Willen wij weten? En wat? Deel 6: Politieke oplossingen.

13 03 2009

In het voorgaande, vijfde artikel in deze serie gaf ik de oplossingen aan die niet zinvol zijn en niet duurzaam zijn. De huidige economische en ecologische crises roepen de wereld op tot een andere visie, houding en mentaliteit. En daardoor tot ander gedrag. En tevens tot bezinning en herbezinning op de tot nu toe gemaakte keuzes en gestelde prioriteiten. In dit artikel schets ik een aantal zinvolle en duurzame, politieke oplossingsmogelijkheden.

01. Een krachtiger leiderschap vanuit de politiek, door leiders die gericht zijn op ontwikkeling en ontplooiing op de lange termijn. En op basis daarvan tot optimale keuzes en oplossingen komen voor de korte termijn.

02. Bundeling van alle maatschappelijke krachten om een zo breed en optimaal mogelijk draagvlak te krijgen om tot snelle en de meest effectieve resultaten te komen. De belangen dienen te worden geïnventariseerd en geanalyseerd en men dient te komen tot een gemeenschappelijke, stimulerende en inspirerende visie.

03. Het belang van diplomatie, internationaal recht en internationale samenwerking neemt toe. Ook op religieus gebied. Bevorder het tot stand komen van een multiculturele samenleving die inspireert, stimuleert en leidt tot innovatie, een open mind en diversiteit.

04. Een regulerende en optredende overheid is als belangenbehartiger en -beschermer van de publieke zaak van belang als randvoorwaarde voor de goede werking van de private sector.

05. In de laatste decennia verschenen er diverse rapporten over het functioneren van de overheid en het effectiever en efficiënter inrichten van het overheidsapparaat, inclusief het afslanken en/of opheffen van departementen. Bureaucratie, verkokering, hiërarchische gelaagdheid en eilandenrijken lei(d)den o.a. tot een overdaad en overtolligheid van overlegcircuits. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar zeker ook bij de overheid is een besparing van 25% op kosten beslist haalbaar. Welke politicus, welk kabinet heeft de moed om, uitstijgend boven politieke partijbelangen, het project “Een effectieve, efficiënte en duurzame overheid” te starten in het eerste halfjaar van 2009 en te voltooien in 2010?!

06. Beter luisteren naar en meer zeggenschap voor burgers.

07. Bevorderen van democratie, vrijheid, solidariteit en rechtsbescherming. Gedeeld belang laten gaan boven het eigen en het partijpolitieke belang.

08. Investeringen in onderwijs en ervoor zorgen dat ook kinderen van ouders met lage inkomens naar de universiteit kunnen.

09. Stimulering van de economie door te investeren in de infrastructuur en de zorg.

10. Belastingverlagingen voor de lagere inkomensgroepen waardoor de koopkracht verbetert van hen die dat nodig hebben.

11. Meer investeren in duurzame, ecoprojecten, zoals bijvoorbeeld windmolenparken. Deze projecten dragen bij aan de economie, kunnen relatief kostenneutraal of winstgevend gerealiseerd worden en leveren positieve effecten op. Het kabinet kan kiezen voor een extra korting op de WOZ-waarde van een woning als die duurzaam wordt gebouwd en men energiebesparende maatregelen neemt. Woningisolatie is een nog onvoldoende benut middel om energie te besparen. Energielabels kunnen bijdragen aan minder verbruik en toenemende bewustwording. Energie besparen levert geld op en kan overal.

12. Stadsecoloog ir. Robbert Snep promoveerde op de studie naar biodiverse bedrijfsterreinen en steden. Hij pleit voor meer samenwerking tussen bedrijven, overheden en natuurclubs. Ze kunnen elkaar aanvullen en van dienst zijn. Goede voorbeelden zijn Biomassa van Werven in Biddinghuizen, de belastingdienst en IBG in Groningen naast het Sterrebos en de High Tech Campus van Philips bij de Dommel. Het is van belang dat de jeugd van nu meer verbinding legt met de natuur. Jaarlijks wordt 2300 hectare nieuwe natuur aangelegd voor de Ecologische Hoofdstructuur, ons nationale natuurnet dat in 2018 klaar moet zijn, maar dat waarschijnlijk pas in 2025 klaar is. Meer en sneller investeren hierin. Zie http://www.groenemetropolen.nl

Ook deze opsomming is verre van volledig, maar geeft een richting aan. Ik nodig je graag uit deze aan te vullen en van commentaar te voorzien. In een volgend artikel zal ik een aantal oplossingsmogelijkheden geven voor ondernemingen en organisaties.

Dit is het zesde artikel uit de serie “Willen wij weten? En wat?” De eerste vijf artikelen verschenen op 01, 02, 05, 11 en 12 maart. Als je op de hoogte gebracht wilt worden van de verschijning van de andere artikelen stuur dan een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl met als tekst: willen wij weten.


Acties

Informatie

One response

16 03 2009
Bert-Jan van der Mieden

Ingezonden reactie van Wouter ter Heide, Zwolle.

Crisis behoeft overstijgend leiderschap.

Gezien de mondiale omvang van de economische crisis moet de oplossing
gezocht worden in een mondiale aanpak, dus in mondiaal of overstijgend
leiderschap. Daarin nu wringt zich de schoen. Dit type leiderschap wordt
namelijk geblokkeerd door de strijd om de partijpolitieke macht waarin
geld een dominerende rol speelt. Met andere woorden, zolang we blijven
geloven in ons economisch bestel en de heilzame werking van de periodiek
terugkerende partijpolitieke stoelendans, zal de oplossing van de
economische crisis (en alle daaruit voortvloeiende crises) achterwege
blijven, met alle moedeloos makende consequenties van dien.

Wouter ter Heide.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: