dwars door alle bureaucratie heen, kunnen optreden.

Hoe geloofwaardig zijn politici – die er vrijwillig voor gekozen hebben zich beschikbaar te stellen als onze politieke leiders en daartoe zijn gekozen – die in 1990 afspreken dat ze in 2015 een achttal Millenniumdoelstellingen realiseren, die heel wat aanscherping behoeven willen ze menswaardig zijn? En anno 2008 de gemaakte afspraken niet zijn en worden nagekomen! En men zelfs niet verder komt dan een beschamende 1% van het BNP aan ontwikkelingshulp, met nog een hoop eigenbaat daarbij. Sterker nog, men niet verder komt dan 0,3%! Dit ontslaat ons niet van onze persoonlijke, individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burgers. Daar ga ik in diverse artikelen op dit weblog en in mijn boek “De mens in de 21e eeuw” nader op in. Maar laten we eens kijken wat er in de wereld gebeurt en kan gebeuren.

01. De VN, de Veiligheidsraad, de Wereldbank en het IMF dienen hervormd te worden, want zij hebben aan invloed verloren. De supranationale organisaties zoals de OESO, het IMF, de Wereldbank, de Veiligheidsraad en de G7 en de G20 dienen te globaliseren. De internationale organen als de VN, de Wereldbank, het IMF en de WTO zijn namelijk van belang voor het tot stand komen van duurzame globalisering. Juist ten tijde van deze recessie is het van belang ervoor te zorgen dat de millennium(ontwikkelings)doelen gehaald worden. Zie mijn artikelenserie over de Millenniumdoelen.

02. De Groep van 20 is een wereldforum van de Europese Unie en de negentien belangrijkste, grootste economische landen: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Europese Unie, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saoedi-Arabië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. De G20 is een forum voor samenwerking en beraad met betrekking tot het internationale financiële systeem. Zitting in de G20 hebben de ministers van financiën van alle lidstaten, de presidenten van de centrale banken en de voorzitter van de Europese Unie. Gezamenlijk beslaat de G20 zo’n 90% van het wereldwijde Bruto Nationaal Product, zo’n 80% van de wereldhandel (inclusief handel binnen de EU) en tweederde van de wereldbevolking. De G20 werd opgericht vanuit de G7 op 26 september 1999. De eerste bijeenkomst vond plaats op 15 en 16 december 1999 in Berlijn. De G7 bestaat uit de staatshoofden van de rijkste industrielanden: Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Later werd die uitgebreid met Rusland. India en Brazilië dienen ook in de Veiligheidsraad en de G7 te zitten. De opkomende economieën dienen betrokken te worden in de besluitvorming.

03. De vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden, ook de armste landen, dient optimaal te zijn in de diverse wereldorganisaties.

04. Op de agenda van de G20-top voor 2 april staan hervormingen van het IMF en de Wereldbank, samenwerking en regulering. Men wil aandacht schenken aan het opzetten van een verbeterd financieel systeem en het toezicht daarop, om in de toekomst een dergelijke crisis te voorkomen. Men wil protectionisme voorkomen. De VS dringt aan op stimulering van de vraag en Europa bewaakt liever ook de begrotingstekorten. De VS schroomt niet het begrotingstekort te laten oplopen tot 10% van het BBP. Op 14 maart 2009 vond het vooroverleg plaats voor de komende G20-bijeenkomst. China, Japan en de VS willen de huidige crisis bestrijden door de overheidsuitgaven snel te verhogen. Duitsland en Frankrijk zijn landen die in april tot een betere regulering van het mondiale financiële systeem willen komen. Europa heeft meer belang bij het terugdringen van de begrotingstekorten en bij meer discipline, omdat de sociale vangnetten veel beter zijn dan in bijvoorbeeld de VS. Verdeeldheid door tegenstrijdige, korte termijn belangen zal ten koste gaan van de kwaliteit van de besluiten die op de komende G20-top genomen worden.

05. Het is van belang dat een nieuw WTO-akkoord tot stand komt. Een wereldhandelsakkoord is van het grootste belang om de multilaterale handel weer vlot te trekken. Stem alle nationale stimuleringsmaatregelen internationaal optimaal op elkaar af.

06. Het IMF en de Wereldbank voorspellen dat de wereldeconomie dit jaar zal krimpen. Men spreekt inmiddels van De Grote Recessie. De OESO geeft in haar jaarlijkse rapport “Going for Growth” aan dat de rijke landen hun economie drastisch dienen te hervormen. Op korte termijn de vraag versterken en op lange termijn het aanbod is zinvol, mits het gebeurt met gerichtheid op duurzaamheid. Zie de voorgaande artikelen. Van belang is mensen zo veel mogelijk aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

07. Behalve stimuleringsmaatregelen is het noodzakelijk dat politici, bestuurders en ondernemers stil staan bij en diep overdenken waar wij als mensheid met onze samenleving en wereld heen willen op de korte en lange termijn. De tijd is rijp voor een nieuwe wereldeconomie en herstel van een gezond evenwicht. Voor eenheid, waarbij er sprake is van een goede samenwerking tussen de verschillende internationale en regionale allianties. De krachten van overheden en multinationals dienen gebundeld te worden om een ombuiging te maken naar een duurzame en waarachtige wereld. Crises kunnen leiden tot meer saamhorigheid, solidariteit en gezamenlijk oplossen van problemen. Dat kan als politici, bestuurders en ondernemers nationaal, internationaal en wereldwijd komen tot gemeenschappelijke en integrale, verbindende doelstellingen. Cruciaal daarbij is een minimale welvaart, een goede gezondheid en onderwijsmogelijkheden voor iedereen. Dat voorkomt armoede. Er is behoefte aan een krachtige en effectieve internationale organisatie die grensoverschrijdende vraagstukken multidisciplinair aanpakt. We dienen uiteindelijk te komen tot een wereld waarin overal sprake is van een democratische samenleving, waarin ieder voorzien is in de basisbehoeften voor een menswaardig bestaan, duurzame ontwikkeling en ontplooiing. Dat is de basis voor wereldvrede.

08. Internationale multidisciplinaire werkconferenties leveren een bijdrage aan het overschrijden van nationale belangen en die van andere machtsblokken. Een der doelstellingen van de Stichting Globaliseringscentrum. Zie http://www.ikverbind.nl.

Ook deze opsomming is verre van volledig, maar geeft een richting aan. Ook nu nodig ik je graag uit hierop te reageren en met aanvullingen te komen.

In de rubrieken “Globalisering” en “Millenniumdoelen / Mensenrechten” zal ik, in vervolg op deze artikelenserie en die over de Millenniumdoelen, diverse artikelen schrijven die de basis zullen vormen voor de te ontwikkelen en organiseren meerdaagse multidisciplinaire werkconferentie. Door dit weblog, lezingen, workshops en de werkconferentie zal een steeds groter draagvlak worden verkregen voor het realiseren van de doelstellingen van de Stichting Globalisering en worden deze steeds verder geconcretiseerd.

Dit is het negende artikel uit de serie “Willen wij weten? En wat?” De eerste acht artikelen verschenen op 01, 02, 05, 11, 12, twee op 13 maart en een op 14 maart. Als je op de hoogte gebracht wilt worden van de verschijning van de andere artikelen stuur dan een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl met als tekst: willen wij weten.

De artikelen uit de serie “De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt” verschenen op 14-12, 15-12, 20-12, 21-12, 22-12, 23-12, 24-12, 26-12-2008, drie op 02-01-2009 en een op 06-01-2009 en 03-02-2009. In het laatste artikel gaf ik een kort overzicht van mijn eigen bijdrage.


Acties

Informatie

One response

16 03 2009
Bert-Jan van der Mieden

Reactie van Wouter ter Heide, Zwolle.

Van een dualistisch oorlogs- naar een monistisch vredesbestel.

Voor het waarmaken van de change – de gezamenlijke toekomst, gestoeld op duurzaamheid, eerlijkheid en idealen – zal Obama zijn fabelachtige vermogen van communicator, waarmee hij zowel Republikeinen en Democraten als het gros van de mensheid aan zich weet te binden, moeten koppelen aan de mondialiserende tijdgeest, die doordrenkt is van de mensenrechten. Deze koppeling stelt hem namelijk in staat niet alleen het Amerikaanse volk maar de wereldbevolking in haar geheel te verenigen onder de gezamenlijke (beleids/vredes-)vlag van de VN. Uiteraard zal hij daarvoor zijn eigen zwaar bevochten positie moeten opgeven, omdat door die vereniging het dualistische VS-bestel zal opgaan in een monistisch VN-bestel. Een overkoepelend mondiaal bestel dat de tweedeling met zijn uitzichtloze strijd om de macht doorbreekt en spoort met het gevoel van onderlinge afhankelijkheid en lotsverbondenheid wereldwijd. Het is dit universele gevoel dat met de dag sterker wordt en om een vredelievende adequate VN-vertaling vraagt, dat boven het nationale en partijpolitieke gekrakeel uitstijgt. De mondiale vertaling die voor geen enkele VN-lidstaat een bedreiging vormt en niet langer als een utopie kan worden afgedaan, ervan uitgaande dat er geen macht op aarde zo sterk is als een idee waarvoor de tijd rijp is. Wij leven immers niet meer in de donkere tijd van kolonisering (de VOC) maar van verlichte mondialisering (de VN), met alle hoopgevende wereldomvattende consequenties van dien!

Wouter ter Heide.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: