Artikelenserie: De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt. Samenvatting van geschetste oplossingen.

2 01 2009

Na lezing van de samenvatting van de huidige situatie, de uitgangspunten en liefst ook nog van de eerste acht artikelen, geef ik je hierbij een schets van een aantal oplossingen. Verre van compleet en er wordt op de diverse gebieden door heel veel vertegenwoordigers van de diverse maatschappelijke disciplines en door particulieren al veel gedaan. Daar geef ik geen weergave van. Ik geef een paar algemene oplossingen aan, om vervolgens in andere artikelen aan te geven welke bijdrage ik zelf daarin lever en wil leveren. Liefst met jou en met zoveel mogelijk andere lezers en anderen. Dit elfde artikel in deze serie, waarin ik basisinformatie verschaf over de Millenniumdoelen, is lang. Maar voor het overzicht is het mijns inziens prettiger om het niet te splitsen.

Oplossing Millenniumdoel 1. Het uitbannen van armoede en honger.

Zoals ik ook al in het artikel “De schande van de armoede”(01-08-2008) aangaf zijn alle benodigde middelen en mogelijkheden ruimschoots aanwezig. We geven in en ten behoeve van het rijke Westen zo’n 1000 miljard uit aan de gevolgen van de kredietcrisis. Er wordt jaarlijks zo’n 900 miljard euro aan defensie wordt uitgegeven. De oorlog in Irak alleen al kost 450 miljoen euro per dag! En jaarlijks vier maal hetgeen nodig is om honger en ondervoeding uit te bannen in 2015. En zeven maal wat nodig is om basisonderwijs aan alle kinderen te geven. En het is meer dan het dubbele van wat volgens econoom Jeffrey Sachs jaarlijks nodig is om in 2015 alle Millenniumdoelen te halen, die een minimum aan gezondheid, onderwijs, water, sanitair, voedselproductie en infrastructuur beogen in de arme regio’s van de wereld. We dienen dus te komen tot andere en menswaardiger prioriteiten en keuzes.

Oplossing Millenniumdoel 2: Het bereiken van een universele basiseducatie.

Verplicht en toegankelijk basisonderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid. Er dienen veel meer middelen beschikbaar te worden gesteld om de rechten van het kind gestalte te geven en te waarborgen en om dit Millenniumdoel te halen. De rijke landen dienen bij te dragen in het opleiden en optimaal inzetten van onderwijzend personeel en in het bouwen van, optimaal bereikbare, scholen en goede schoolmaterialen. Een integrale internationale aanpak, bijvoorbeeld vanuit de VN en/of vanuit de EU, kan tot de noodzakelijke versnelling en realisatie leiden.

Oplossing Millenniumdoel 3: Gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen.

Schadelijke praktijken als eerwraak, besnijdenis en vrouwenhandel dienen uitgebannen te worden. Nederland en andere ontwikkelde landen hebben zelf nog een hele weg te gaan als het gaat om het respectvol en gelijkwaardig omgaan met vrouwen, emancipatie en diversiteit. De bewustwordingspsychologie gaat uit van waarden en normen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect tussen vrouwen en mannen. Zij biedt de inzichten en handvatten die mensen deze doet herinneren en de ongelijkwaardigheid doet opheffen. Bestuurders en managers en politieke en geestelijke leiders kunnen daar kennis van nemen en bewustwordingsmanagement in de praktijk brengen.

Oplossing Millenniumdoel 4: Kindersterfte in 2015 met tweederde teruggebracht.

Preventie, toegang tot medicijnen, vaccinaties, goede gezondheidszorg en voorlichting zijn noodzakelijk om (dodelijke) ziekten te helpen bestrijden en voorkomen. Er dienen nationale en internationale afspraken te komen over een totale reorganisatie van de farmaceutische industrie en het beschikbaar stellen van gratis medicatie. Substantiële vermindering van kindersterfte in 2015 is alleen haalbaar als de sterfte onder pasgeborenen wordt aangepakt. Dat hangt nauw samen met het zorgen voor een goede voedings- en gezondheidstoestand van de moeder, met professionele begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling en de zorg in de kraamtijd. Preventie voorkomt dat 35% van alle kinderen van een hiv-positieve moeder dit virus overgedragen krijgen. Er is een sterke relatie tussen kindersterfte en armoede. Zie Millenniumdoel 1.

Oplossing Millenniumdoel 5: In 2015 moet moedersterfte met driekwart gedaald zijn.

Om vooruitgang te bereiken dienen er ter plekke meer doktoren, verpleegkundigen en vroedvrouwen te zijn. Goede medische hulp en kraamzorg zijn essentieel. Daarnaast moeten vrouwen, indien nodig, op tijd een ziekenhuis kunnen bereiken. De vrouw dient zelfbeschikkingsrecht te hebben ten aanzien van haar seksualiteit en het krijgen van kinderen. Beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen en goede voorlichting is essentieel. Realisatie van dit millenniumdoel kan alleen als men werkt aan het derde Millenniumdoel, de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Zie mijn oplossingen aldaar. Beperking van de bevolkingsgroei en meer meisjes naar school en vrouwen met een opleiding, leiden tot realisatie van deze doelstelling. Meer vrouwen in een gelijkwaardig arbeidsproces – bijvoorbeeld met een eigen onderneming, gesteund met microkrediet – eveneens. Er is dus ook een sterke relatie met Millenniumdoel 2.

Oplossing Millenniumdoel 6: Uitbannen van HIV/AIDS, malaria en andere dodelijke ziekten.

Preventie en goede voorlichting zijn cruciaal. Een goede behandeling verlengt de levensduur van de slachtoffers en verkleint het aantal zwangere vrouwen die HIV doorgeven aan hun kinderen. Gratis medicatie is van levensbelang voor de bestrijding van aids, malaria, tuberculose en andere ziekten. Ook hier zorgen de inzichten en handvatten die de bewustwordingspsychologie biedt, op respectvolle wijze vertaald naar de diverse culturen, voor de acceptatie en het benodigde draagvlak, voor de noodzakelijke omslag in denken, doen en laten. Er is een duidelijke oorzakelijke relatie met de Millenniumdoelen 4 en 5. En een oplossingsrelatie met de Millenniumdoelen 1, 2 en 3.

Oplossing Millenniumdoel 7: Duurzaam en schoon leefmilieu. Minder mensen in sloppenwijken.

Voldoende en schoon drinkwater is in de eerste plaats voorwaarde voor een goede gezondheid. Een duurzaam milieubeleid is daarom, mede in het kader van de armoedebestrijding, van levensbelang. Er is veel meer en betere en oprechte internationale samenwerking nodig om duurzame ontwikkeling en ontplooiing tot stand te brengen en het verlies van natuurlijke bronnen tegen te gaan. Met de opslag van broeikasgas onder de grond verplaatsen we eerder het probleem dan dat we het oplossen. Door een integrale, internationale actie, bijvoorbeeld vanuit de Wereldbank, kan men alle sloppenwijken opheffen en zorgen voor minimaal wooncomfort. Er is een directe relatie met Millenniumdoel 1 en 4, 5 en 6. Een schone omgeving, schoon water en goede sanitaire voorzieningen voorkomen ziekten en nodeloos overlijden.

Oplossing Millenniumdoel 8: Wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling.

Een open en eerlijk handels- en financieel systeem is absolute voorwaarde voor de ontwikkelingslanden om een gezonde en duurzame economie op te kunnen bouwen. Evenals een toeslag- en quotumvrije toegang voor hun exportproducten. Nationale en internationale maatregelen zijn noodzakelijk om tot oplossing van de schuldproblemen te komen. Het is van belang dat in samenwerking met de ontwikkelende landen een gezonde arbeidsmarkt wordt gecreëerd. Nieuwe technologie, waaronder informatie- en communicatietechnologie, kan daarbij een belangrijke rol spelen. Op basis van de bewustwordingspsychologie gaat het zowel om ontwikkeling als om ontplooiing.

Samenvattende conclusie:

De Millenniumdoelen 1, 2, 4, 5 en 6 zijn door nationale en internationale acties op kortere termijn realiseerbaar door het beschikbaar stellen van geld en andere middelen, kennis en inzicht. Mensen en middelen zijn daarvoor beschikbaar. Het is uitsluitend een kwestie van willen en doen. Dat betekent dat armoede en honger worden uitgebannen, kindersterfte en moedersterfte zijn geminimaliseerd en er nauwelijks tot geen nieuwe slachtoffers zijn van aids, malaria, tuberculose en andere dodelijke ziekten.

De Millenniumdoelen 3, 7 en 8 vergen met name een omslag in waarden en normen, mentaliteit en gedrag. Gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen heeft een positief effect op het realiseren van de doelstellingen op het gebied van onderwijs en arbeid, alsmede op het minimaliseren van moeder- en kindersterfte, besmetting met hiv/aids en het verminderen van de bevolkingsgroei. Het komen tot een duurzaam milieubeleid en schoner milieu vergt ook een mentaliteitsomslag en verandering in waarden, normen en daaruit voortvloeiende prioriteitenstellingen. Het komen tot een wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling en ontplooiing staat zelfs qua gedachtevorming nog geheel in de kinderschoenen en vergt een diepgaande verandering in visie, missie en waarden en normen. Omdat die verandering het fundament is en de voorwaarde voor het realiseren van de overige zeven Millenniumdoelen richt ik mijn bijdrage daarop.

De eerste tien artikelen verschenen op 14-12, 15-12, 20-12, 21-12, 22-12, 23-12, 24-12, 26-12-2008 en twee op 02-01-2009.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: